zienswijze IKV

5-2-2019
 zienswijze IKV

Van de Industriële Kring Vlaardingen ontvingen wij hun zienswijze op de Varianten 1 en 2, op 5 februari 2019 ingediend bij de gemeente Vlaardingen

Van de Industriële Kring Vlaardingen ontvingen wij hun zienswijze op de Varianten 1 en 2, op 5 februari
2019 ingediend bij de gemeente Vlaardingen.

Hieronder de integrale tekst van de zienswijze

De IKV is het afgelopen jaar vertegenwoordigd geweest bij op één na alleScreenshot 2021-04-22 155842
Denktank Marathonweg bijeenkomsten.

Alle opties overwegende is de denktank (bedrijven, bewoners, gemeente,
experts) tot 2 varianten:

 • Variant 1: De variant die vanaf meet af aan door de gemeente verplicht is
  meegenomen door de denktank, men zou dit kunnen zien als een referentie
  variant, waar de Denktank desalniettemin geprobeerd heeft om het
  maximale te halen uit minimale middelen. Kort door de bocht komt deze variant neer op het plaatsen
  van meer, maar intelligentere verkeerslichten.
 • Variant 2: Een realistische variant die beter aansluit (nog niet helemaal) bij de wensen van de
  bewoners om het gevoel van leefbaarheid te vergroten, op alle onderdelen minstens net zo goed is als
  variant 1, maar op een aantal onderdelen beter. Bij de informatie avond op 23 januari bleek duidelijk
  welk sentiment er heerst onder de bewoners en hun voorkeur voor variant 2. Onderdelen die
  beoordeeld zijn, zijn: geluid, fijnstof, trillingen, visuele hinder, barrierewerking oost-west,
  doorstroming, toekomst bestendigheid. Deze variant kenmerkt zich door een verlegging van het
  noordgedeelte en een verdiepte ligging bij het kruispunt met de Billitonlaan en de Floris de Vijfdelaan.

De IKV heeft van meet af aan gestreefd naar een oplossing die de bereikbaarheid van de rivierzone
waarborgt op de beste en snelste manier, waarbij de bewoners de minste overlast wordt aangedaan. In
dat kader is ons stemadvies dank ook om voor variant 2 te kiezen, daar dit beter aansluit bij het
leefbaarheidsgevoel van de bewoners en het ook meer recht doet aan het feit dat er al 30 jaar wordt
gepraat over een oplossing voor de Marathonweg. Gezien de huidige overschrijdingen en de keuze van de
gemeente om de Marathonweg als westelijke ontsluiting (GOW+) aan te wijzen is dit hét moment om
voor de best mogelijke optie te kiezen vanuit principieel oogpunt, daar dan als raad achter te gaan staan
en er de juiste fondsen voor te pogen te verwerven.

Variant 2 legt de weg verder weg in het noordgedeelte van het tracé waarlangs de meeste mensen
wonen. De ondertunneling in de eerste helft van het tracé helpt het tegengaan van geluidsoverlast en
biedt een mooiere visuele inpassing en betere oversteekmogelijkheden (ook voor fietsers).
Qua doorstroming kwamen de twee modellen zeer bij elkaar in de buurt, waarbij er door de bewoners en
bedrijven vraagtekens worden gesteld bij het functioneren van de VKI’s van Variant 1 in de praktijk, daar
er mijn weinig tot geen vergelijkbare best practices bekend zijn.

Er is zowel bij bedrijven als bij bewoners voldoende draagvlak voor variant 2 en weinig tot geen voor
variant 1. De keuze voor variant 2 lijkt dan ook de enige logische keuze. Voor beide varianten zal funding
moeten worden gezocht, die zoektocht zal voor variant 2 iets moeilijker zijn. Aan de andere kant zijn er
wellicht instanties eerder bereid een bijdrage te doen aan een oplossing die door bewoners en bedrijven
zo goed wordt ondersteund. Ook moeten we ons realiseren dat de investering natuurlijk over een lange
termijn wordt afgeschreven.

‹ Terug