vragen VLM eo

17-5-2017
vragen VLM eo

Vragen aan : de vertegenwoordigers van de gemeente Vlaardingen bij het Leefbaarheidsplatform Indische Buurt

van: de vertegenwoordiger(s) van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Vragen aan : de vertegenwoordigers van de gemeente Vlaardingen bij het Leefbaarheidsplatform
Indische Buurt

van: de vertegenwoordiger(s) van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Vraag 1: In de Beheersverordening Vergulde Hand West van juni 2014 staat (o.a.): "Met de
uitvoering van de plannen uit het Integraal Uitvoeringsplan Rivierzone ontstaat 50 ha aan
nieuw en geherstructureerd bedrijventerrein." (pag. 17).
a. Hoeveel personen werken er thans binnen deze Rivierzone?
b. Hoeveel procent van deze Rivierzone is er thans in gebruik?
c. Welke uitbreiding in personen- en vrachtverkeer verwacht u door de uitvoering van
deze plannen?
d. Welke rol speelt de Marathonweg in deze plannen?

Vraag 2: In de bij vraag 1 genoemde verordening staat onder andere op blz. 27 dat er sprake kan
zijn van 'Reconstructiesituaties' ten aanzien van het verkeerslawaai.
Hoe verhouden deze 'Reconstructiesituaties' zich met de uitgangspunten van het 'Beleid
hogere waarden Vlaardingen 2016' zoals gepubliceerd in Gemeenteblad 2016 nr. 156882?

Vraag 3: In de bij vraag 1 genoemde verordening staat onder andere op blz. 27 en 28 dat het
toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door artikel 5.2 van de Wet
Milieubeheer. In deze zogenoemde Wet Luchtkwaliteit zijn jaar- en daggemiddelden van
belang. De gemeente is er van op de hoogte dat grenswaarden op de Marathonweg
regelmatig worden overschreven.
Hoe verhouden de ontwikkelingen binnen de Rivierzone zich met de maximale
milieubelasting?

Vraag 4: Op blz. 28 van de bij vraag 1 genoemde verordening staat op blz. 28 de volgende
aanname: Gezien het consoliderende karakter van de voorliggende beheersverordening,
wordt aangenomen dat er geen verslechtering van de luchtkwaliteit optreedt. Een nadere
toetsing aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 wordt derhalve niet nodig geacht.
a. Hoe verwacht de gemeente Vlaardingen haar zorgplicht ten aanzien van haar
bewoners te waarborgen indien bij verdergaande intensivering van het verkeer geen
toetsing dan wel herijking nodig wordt geacht?
b. Hoe verhoudt het 'niet toetsen' zich met de uitgangspunten van het 'Beleid hogere
waarden Vlaardingen 2016' zoals gepubliceerd in Gemeenteblad 2016 nr. 156882?

Vraag 5: Hoe kan het zijn dat Politieke Partijen in Vlaardingen verklaren niet op de hoogte te zijn
van de ontwikkelingen rondom de Coolport aan de Zevenmanshaven terwijl het College
van de gemeente Westland in haar vergadering van 6 december 2016 vaststelt dat de
gemeente Vlaardingen toestemming heeft verleend voor een kadefunctie ten behoeve
van de ontwikkeling van Coolport Westland?

 

Vraag 6: In de meerjarenbegroting 2017 - 2020 van de gemeente Vlaardingen is op blz. 105 een
overzicht van investeringen opgenomen. Daarin is voor 2019 een geraamde investering
voor de Spoortunnel Marathonweg een bedrag van € 1 miljoen opgenomen.
a. Wat voor soort investering betreft dit?
b. Rechtvaardigt dit een verhoging in geraamde kapitaallasten van € 45.000 voor het
eerstvolgende jaar?

Vraag 7: In het concept Actieplan Mobiliteit van 2 mei 2017 is op blz. 14 onder doelstelling de
volgende zin opgenomen: "Het garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
langs deze corridor."
a. Wat is in uw ogen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat?
b. Welke grenzen worden daarbij gehanteerd?
c. Wie stelt deze grenzen vast?
d. Hoe verhouden de (nog vast te stellen? ) grenzen zich ten opzichte van de 'nullijn'
van vandaag?

Vraag 8: Op blz. 17 van het bij vraag 7 genoemde actieplan staat bij de doelstelling: "Dit bereiken
we door deze wegen zodanig in te richten dat het woon- en leefklimaat langs deze wegen
verbeterd wordt."
a. Zegt u daarmee dat het woon- en leefklimaat op dit moment onvoldoende is?
b. Wat is de door u te hanteren norm om vast te stellen of er daadwerkelijk
verbeteringen plaatsvinden?
c. Wat is de door u te hanteren 'nullijn' ten opzichte waarvan de verbeteringen
vastgesteld zullen kunnen worden?

Vraag 9: Op blz. 27 van het bij vraag 7 genoemde actieplan staat: "Optimalisering van de
Marathonweg is zowel vanuit verkeerskundig als ruimtelijk- en milieuoogpunt gewenst.
Verkeerskundig, omdat de doorstroming op de Marathonweg bevorderd dient te worden
en de reistijd – mede door slimme verkeersoplossingen – zo betrouwbaar mogelijk moet
zijn. Ruimtelijk en milieutechnisch, omdat maatregelen noodzakelijk zijn om de
geluidhinder te beperken, de barrièrewerking van de weg te verkleinen en de in te vullen
kavels in de Marathonwegzone een passende functie te geven."
a. Waarom wordt hier onder de noemer 'milieutechnisch' alleen gesproken over
geluidshinder?
b. Is geluidshinder de enige milieutechnische maatregel die de gemeente voorstaat?
c. Wat is de gemeente van plan te ondernemen ten aanzien van de overige
milieutechnische zaken zoals: trillingen en gezondheidsbedreigende concentraties
van PM10, PM2,5, NO2, NO en O3?

Vraag 10: In de bij vraag 9 aangehaalde zinsnede uit het actieplan wordt gesproken over
optimalisering vanuit verkeerskundig, ruimtelijk en milieuoogpunt.
a. Wat zijn de plannen van de gemeente ten aanzien van de beperking van het vervoer
van gevaarlijke stoffen over de Marathonweg?
b. Of is de Marathonweg straks de enige 'gevaarlijke stoffen-corridor' binnen de
stadsgrenzen?

Vraag 11: Op blz. 28 van het bij vraag 7 genoemde actieplan staat: "De GOW+-wegen kunnen tevens
dienen voor een goede ontsluiting van de binnenstad. Daarbij zien we kansen om de
Marathonweg als westelijke toegangsweg tot de binnenstad in te zetten."

Hoe stelt u zich de ontsluiting voor bij een grotere verkeersintensiteit ten gevolge van de
toename van de bedrijfsactiviteiten in / bij de Koggehaven, de Vergulde Hand West en de
Coolport Zeemanshaven?
Welke verkeerstechnisch maatregelen stelt u zich voor bij de thans al problematische
kruising van de Marathonweg met de Marnixlaan?

Vraag 12: Op blz. 34 van het bij vraag 7 genoemde actieplan staat: Hieronder worden enkele zaken
genoemd die bij het herinrichten van de Marathonweg een rol kunnen spelen.
Waarom wordt hier (en op vele andere plaatsen in het conceptplan) niet als eerste de
zaak genoemd die een rol MOET spelen, namelijk 'leefbaarheid'?

Vraag 13: Op blz. 55 van het bij vraag 7 genoemde actieplan staat onder 7.5 'Gezondheidseffecten'
onder andere: "Op basis van de luchtkwaliteitsberekeningen is er weinig verschil tussen
de referentiesituatie en de berekende scenario’s. Voor het hele gebied wordt in 2030 een
sterke afname van de luchtverontreiniging voorspeld ten opzichte van de situatie nu, wat
voor de bewoners van Vlaardingen mogelijk gezondheidswinst zal opleveren. Niettemin
blijft het van belang om een algehele verbetering van de luchtkwaliteit te blijven
nastreven."
a. Wat verstaat u onder 'weinig verschil'?
b. Waarop baseert u de sterke afname van de luchtverontreiniging?
c. Wat verstaat u onder 'referentiesituatie'?
d. Van welke peildatum zijn de cijfers van de referentiesituatie?
e. Zijn deze gegevens voor de omwonenden van de Marathonweg beschikbaar?
f. Met welke veranderende omstandigheden is er in de berekende scenario's rekening
gehouden?
g. Is daarin een volledige uitgifte van het industriegebied Vergulde Hand West met alle
daaraan verbonden consequenties meegewogen?

 

‹ Terug