Voorjaarsnota 2017

28-6-2017
Voorjaarsnota 2017

Zoals bij de meesten van u bekend is, heeft een aantal bewoners van de Marathonweg en omgeving zich verenigd met als doel om samen met de gemeente te komen tot een betere inpassing van de Marathonweg in de totale infrastructuur van de Indische Buurt en de Westwijk.

Dames en heren,

Zoals bij de meesten van u bekend is, heeft een aantal bewoners van de Marathonweg en omgeving  zich verenigd met als doel om samen met de gemeente te komen tot een betere inpassing van de  Marathonweg in de totale infrastructuur van de Indische Buurt en de Westwijk.

Uit de publicaties in diverse media en tijdens uw interpellatie debat van 23 mei is gebleken dat de  problematiek rondom de Marathonweg niet alleen maar leeft in de hoofden en harten van de  bewoners rondom deze weg, maar dat de problematiek breder herkend wordt en dat er goede  initiatieven zijn om een en ander aan te pakken. Daarbij doel ik onder andere op de Denktank  Marathonweg.

Bij het lezen van de Voorjaarsnota 2017 vallen mij ten aanzien van de problematiek rondom de  Marathonweg enkele zaken op. Ik zal ze hier kort aanstippen: - bij de voostellen per programma is de Marathonweg het enige programma waarvoor pas in 2021 een eerste voorstel met effect op het begrotingssaldo is opgenomen. Alle andere programma's  hebben kennelijk meer prioriteit; - ditzelfde zien we vanzelfsprekend terug op blz. 18 bij programma 4: vervoer en mobiliteit. Zijn de  overige programma's meer urgent dan de problematiek rondom de Marathonweg; - op blz. 28 wordt een overzicht gegeven van de besteding van de gelden die vrijgekomen zouden  zijn voor de compenserende (doorstromings-)maatregelen Marathonweg. Droevig maar waar, u  heeft dit geld, dat hard nodig is voor de Marathonweg, gebruikt voor hobby's. Beter ten halve  gekeerd dan ten hele gedwaald? Ik geef u dringend in overweging de besluiten tot besteding van  deze gelden te heroverwegen; - op blz. 31 is voor het jaar 2019 een bedrag van 1 miljoen opgenomen ten behoeve van de  spoortunnel Marathonweg. Krijgt de tunnel een gouden randje of is dit een voorgenomen  investering op de toekomstig te ontwikkelen verkeersdoorstroming Marathonweg?; - verderop staat in deze tabel bij het jaar 2020 een investering van 2 miljoen euro voor de  Marathonweg. Voor deze investering heb ik geen toelichting in deze voorjaarsnota gevonden. 

In de Voortgangsrapportage 2015 Bestaand Rotterdams Gebied is met uw instemming opgenomen  dat de aanleg van stille wegdekken op de Marathonweg vanaf 2015 gefaseerd worden uitgevoerd en  dat deze werkzaamheden in 2020 moeten zijn afgerond. Ik tref in deze voorjaarsnota echter nergens  een investering aan voor 2018 en 2019. Houdt dat in dat dit 'deelprogramma' door de gemeente  Vlaardingen terzijde is gelegd?

In het bestemmingsplan 227 Rivierzone Oost staat op blz. 141 dat de Marathonweg ingrijpend moet  worden gereconstrueerd en op blz. 201 van dit plan staat dat de Marathonweg de drukte niet meer  aan kan.

In het Actieplan Geluid Vlaardingen van december 2015 staat onder andere: Het aantal  geluidgehinderden is in 2025 ten opzichte van 2006 met 30% verminderd.

In de voorjaarsnota 2017 vind ik geen enkele aansluiting bij: a. de Voortgangsrapportage 2015 Bestaand Rotterdams Gebied, b. het bestemmingsplan 227 Rivierzone Oost en c. het Actieplan Geluid Vlaardingen van december 2015

Niets over de bestrijding van (fijn)stof, roet, trillingen en geluid. Een belasting die het woonplezier  voor Vlaardingers rondom de Marathonweg steeds verder vergalt.

Van harte hoopt de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving dat u, bij het bespreken van  de voorliggende Voorjaarsnota en later dit jaar bij het vaststellen van de begroting, zich realiseert dat  een schonere en meer leefbare stad niet alleen geldt voor de bewoners van de Holy of de Goudkust,  maar ook voor de omgevingsbelasten van de Marathonweg en dat u bereid bent investeringen in  deze weg naar voren te halen. 

Is het gek om de verwachting uit te spreken dat er over 4 jaar een vernieuwde Marathonweg ligt? Aan u de keuze.

Hartelijk dank voor uw aandacht

‹ Terug