Voorbeeldbrief zienswijze

23-4-2021
Voorbeeldbrief zienswijze

voorbeeldbrief zienswijze

Van
[naam]
[adres]
[woonplaats]

Aan
Gemeente Vlaardingen
Team Plannen & Projecten
Betreft: zienswijze Marathonwegzone
postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
per e-mail naar marathonweg@vlaardingen.nl

Vlaardingen, [datum brief]

Betreft: Visie Marathonwegzone

Geacht college, geachte dames en heren,

In Groot Vlaardingen las ik de doelen voor een betere Marathonweg:
• het woon- en leefklimaat aan de Marathonweg moet verbeteren;
• de weg moet smoel hebben;
• de ontwikkeling moet goed inpasbaar en toepasbaar zijn in relatie tot de economische functie van
de Marathonweg;
• de doorstroming en ontsluiting naar de snelweg moet goed zijn voor bewoners en ondernemers;
• de visie moet zo breed mogelijk zijn met een zorgvuldige afweging van belangen en
mogelijkheden.

Met verbazing heb ik Variant 1 gelezen. Deze Variant:
• verbetert echt nergens het woon- en leefklimaat;
• heeft geen 'smoel'. Het wordt één grote rij afschuwelijke geluidsschermen;
• ligt er al maar is toch niet inpasbaar. De Indische Buurt bewoners en Westwijk bewoners gaan
alleen maar meer last krijgen van de weg en de barrièrewerking blijft;
• houdt in het geheel geen rekening met de belangen van bewoners.

Ik begrijp dat de weg aangepakt moet worden, maar adviseer u ten zeerste dan voor Variant 2 te
kiezen.

Hoogachtend,

[naam]

‹ Terug