Statuten VLM

15-5-2017
Statuten VLM

Art. 1
De vereniging draagt de naam “Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.” en is gevestigd te
Vlaardingen. De vereniging is opgericht 15 mei 2017 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Statuten

Naam, Zetel en Duur
Art. 1
De vereniging draagt de naam “Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.” en is gevestigd te
Vlaardingen. De vereniging is opgericht 15 mei 2017 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Art. 2
De vereniging heeft tot doel: de verhoging van de leefbaarheid rondom de Marathonweg te
Vlaardingen door de realisering van een veelheid aan weloverwogen acties en initiatieven van
bewoners, doch is niet beperkt tot de Marathonweg en direct aangrenzende gebieden. Zij strekt
zich onder andere ook uit alle leefbaarheidsvraagstukken veroorzaakt door elke vorm van
vervoer, vervoer door de lucht daaronder begrepen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. (kleine) groepen bewoners actuele leefbaarheidsvraagstukken te laten onderzoeken en
haalbare oplossingen in kaart te brengen;
2. het plegen van overleg met 'de overheid' in welke vorm dan ook;
3. het gebruik maken van inspraakprocedures, bezwaarschriften en al wat dies meer zij;
4. het samenwerken met verenigingen die een gelijk doel nastreven;
5. alle wettige middelen welke haar daartoe ten dienste staan.

Middelen

Art. 3
De middelen der vereniging bestaan uit:
1. de te heffen contributie;
2. bijdragen van begunstigers;
3. renten, dividenden en andere toevallige baten;
4. andere baten voortvloeiende uit door de vereniging ondernomen activiteiten.

Leden

Art. 4
De vereniging bestaat uit gewone leden.
Om als gewoon lid te worden toegelaten moet men meerderjarig zijn.
Buitengewone leden kunnen personen zijn, buiten Nederland woonachtig, hetzij natuurlijke of
rechtspersonen, die de vereniging door een bijdrage ondersteunen.
Aanmelding tot het gewoon lidmaatschap, alsmede door het buitengewoon lidmaatschap moet
schriftelijk geschieden bij de secretaris.
De beslissing over de toelating als gewoon lid of buitengewoon lid, berust bij het bestuur,
behoudens beroep op de ledenvergadering.

Einde Lidmaatschap

Art. 5
Het lidmaatschap eindigt:
1. door overlijden;
2. door schriftelijke op zegging;
3. door vervallenverklaring.

Vervallenverklaring wordt uitgesproken:
1. door het bestuur, indien een lid de geldelijke verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden,
niet nakomt;
2. in alle andere gevallen op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering met 2/3 van de
uitgebrachte geldige stemmen, nadat het bestuur dit voorstel met redenen omkleed, door
middel van de agenda ter kennis van de leden heeft gebracht.

Rechten van de Leden

Art. 6
Alleen de gewone leden hebben in de ledenvergadering kies- en stemrecht.

Bestuur

Art. 7
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 9 leden, die uit de gewone leden in een
ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen worden gekozen. Alleen de voorzitter
wordt in functie gekozen. Het aantal der bestuursleden wordt, met inachtneming van het
hiervoor bepaalde, bepaald door de ledenvergadering.

Vertegenwoordiging

Art. 8
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten, met dien verstande dat om de
vereniging te verbinden slechts de handtekening van de voorzitter en de secretaris vereist is;
echter in financiële aangelegenheden ook die van de penningmeester.

Vergaderingen

Art. 9
De vergaderingen worden onderscheiden in gewone en buitengewone ledenvergaderingen,
alsmede bestuursvergaderingen.
Gewone vergaderingen worden als regel tweemaal per jaar gehouden.
Buitengewone vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of
tenminste 10 gewone leden daartoe schriftelijk aan het bestuur hun wens te kennen hebben
gegeven, met opgave van de te behandelen punten.
Het bestuur dient binnen één maand na het inkomen van het verzoek de vergadering bijeen te
roepen. Blijft het ten deze in gebreke dan hebben de aanvragers zelf het recht de vergadering
bijeen te roepen.
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of 3 bestuursleden dit nodig
oordelen.

Besluiten

Art. 10
De besluiten in de verschillende vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in gevallen waarin bij deze statuten een andere
meerderheid is voorgeschreven.

Statutenwijziging

Art. 11
De statuten kunnen alleen gewijzigd worden bij besluit van een speciaal daartoe belegde
ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste 5 gewone
leden, met tenminste 2/3 gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Het voorstel daartoe moet tenminste één maand te voren aan de leden schriftelijk kenbaar
gemaakt zijn.

Ontbinding

Art. 12
Tot ontbinding van de vereniging kan alleen een buitengewone ledenvergadering besluiten met
tenminste 2/3 gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
De vergadering die tot ontbinding besluit en die tenminste één maand tevoren speciaal voor dit
doel moet zijn bijeengeroepen, benoemt tevens een vereffenaar of vereffenaars en regelt met
inachtneming van de dan geldende wetgeving de wijze waarop de liquidatie zal plaatshebben.

Reglementen

Art. 13
De wijze van ballotage van kandidaat-leden, voor het geval die door de ledenvergadering moet
geschieden, de rechten en verplichtingen van de leden, de wijze van verkiezingen en aftreden van
het bestuur, de verdeling van de bestuursfuncties, het bedrag van de contributie, de inning van
een en ander en alles wat verder op het beheer en de inrichting van de vereniging betrekking
heeft, moet worden geregeld bij huishoudelijk reglement dat door de ledenvergadering wordt
vastgesteld en waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van de “Vereniging Leefbaarheid Marathonweg
e.o.”.

Vlaardingen, 15 mei 2017

‹ Terug