Sprekersplein 11 oktober 2018

11-10-2018
Sprekersplein 11 oktober 2018

Op 26 september jl. heeft u van de heer Van Harten het Raadsvoorstel tot vaststelling Actieplan Mobiliteit ontvangen. Dit raadsvoorstel eindigt met: Wat zijn de tegenargumenten of risico's? Geen. Waar moet rekening mee worden gehouden? Financiën: Geen.

Dames en heren,

Op 26 september jl. heeft u van de heer Van Harten het Raadsvoorstel tot vaststelling Actieplan
Mobiliteit ontvangen. Dit raadsvoorstel eindigt met: Wat zijn de tegenargumenten of risico's? Geen.
Waar moet rekening mee worden gehouden? Financiën: Geen.

Ik kan u zeggen dat ik enigszins verbaasd was over vooral de laatste constatering.

Op blz. 14 van het Actieplan Mobiliteit staat o.a. het verminderen van havengerelateerd verkeer op
de Burgemeester Pruissingel en de Galgkade.

(niet voorlezen) DOELSTELLING blz. 14
Wij willen economische ontwikkelingen mogelijk blijven maken. Dit vraagt onderbouwde keuzes en
vergt een evenwichtige benadering wat betreft het wegverkeer (tussen de autosnelwegen en de
Rivierzone) en de stedelijke omgeving en bestaat uit de volgende componenten:

 • Het bundelen van het havengerelateerde verkeer op de corridors naar de A4 en de A20: de
  Vulcaanweg en de Marathonweg. Het gebruik van deze corridors is aantrekkelijk als er sprake is
  van een vlotte verkeersafwikkeling. Wij willen dit bereiken door het minimaliseren van het aantal
  stops waardoor een betrouwbare reistijd ontstaat. Dit heeft tevens een positief effect op het
  brandstofverbruik en de emissie.
 • Het garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat langs deze corridors.
 • Het zorgen voor een goede en veilige oversteekbaarheid van deze corridors.
 • Het verminderen van havengerelateerd verkeer op overige stedelijke routes.

Hierdoor vermindert de barrièrewerking en verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit geldt
vooral voor de Van Hogendorplaan, de Burgemeester Pruissingel en de Galgkade. Met deze
benadering brengen wij de ambities op het gebied van economie, wonen en mobiliteit bij elkaar.

Voorts lees ik op blz. 17 van het Actieplan:
Wij willen de barrièrewerking van een aantal wegen door de wijken verminderen. Dit kan door het
verbeteren van de oversteekbaarheid en het verminderen van de omgevingshinder van deze wegen
(lucht en geluid). Dit bereiken we door deze wegen zodanig in te richten dat het woon- en
leefklimaat langs deze wegen verbeterd wordt. 

(niet voorlezen) DOELSTELLING blz. 17
Wij willen het doorgaande (havengerelateerde) verkeer op een beperkt aantal hoofdwegen
bundelen. Wij willen de barrièrewerking van een aantal wegen door de wijken verminderen. Dit kan
door het verbeteren van de oversteekbaarheid en het verminderen van de omgevingshinder van
deze wegen (lucht en geluid). Dit bereiken we door deze wegen zodanig in te richten dat het woonen leefklimaat langs deze wegen verbeterd wordt.
We denken hierbij met name aan de Van Hogendorplaan, de Burgemeester Pruissingel en de
Galgkade. Deze wegen behouden wel een ontsluitingsfunctie voor de omliggende wijken, maar niet
als doorgaande route.
Anderzijds willen we de doorstroming op de routes Deltaweg/Marathonweg en
Schiedamsedijk/Vulcaanweg bevorderen. Tegelijkertijd ligt hier een opgave om het woon- en
leefklimaat langs deze wegen te verbeteren en de barrièrewerking van deze wegen te verkleinen.

Vervolgens wordt op blz. 29 geschreven over erftoegangswegen.

(niet voorlezen) Blz. 29 Actieplan Mobiliteit
4.2 Verblijfsgebieden
Balans tussen autoverkeer, langzaam verkeer en omgeving
In verblijfsgebieden is het autoverkeer ondergeschikt en is er ruimte voor fietsers en voetgangers.
Het zijn gebieden en buurten waar de maximumsnelheid op de erftoegangswegen niet hoger ligt dan
30 km/h.
De erftoegangswegen ontsluiten de verblijfsgebieden naar de gebiedsontsluitingswegen. De
erftoegangswegen bieden op deze manier toegang tot bestemmingen.
Op deze wegen is geen doorgaand verkeer aanwezig. Het kan voorkomen dat de verkeersintensiteit
op erftoegangswegen relatief hoog is. Dit komt voor op erftoegangswegen die de laatste schakel
tussen de buurt/wijk en de gebiedsontsluitingsweg vormen. Op deze wegen kan een fietsvoorziening
gewenst zijn

Uit de in het plan opgenomen tekeningen blijkt dat een deel van de Burgemeester Pruissingel niet als
gebiedsontsluitingsweg is aangeduid en dus als erftoegangsweg moet worden gezien. Dit houdt in
dat dat gedeelte van de Burgemeester Pruissingel als 30km zone zal worden ingericht. 

Screenshot 2021-04-22 095502

Conclusie: Al het verkeer voor de V.O.P. en het industriegebied Groot Vettenoord komt na uitvoering
van deze plannen via de Marathonweg.

Daarnaast mag toch nog wel een keer benadrukt worden dat de voornemens in het Actieplan
Economie Vlaardingen 2030, waarin rekening wordt gehouden met twee ontsluitingswegen voor de
respectieve verzorgingsgebieden in de Rivierzone

Screenshot 2021-04-22 095540

niet meer te rijmen zijn met de thans voorliggende plannen in het Actieplan Mobiliteit waarin de
gehele Rivierzone wordt bediend via de Marathonweg.

Screenshot 2021-04-22 095609

Zodra er van de Burgemeester Pruissingel een geitenpad is gemaakt is er geen weg meer terug, dan
zit de Marathonweg met de gebakken peren. Ik ga u vanavond niet belasten met feitjes over de
verkeerintensiteit op de Marathonweg, dat is iets voor de Denktank, maar het sterk aan te raden dat
u de stemming over het Actieplan Mobiliteit uitstelt tot na de beraadslaging over de Marathonweg,
zodat alle effecten op een verantwoorde wijze meegenomen kunnen worden.

Maar als u onverhoopt vanavond toch overgaat tot besluitvorming met betrekking tot het actieplan,
dan is mijn vraag aan de wethouder en aan u: hoe gaat u de oversteekbaarheid van de Marathonweg
bij de Marnixlaan, bij de Zuidbuurtseweg en bij de Arij Koplaan verbeteren? Dat geeft u immers aan
in het Actieplan Mobiliteit.

Door alvast proeven te nemen met de plaatsing van tijdelijke verkeerslichtinstallaties om daarmee
het gedrag van het verkeer te beïnvloeden en alvast de mogelijkheden te bestuderen om tot een
goede keuze te komen tussen de varianten die besproken worden in de denktank
Marathonwegzone?

Is daar geen geld voor nodig? Of heeft de wethouder dit scenario niet voorzien? U als raad toch wel?
Is het dan misschien toch verstandig hier een financiële component aan te verbinden?

Hartelijk dank voor uw aandacht.

 

‹ Terug