Route gevaarlijke stoffen

29-6-2017
Route gevaarlijke stoffen

Zoals bij de meesten van u bekend is, heeft een aantal bewoners van de Marathonweg en omgeving zich verenigd met als doel om samen met de gemeente te komen tot een betere inpassing van de Marathonweg in de totale infrastructuur van de Indische Buurt en de Westwijk.

Dames en heren,

Zoals bij de meesten van u bekend is, heeft een aantal bewoners van de Marathonweg en omgeving
zich verenigd met als doel om samen met de gemeente te komen tot een betere inpassing van de
Marathonweg in de totale infrastructuur van de Indische Buurt en de Westwijk.

Kort geleden ontvingen de deelnemers aan de 'Denktank Marathonweg' informatie over de
mogelijke bouwplannen rondom de Marathonweg. Om er enkele te noemen: mogelijke huisvesting
van een dependance van het Zonnehuis op Fortuna Zuid, woningbouw op Fortuna Zuid, het
onderzoek naar een HOED (huisartsen onder een dak) langs de Marathonweg, uitbreiding van de
Marnix en de ontwikkelingen door ABB van het 'tuincomplex'.
Al met al zal het drukker worden, zowel op de Marathonweg als rondom deze weg.

U spreekt vanavond over de route gevaarlijke stoffen. Laat ik voorop stellen dat het voorliggende
initiatief alle lof verdient. U vermindert de regeldruk voor bedrijven en zet een stop op een onnodige
papierwinkel.

Echter, of de discussie beperkt moet blijven tot de in de nota voorgestelde veranderingen is zeer de
vraag.

Even terug in de geschiedenis. In 2006 en 2007 is er in uw raad uitvoerig gesproken over het
bestemmingsplan Stationsgebied Centrum. Dit bestemmingsplan is op 24 januari 2008 vastgesteld en
op 2 september 2009 onherroepelijk geworden. Naar aanleiding van de aan dit plan voorafgaande
onderzoeken heeft u toentertijd besloten een 'zachte knip' te maken bij het Sluisplein, waardoor
bestemmings (vracht-)verkeer via de Vulcaanweg / Galgkade richting Deltaweg werd ontmoedigd. Dit
overigens tegen de zin van de Industriële Kring Vlaardingen.

In dat plan is ook geschreven over de route gevaarlijke stoffen en als punt kwam daar naar voren om,
in verband met de in dat gebied te ontwikkelingen woningbouw, het vervoer van gevaarlijke stoffen
zoveel mogelijk af te wikkelen via de Marathonweg

Waar staan we nu? We zijn bijna 10 jaar verder na de laatste pennenstreek van dit bestemmingsplan.
Woningen staan er nog niet en gezien het aantal te realiseren woningen zal dit aantal achter blijven
bij de thans aanwezige en nog te ontwikkelen woningen aan / langs de Marathonweg. Een argument,
om de route gevaarlijke stoffen alleen over de Marathonweg te laten plaatsvinden, dat dus niet
langer stand houdt.

Daarnaast heeft de gemeente, naar aanleiding van het advies van de DCMR op genoemd
bestemmingsplan, als reactie op de reactie van de Provincie Zuid-Holland het volgende geschreven
(blz. 75 van het document "197 Stationsgebied Centrum_toelichting"):

-Er komt een knip in het vervoer van gevaarlijke stoffen ter hoogte van het plangebied op de
Deltaweg/Galgkade. Het besluit tot deze knip zal worden genomen voordat het bestemmingsplan
wordt vastgesteld. Hierdoor zal het groepsrisico ter plaatse van het plangebied tot een
aanvaardbaar niveau dalen. Nog bezien zal worden welke eisen aan de tunnel onder de
Marathonweg moeten worden gesteld vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen. Indien nodig
wordt ook gekeken naar alternatieven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door deze tunnel.

 

Tot zover de tekst in het rapport.

Nu de ingebruikname van de tunnel onder de Hoekse Lijn aanstaande is, is het conform het hiervoor
gestelde wenselijk opnieuw naar de route gevaarlijke stoffen te kijken.

U zult begrijpen dat het de voorkeur van onze vereniging heeft dat de route gevaarlijke stoffen door
de gemeente Vlaardingen zoveel mogelijk buiten de bebouwing wordt uitgevoerd en dat is onzer
inziens via afrit 16 van de A4 en vervolgens over de Schiedamsedijk, de Vulcaanweg, het Sluisplein en
de Galgkade naar de Deltaweg.

Wij verzoeken u het voorgestelde besluit te (her)overwegen.

Hartelijk dank voor uw aandacht

‹ Terug