Raadsmemo motie Aanpak Marathonweg en Blankenburgverbinding

21-11-2017
Raadsmemo motie Aanpak Marathonweg en Blankenburgverbinding

Op 12 oktober jl. heeft uw raad de motie “Aanpak Marathonweg, herbezinning op- en afritten bij aanleg Blankenburgverbinding” aangenomen.

Geachte leden van de raad,

Op 12 oktober jl. heeft uw raad de motie “Aanpak Marathonweg, herbezinning op- en afritten bij aanleg
Blankenburgverbinding” aangenomen. In deze motie draagt u het college op om:
- per direct alle huidige voorbereidingen en voorbereidende werkzaamheden voor de
aanpassing aan de Marathonweg stil te leggen;
- vervolgens en vooral direct in contact te treden met het Ministerie van I&M met verzoek de
aanleg van de Blankenburgverbinding alsnog met op- en afritten uit te voeren, waarbij er door de
gemeente Vlaardingen geen extra belemmerende voorwaarden worden gesteld rond de aanleg.

Besluitvorming over het Blankenburgtracé
Het Tracébesluit Blankenburgverbinding is nu in de fase van finale afronding. Eerder (juli 2014) bent u
geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van het aansluiten van Vlaardingen op de
Blankenburgverbinding. De situatie is sindsdien niet gewijzigd. Voor de volledigheid is het raadsmemo uit
2014 bijgevoegd.

Een belangrijke conclusie uit de Milieueffectrapportage over de Marathonweg uit 2010 is dat door de
aanleg van op- en afritten op het Blankenburgtracé de verkeersintensiteit op de Marathonweg met ca.
5% zou afnemen. Dit heeft te maken met het feit dat een groot deel van het verkeer op de Marathonweg
een bestemming heeft in de richting van Rotterdam. Dan is de route via de Blankenburgverbinding een
omweg van ca. 7 km.

Reductie milieubelasting Marathonweg
Het college onderkent de noodzaak tot het terugdringen van de luchtvervuiling op de Marathonweg.
Sinds eind 2016 wordt gewerkt aan een visie op de Marathonwegzone, wat moet leiden tot maatregelen
voor de korte en langere termijn die het woon- en leefklimaat van de bewoners langs de weg verbeteren.
Twee projecten die de verkeersintensiteit van de Marathonweg beïnvloeden, worden momenteel
afgerond: de ongelijkvloerse spoorkruising (het viaduct) en de ombouw van trein naar metro op de
Hoekse lijn. De ongelijkvloerse spoorkruising bij de Marathonweg zal in januari 2018 gereed zijn. De
Hoekse Lijn zal in februari 2018 gaan rijden als metro. Dat maakt het nemen van verdere maatregelen
op de Marathonweg urgent. Het stilleggen van de voorbereidingen hiervoor, zoals in de motie wordt
gevraagd, blokkeert dit en daar zijn de omwonenden direct de dupe van. 

Aansluiting Marathonweg – A20
Een deel van de oplossing voor de geluids- en luchtproblematiek is gelegen in het verbeteren van de
aansluiting van de Marathonweg op de A20. Dit knooppunt zorgt nu voor veel stagnatie van verkeer en
moet dus zo snel mogelijk worden aangepast. Reeds in 2014 is al een voorlopig ontwerp opgesteld van
de mogelijke reconstructie van het knooppunt. Tevens wordt de problematiek rondom dit knooppunt
betrokken in de Visie Marathonwegzone die thans wordt opgesteld.

Parallel daaraan stelt de MRDH samen met diverse gemeenten, waaronder Vlaardingen, een
Programma aansluitingen Hoofdwegennet-Onderliggend wegennet op, waarin de problematiek van een
aantal aansluitingen wordt onderzocht. De aansluiting Vlaardingen-West/A20 maakt onderdeel uit van
deze studie. Het doel is om een shortlist op te stellen van “hoog prioritaire” aansluitingen die vervolgens
meegenomen wordt in het bestuurlijk overleg voor het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport). Daardoor komen vanuit het MIRT middelen beschikbaar voor de aanpak van deze
aansluitingen. Mede gelet op de komst van de Blankenburgverbinding is de aanpak van de aansluiting
Vlaardingen-West/A20 urgent. Het college treedt daarom in overleg met de MRDH en Rijkswaterstaat
om deze aansluiting (nogmaals) onder de aandacht te brengen.

Uitvoering motie
Uw motie is voor het college aanleiding om bij Rijkswaterstaat en de MRDH het belang van de
aanpassing van het knooppunt Marathonweg – A20 nogmaals onder de aandacht te brengen. Het
college wil graag de focus leggen op versnelde uitvoering hiervan. Wethouder van Harten heeft de
afgelopen weken diverse overleggen met RWS gevoerd naar aanleiding van de motie. Ook met de
MRDH worden op korte termijn gesprekken gepland.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Uitspraak Raad van State inzake Blankenburgverbinding 18 juli 2018

‹ Terug