Nieuwsbrief nr. 9 - september 2018

9-9-2018
Nieuwsbrief nr. 9 - september 2018

Inhoud van deze nieuwsbrief
- Meten is weten (deel 2)
- Verslag van Denktank 12
- Bijeenkomst met de gemeenteraad
- Hoe nu verder

Geachte dames en heren / beste leden,

Inhoud van deze nieuwsbrief
- Meten is weten (deel 2)
- Verslag van Denktank 12
- Bijeenkomst met de gemeenteraad
- Hoe nu verder

Meten is weten

Naar aanleiding van het stukje in onze vorige nieuwsbrief is er contact geweest met de gemeente.
Het is begrijpelijk dat dit dossier gedurende de vakantieperiode niet met de grootste prioriteit is
behandeld, maar we hopen u toch binnen afzienbare tijd te kunnen berichten over de nieuwe locatie
van het meetstation.
We houden u op de hoogte.

Denktank

Op maandag 3 september werd de voorlopig laatste bijeenkomst van de Denktank gehouden,
Denktank 12. Een korte terugblik op die bijeenkomst.

Naar aanleiding van alle opmerkingen die onze vereniging inbracht op het 1e concept rapport is in
augustus een 2e versie van het rapport ontvangen. Het was heel verheugend om te zien dat
nagenoeg alle door de vereniging voorgestelde wijzigingen ook daadwerkelijk waren doorgevoerd.
Maar u leest het goed: niet alle voorgestelde wijzigingen.

De niet opgenomen voorstellen betreffen hoofdzakelijk de wijze van presenteren van de
luchtvervuiling. Wij willen heel graag dat zichtbaar wordt dat er op werkdagen gedurende bepaalde
tijdstippen er zeer regelmatig grote overschrijdingen van de landelijke en zeker van de Europese
norm plaatsvinden. De gemeente kiest er echter voor om met jaargemiddelden te blijven werken. In
zo'n jaargemiddelde is vanzelfsprekend elke 'piek' afgevlakt omdat ook alle nachtelijke en
weekenduren meetellen en dan rijdt er minder verkeer dan tijdens de spits op werkdagen. Daar
moesten we dus nog iets op verzinnen.

Dus ook voor het 2e concept rapport brachten we in dat we vooral de hindercomponenten: geluid,
stof en trillingen nadrukkelijker benoemd moeten worden. Maar u zult begrijpen, hoe onbegrijpelijk
dat ook eigenlijk is, dat de gemeente vooral stuurt op de verkeersstromen en niet op de hinder die
bewoners ondervinden. "Als we de groter wordende verkeersstromen beter inpassen, dan wordt het
ook voor de omwonenden beter", is de stelling van de gemeente. Maar wat dan 'beter' is ........ tja,
daar gaat de gemeenteraad straks over.
We hebben onze punten besproken op 3 september en enkele voorstellen van de vereniging werden
overgenomen.

Dan komt onvermijdelijk de vraag naar voren: "Is het bestuur van de vereniging blij met de voorliggende varianten." Het eerlijke antwoord is NEE.
Tijdens de Denktank werd door de procesbegeleider, Kuiper Compagnons, een samenvatting
getoond van de twee varianten. Het zijn impressies, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de groenstroken
die erop staan er helemaal niet hoeven te komen of, als ze er nu al zijn, gehandhaafd worden. Wij
willen u deze impressies niet onthouden.

2

3-1

Variant 1 komt er kort gezegd op neer dat er een slimme verkeerslichtinstallatie komt die de bewegingen van het verkeer meet en interpreteert en van daaruit de beste groenfase voor elk verkeerslicht berekent.

Nadeel is volgens ons dat de afwikkeltijden voor het verkeer komende vanaf de Billitonlaan en de
Floris de Vijfdelaan aanmerkelijk zal toenemen. De deskundigen zeggen dat het wel iets toeneemt.
Dat 'iets' nemen wij maar met een korreltje zout.

In variant 2 wordt het noordgedeelte van de Marathonweg verlegd. Dit is grote winst voor de
bewoners van het gedeelte van de Floreslaan tussen de Billitonlaan en het Van Heutszpark. Ook de
woningen op de kop van de Billitonlaan gaan er iets op vooruit omdat de kruising naar het westen
wordt opgeschoven. Van de twee varianten is dit volgens de vereniging de beste variant.

Is daarmee alles gezegd? Zeker niet, want er moet nog heel wat gerekend en berekend worden
voordat er een echt plan naar het college en de gemeenteraad kan. Maar ........ er is licht aan het eind
van de tunnel. Alhoewel, een tunnel komt er in elk geval niet.

Gemeenteraad

Heel blij waren we wel met het initiatief van de wethouder om een avond te beleggen waarin de
gemeenteraad bijgepraat kon worden door de leden van de denktank. Dat vond plaats op woensdag
19 september. Daar is door Kuiper Compagnons het proces geschetst en zijn de twee varianten in de
schetsen getoond.

U raadt het al: heel veel vragen, over luchtvervuiling, over geld, over verkeersbewegingen, over het
al dan niet moeten verleggen van een gasleiding en nog veel meer.

Resultaat: een goed overleg van waaruit de ambtelijke kant van de denktank de opdracht heeft
gekregen een aantal zaken toch meer concreet uit te werken.

Is er dan een kans dat variant 1, waar we in feite niets mee opschieten, van tafel is? Nee, dat zeker
niet, want tussen variant 1 en variant 2 zitten echt wel een prijsverschil, al leek het er wel op dat met
die cijfers ook wat gegoocheld is.

Is variant 2 dan wel het ei van4
Columbus? Nee, ook niet. Het bestuur
van de vereniging had graag een nog
andere variant gezien.

Is de kans op een nog betere variant
dan nu verkeken? Nee, wij denken van
niet. Wij denken dat, als er voor
variant 2 wordt gekozen, een zodanige
uitwerking mogelijk is dat een aantal
van onze wensen toch nog kan worden
ingepast.

De planning zoals die hiernaast in de
foto staat is best wel ambitieus.

Want er komt nog een formele
bestemmingsplanprocedure met
termijnen enz.

 

 

 

 

Namens de deelnemers mochten Daco Bokx van de Industriële Kring Vlaardingen en Guus de Ruiter
van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving een persoonlijke noot aan het concert
van de gemeente toevoegen. Dat was hier en daar best wel een valse noot, want het hele proces was
een paar keer echt bijna op de klippen gelopen. Hieronder integraal de bijdrage van Guus de Ruiter.

"Het is met een dubbel gevoel dat ik hier sta. Graag wil ik u de positieve kanten schetsen van de
denktank, maar daarbij wil ik een kritische noot met een t laten horen of zo u wilt een uitgesproken
nood met een d niet achterwege laten.

Eerst de denktank, vanuit het perspectief van een participerende burger.

Een denk ik gedurfd maar in mijn ogen wel geslaagd proces. Ik noem het bewust een proces omdat
het stroef op gang kwam, het voor alle partijen zoeken was naar de beste vorm en ook omdat niet
helder was of en hoe we het doel wilden of konden bereiken.

Daarmee zeg ik niet dat bij de start van zo'n proces de doelstelling in steen moet worden gebeiteld,
maar wel dat gedurende het proces de weg helder en herkenbaar moet zijn.

De weg van deze denktank was een slingerweg, een weg met zo nu en dan prachtige uitzichten maar
ook een enkele keer met diepe dalen waardoor je op dat moment kon denken dat het hele proces zou
mislukken.

Ik heb vooral nagedacht over de diepe dalen, die mijns inziens veroorzaakt zijn door een te beperkte
communicatie. Tja, hoor ik sommige deelnemers brommen, we hebben 12 keer bij elkaar gezeten en
menig verslag gedeeld.
Ja, dat klopt, maar er zijn toch wel wat aanbevelingen te geven.

Een klein voorbeeld uit deze denktank: In sessie 4 of 5 was besloten om zeg A als uitgangspunt te
nemen. Een uitleg op een vraag tijdens sessie 9 hing vast aan de keuze in sessie 4 of 5. Dat was niet
duidelijk en ook niet herkend of onderkend door de meeste deelnemers. In sessie 12 leidde dat bijna
tot ontsporing van het proces.

De waarschijnlijke oorzaak? Doordat de projectleider en de procesbegeleiders bijna er bijna dagelijks
mee bezig zijn, is het proces, waarin de denktank ondersteunend is, een tijd volgordelijk gebeuren
waarbij samenhang van besluiten niet door iedereen wordt gezien.

Voor de in de denktank participerende burgers en bedrijfsvertegenwoordigers is het vooral een bijeen
schrapen van indrukken, gesprekken en enkele verslagen en dan vooral op het moment dat een eerste
conceptrapport op tafel komt. De contouren waarbinnen wordt geopereerd moeten echt eerder voor alle
partijen herkenbaar en bespreekbaar.

Sluit ik deze periode met een positief gevoel af? Het antwoord is een voorzichtig JA.

Door dat voorzichtige JA komt ik terug bij mijn dubbele gevoel. Kernwoorden aan het begin van het
proces waren: Zien, ruiken en horen.

Ik sta hier niet alleen als participerende burger, maar ook als bewoner aan de Marathonweg, iemand
die hinder ondervindt van luchtvervuiling en herrie, en ook als voorzitter van de Vereniging
Leefbaarheid Marathonweg en omgeving.

In die functie vertegenwoordig ik een kritische achterban van leden en sympathisanten. Ik kan
begrijpen dat het voor de projectleider en de begeleiders van Kuiper Compagnons soms moeilijk is
geweest om vast te stellen met welke Guus ze op een bepaald moment te maken hadden. Met de in
het compromismodel gelovende participerende burger of met de wat obstinate voorzitter die het
geluid van zijn achterban liet horen.
Vanuit die rol moet ik u zeggen dat de denktank en de bijeenkomsten regelmatig tot flinke frustratie
hebben geleid. Dat begon al vrij snel doordat ambtelijk werd beweerd dat de aanpak van de kruising
met de Westlandseweg en de aanpak van de Marathonweg niets met elkaar te maken hadden. Daar
heeft de gemeenteraad gelukkig een stokje voor gestoken.
Ook kwam van ambtelijke kant dat het Mobiliteitsplan en de Marathonweg-visie elkaar niet zouden
bijten. Ook daar heeft de raad gelukkig ingegrepen.

Kromme tenen kreeg ik soms als er werd gezegd: "Wij vinden dat het op die of die weg niet drukker
moet worden, dus die variant kan echt niet." En daarmee was de discussie dan teneinde.

Helaas zijn tijdens het proces ook enkele deelnemers afgehaakt.

Ik ga u niet verder vermoeien met allerlei voetangels en klemmen, want er waren ook positieve zaken.
Toen de denktank begon was er nog geen vereniging.
Na de oprichting in mei vorig jaar werd de vereniging zowel door de denktank als door het college als
volwaardige partner verwelkomd. Toen wij aandrongen op metingen van trillingen en geluid werd er
vanuit de gemeente direct positief meegedacht. Zeker, die punten mogen ook genoemd worden.

Zijn wij, de burgers dan blij met het voorliggende resultaat? Het antwoord is: Nee.

De Vereniging is onder andere zoals velen zeer verbaasd over de aanleg van de bouwweg voor de
aanleg van het Blankenburgtracé dwars door de sedert enkele jaren door politiek Vlaardingen
gekoesterde rietputten.

Tijdens de zittingsperiode van de vorige gemeenteraad hebben twee fractievoorzitters de moed
gehad twee Tweede Kamerleden uitgenodigd om naar Vlaardingen te komen om met ons te praten
over een mogelijke op- en afrit aan de Blankenburgverbinding. Enkele andere partijen riepen toen:
"Daar komt niets van terecht, want die rietputten worden echt niet opgeofferd." Datzelfde geluid
klonk ook vanuit de ambtelijke kant van de denktank. En nu? Over een paar weken ligt onze weg
daar, maar de vraag is wel voor hoelang?
Wij geloven nog wel in de mogelijkheid van een op- en afrit. Het onderzoeken waard?

Maar goed, we moeten het nu doen met het zojuist gepresenteerde rapport. Staan we daarachter?
Het antwoord is lastig, want wij, de burgers zien helemaal niets in variant 1, de variant met de groene
golf waardoor je vanuit de Westwijk en vanaf de Billitonlaan nog langer zult moeten wachten voordat
je de Marathon Boulevard op zal mogen rijden. Er verbetert ook bijna niets aan de oversteekbaarheid
of vermindering van de barrièrewerking.
In het kostenoverzicht zijn de kosten voor trillingsbeperkingen niet meegenomen en dat zal toch echt
noodzakelijk zijn.
Voor zover wij kunnen inschatten wordt het met variant 1 alleen maar slechter en wordt de
doelstelling dat het in elk geval beter moet worden zeker niet gehaald.

Ik heb begrepen en gelezen dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat Vlaardingen nu ook
weet te vinden. De eerste schep zand is verplaatst.
Heeft u het nieuwsbericht van haar Ministerie van gisteren gezien?

Ik haal er twee quotes uit:
Onder terugdringen van de Co2 uitstoot: Zo wordt gewerkt aan zero emissie zones voor
stadslogistiek en voldoende tank- en laadinfrastructuur voor voertuigen die elektrisch of op
waterstof rijden.

en bij Kwaliteit leefomgeving:
Het doel is een schone, gezonde en veilige leefomgeving, die door de inwoners van Nederland ook
als zodanig wordt ervaren. Ook wordt in internationaal verband actief bijgedragen aan de strategie
om te komen tot een ‘non-toxic environment’.

Ik hoop dat dit geen eenrichtingsverkeer is, maar dat de gemeente Vlaardingen nu ook de minister
weet te vinden met haar potjes voor een verbeterde Marathonweg.

Als u dan toch moet kiezen, kies dan voor variant 2. Want bij het verder uitwerken van die variant is
het mogelijk om de geschetste doelstellingen uiteindelijk nog beter in beeld te krijgen.

En het is nu eenmaal zo dat de kosten voor de baten uitgaan. Alle Vlaardingers hebben voordeel bij
een beter economisch vestigingsklimaat en om dat profijt te kunnen hebben zullen we vooraf de
lasten ook eerlijk moeten delen.

Kies Variant 2 voor een beter Vlaardingen.

De aangehaalde brief van de minister vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/18/ienw-maakt-werk-van-veilige-enduurzame-mobiliteit

Hoe nu verder

Wij verwachten een uitnodiging van de gemeente in oktober of november bij het geagendeerde
punt: 'Ophalen reacties uit de samenleving'. Vanzelfsprekend houden we u daarvan op de hoogte

Daarnaast proberen we in gesprek te komen met vertegenwoordigers van belangengroepen rondom
Rotterdam - The Hague Airport. In de vorige nieuwsbrief schreven we daarover het volgende:

Concrete plannen hebben we nog niet. We zijn ons aan het oriënteren op wat gedaan zou
kunnen worden en in hoeverre we ons kunnen aansluiten bij belangenverenigingen in
Schiedam, Rotterdam en Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek).
Wat we tot nu toe niet gevonden hebben is of de gemeente Vlaardingen op ambtelijk
niveau meepraat over de uitbreidingen van Rotterdam - The Hague Airport. Wij willen in
elk geval wel aan tafel, in Vlaardingen, Schiedam of waar dan ook.

Ook van de ontwikkelingen in dit dossier houden we u op de hoogte.

Hebt u ideeën of spreekt dit onderwerp u bijzonder aan, neem dan even contact op met de
secretaris.
In overleg stellen we graag een portefeuillehouder 'luchtverkeer' aan.

Even een mailtje naar de secretaris. We houden u op de hoogte.

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is:

leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Contactgegevens
Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/
internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

‹ Terug