Nieuwsbrief nr. 8 - juli 2018

10-7-2018
Nieuwsbrief nr. 8 - juli 2018

U heeft het even moeten stellen zonder nieuwsbrief van de vereniging. Niet omdat we op onze handen zijn gaan zitten, maar omdat er concreet weinig nieuws te melden was.
Het werk is echter gewoon doorgegaan en daarom kunnen we u nu verslag doen van de diverse ontwikkelingen.

Geachte dames en heren / beste leden,

U heeft het even moeten stellen zonder nieuwsbrief van de vereniging. Niet omdat we op onze
handen zijn gaan zitten, maar omdat er concreet weinig nieuws te melden was.
Het werk is echter gewoon doorgegaan en daarom kunnen we u nu verslag doen van de diverse
ontwikkelingen.

Inhoud van deze nieuwsbrief

- Meten is weten
- Verslag van Denktank 10 en 11
- Afscheid wethouder Van Harten
- De komende man, een nieuw geluid?
- Lekker de ramen open met deze warmte, of toch niet?


Meten is weten

Een heel bekend gezegde is: "Meten is weten en gissen is missen." De praktijk heeft dat ook met
betrekking tot de Marathonweg meermalen bewezen. Wij waren dus best wel gelukkig met het
meetstation van de RIVM aan de Floreslaan, eigenlijk staande aan de rand van de Marathonweg.
Doordat de gegevens van het meetstation voor iedereen in te zien zijn, was het voor ons mogelijk om
de belasting van de Marathonweg van uur tot uur te kunnen monitoren. Op die wijze konden we ook
aantonen dat er 'ondraaglijke' vervuilingsmomenten zijn die niet zichtbaar worden in het lange
termijn gemiddelde waarmee de overheid werkt.

Helaas, helaas, helaas is het meetpunt aan de Floreslaan opgeheven. De gemeente weet al een
poosje dat de huur van dit stukje grond zou worden opgezegd, maar tot op heden is er geen enkel
merkbaar initiatief geweest waaruit blijkt dat de gemeente actief op zoek is naar een nieuwe locatie.

Een vraag stellen aan de gemeente kan niet meer. Het 'info'e-mailadres is opgeheven en contact met
onze zo meedenkende gemeente is gereduceerd tot een 'contactformulier'. Dus na diverse pogingen
om met een ambtenaar van milieu in contact te komen uiteindelijk toch maar 'de pen' gepakt en het
contactformulier gebruikt. In het behandelingsprotocol van de gemeente staat het volgende:

  • U kunt de gemeente een e-mail sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier;
  • U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging van deze e-mail;
  • Eenvoudige vragen worden binnen 3 werkdagen beantwoord;
  • Als de afhandeltermijn langer dan 3 werkdagen duurt ontvangt u een bericht met daarin een
    termijn wanneer u het inhoudelijke antwoord kunt verwachten.

En ja hoor, het onverwachte gebeurt. GEEN BERICHT van de gemeente. Hmmm, wij dachten dat de
gemeente haar leven gebeterd had en dat de burger serieus genomen wordt. Ehhhh ..... toch niet? Of
komt het de gemeente wel goed uit dat er geen RIVM-meetpunt meer binnen haar grenzen staat.

We weten het niet, maar het geeft ons wel een naar gevoel.

Denktank

Op woensdag 23 mei en woensdag 11 juli werden bijeenkomsten 10 en 11 van de Denktank
gehouden. Een korte terugblik op die bijeenkomsten.

Zoals we u al eerder hebben bericht, en ook toegelicht tijdens de voorlichtingsavond, hebben allerlei
modellen op tafel gelegen en enkele daarvan zijn de afgelopen maanden verder uitgewerkt in
microsimulaties. Met deze simulaties is het mogelijk om te zien hoe verkeersstromen zich gedragen
waarbij maatregelen kunnen worden ingepast, in feite aan wat knoppen draaien, om te zien wat het
effect van die maatregelen is. Op basis van deze microsimulaties is in Denktank 10 de keuze gemaakt
om twee varianten verder uit te werken.

Het rapport waarin de twee varianten zijn uitgewerkt is eind juni aan de leden van de Denktank
aangeboden, met het verzoek het rapport kritisch te beschouwen en van commentaar te voorzien.
Vanzelfsprekend heeft het bestuur, daarin ondersteund door enkele deskundigen, zich hierin
vastgebeten en pagina's verbetervoorstellen ingediend.

In Denktank 11 is het rapport en de input van de deelnemers besproken en zal het rapport op basis
van deze input en na eerste lezing door de verantwoordelijk wethouder worden aangepast. Naar
verwachting zal het 2e concept eind augustus in de Denktank worden besproken, waarna het zijn
weg zal vinden naar het college en de gemeenteraad.

Het lastige is dat er vanuit de Denktank geen mededelingen gedaan kunnen / mogen worden omdat
het allemaal om 'ambtelijke voorbereiding' gaat en er nog geen fiat door een politiek
verantwoordelijke is gegeven. Wat wij u wel kunnen zeggen is dat Variant 1 een door de gemeente
voorgestelde variant is en Variant 2 gedeeltelijk de door de Vereniging voorgestelde variant is,
hoofdzakelijk betrekking hebbend op het noordelijk gedeelte van de Marathonweg.

In feite is er niet veel nieuws onder de zon. Als u de "Reconstructie van de Marathonweg Startnotitie
MER van februari 2009", te vinden in het archief op onze website (document 000), naleest zult u zien
dat de varianten die er nu liggen toen in feite ook al zijn voorgesteld.
Dat houdt echter niet in dat de plannen van de Denktank dezelfde weg zullen volgen als alle
voorgaande plannen, namelijk het bekende ronde archief (de prullenbak). De noodzaak is nu veel
meer aanwezig en de verdere ontwikkeling van de Rivierzone vraagt nu echt om concrete stappen.
De gemeente praat en schrijft nu al meer dan 20 jaar over het aanpakken van de Marathonweg. Nu
moet er ook maar een keer 'doorgepakt' worden.

Wat zijn de vervolgstappen

Op pagina 8 van de Startnotitie van 2009 staat een schema met daarin de koppeling tussen de m.e.r.-
procedure en bestemmingsplanprocedure. De milieueffectrapportage zal gekoppeld worden aan het
opstellen van een bestemmingsplan voor de reconstructie van de Marathonweg. De formele start
van de m.e.r.-procedure vindt plaats door openbare kennisgeving van deze startnotitie in de
regionale dag- en weekbladen.

De verwachting / de hoop van de Vereniging is dat er begin 2019 een plan klaar ligt om de diverse
procedures te starten. De Marathonweg zal niet in één keer op de schop gaan, dat is financieel en
economisch niet haalbaar. Er zal nog heel wat water door de Waterweg stromen voordat dit project
is afgerond.

Ook lezenswaardig is het rapport in ons archief: 001 MER Marathonweg april 2010. Druk niet te snel
op de printknop, het document is 151 pagina's.

Vertrekkende en komende man2-1

Op 20 juni werd er afscheid genomen van 3 wethouders en
'onze' wethouder was er daar één van. Ruud van Harten
was wethouder van 2011 tot 2018 en heeft zich onder
andere ingezet voor de portefeuille Verkeer en
Duurzaamheid.
De heer Van Harten was de initiatiefnemer om een
Denktank in te stellen voor de Marathonweg, ingegeven
door de positieve ervaringen die er in Vlaardingen al
opgedaan zijn met participatie. Denk daarbij maar eens aan de Broekpolder, een sprekend
voorbeeld. Toen de Denktank startte was er nog geen Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.,
maar zodra de Vereniging was opgericht kregen we een uitnodiging van de wethouder en een
uitgestoken hand en een open houding hebben de samenwerking getekend. We waren het niet altijd
met elkaar eens, maar trokken wel samen op. "Ruud, heel veel dank daarvoor."

3De 'komende man' is Bart Bikkers. Hij was met Stefanie Solleveld
initiatiefnemer om het bestuur van de Vereniging in contact te
brengen met vertegenwoordigers van de Tweede Kamer der Staten
Generaal.
Uit dat contact, maar ook uit andere ontmoetingen is gebleken dat
de heer Bikkers zeer betrokken is bij het wel en wee van de stad en
ook bij de bewoners van de Marathonweg en omgeving.
We weten allen dat het 'trekken' van een verkiezingscampagne
anders is dan het invullen van de taak van wethouder, met en
boven de partijen, maar we zullen de heer Bikkers blijven
uitnodigen en waar nodig uitdagen om mee te denken met het
vinden van een milieuvriendelijke oplossing voor de Marathonweg.

 

 

Een leuke foto op internet is die van de heer Bikkers met de4
heer Rutte, onze Minister-president.

De laatste weet hoe het geld verdeeld wordt en hij is gelijke
aan maar ook wel een beetje de 'stuurder' van de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat.

Wie weet welke 'Haagse' potjes (plannen) op het vuur gezet
kunnen worden of welke potjes (geld) er kunnen worden
aangebroken.

De contacten zijn er. Dat op zich is al bemoedigend ............ of
zijn we nu te optimistisch?????

 

 

 

 

Lekker de ramen open met deze warmte, of toch niet?

Zaterdagochtend. Het belooft een warme dag te5
worden. Ik open de tuindeuren en verheug me
op een ontbijt in de koelte op het terras. Als ik
een pannetje met water opzet, komt een
vliegtuig met donderend geraas over. Voor de
eitjes erin gaan, is er al een tweede
overgevlogen. Het koffiezetten wordt begeleid
door een derde en bij het persen van de
sinaasappels (ja, ik weet het, te veel suiker) gaat
een vierde over. Eenmaal aan tafel worden we
vergezeld van nog eens vijftien vliegtuigen.
In de krant (Trouw, 30 juni) lees ik dat op
Schiphol bekend is hoeveel vervuiling een
toestel veroorzaakt. Weten ze ook hoeveel herrie? We ruimen af, sluiten de tuindeuren en verlangen
naar verre, stille oorden.
Annette Nieuwveld Waddinxveen (40 kilometer van Schiphol, 24 kilometer van R'dam The Hague Airport)

Waarom dit stukje in de Nieuwsbrief? Omdat we steeds meer vragen krijgen van omwonenden over
het steeds drukker wordende vliegverkeer en wat de gemeente Vlaardingen daaraan doet.

Bij het oprichten van onze vereniging hebben we er rekening mee gehouden dat ons werkgebied zich
weleens zou kunnen / moeten uitstrekken tot het luchtverkeer. In artikel 2 staat het doel van de
vereniging als volgt beschreven:

De vereniging heeft to doel: de verhoging van de leefbaarheid rondom de Marathonweg te
Vlaardingen door de realisering van een veelheid aan weloverwogen acties en initiatieven van
bewoners, doch is niet beperkt tot de Marathonweg en direct aangrenzende gebieden. Zij strekt zich
onder andere ook uit alle leefbaarheidsvraagstukken veroorzaakt door elke vorm van vervoer,
vervoer door de lucht daaronder begrepen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. (kleine) groepen bewoners actuele leefbaarheidsvraagstukken te laten onderzoeken en haalbare
oplossingen in kaart te brengen;
2. het plegen van overleg met 'de overheid' in welke vorm dan ook;
3. het gebruik maken van inspraakprocedures, bezwaarschriften en al wat dies meer zij;
4. het samenwerken met verenigingen die een gelijk doel nastreven;
5. alle wettige middelen welke haar daartoe ten dienste staan.

Concrete plannen hebben we nog niet. We zijn ons aan het oriënteren op wat gedaan zou kunnen
worden en in hoeverre we ons kunnen aansluiten bij belangenverenigingen in Schiedam, Rotterdam
en Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek).
Wat we tot nu toe niet gevonden hebben is of de gemeente Vlaardingen op ambtelijk niveau
meepraat over de uitbreidingen van Rotterdam - The Hague Airport. Wij willen in elk geval wel aan
tafel, in Vlaardingen, Schiedam of waar dan ook.

Hebt u ideeën of spreekt dit onderwerp u bijzonder aan, neem dan even contact op met de
secretaris. In overleg stellen we graag een portefeuillehouder 'luchtverkeer' aan.
Even een mailtje naar de secretaris. We houden u op de hoogte.

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is:

leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/
internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

 

‹ Terug