Nieuwsbrief nr. 7 - april 2018

5-4-2018
Nieuwsbrief nr. 7 - april 2018

Hierbij een nieuwe uitgave van uw, naar wij hopen, favoriete vereniging. We zijn bijna een jaar
onderweg en hebben er het nodige werk opzitten. We vragen ons wel af of alles wat we doen enig effect heeft in de besluitvormingsmachine die de gemeente is. Verderop in deze brief leest u hoe u kan bijdragen aan de effectiviteit van onze Vereniging.

Geachte dames en heren / beste leden,

Hierbij een nieuwe uitgave van uw, naar wij hopen, favoriete vereniging. We zijn bijna een jaar
onderweg en hebben er het nodige werk opzitten. We vragen ons wel af of alles wat we doen enig
effect heeft in de besluitvormingsmachine die de gemeente is. Verderop in deze brief leest u hoe u
kan bijdragen aan de effectiviteit van onze Vereniging.

Inhoud van deze nieuwsbrief

- Verslag van Denktank 9
- Eerste overzicht uitkomsten van geluids- en trillingsmetingen
- Hoe gaat het verder met de politiek.

Denktank

Op woensdag 4 april was de 9e bijeenkomst van de Denktank. Een korte terugblik op die
bijeenkomst.
De avond begon met het in vogelvlucht vermelden wat er in de voorgaande 8 bijeenkomsten aan de
orde is geweest. Het is dan elke keer opnieuw verbazingwekkend hoe kort het geheugen van de
gemeente is.
In allerlei documenten / beleidsplannen / bestemmingsplannen schrijft de gemeente 'breed uit' dat
de barrièrewerking van de Marathonweg, die tussen de Westwijk en de rest van de stad, moet
worden verminderd en dat het 'leefmilieu' moet verbeteren. Het is dan ronduit schokkend om te zien
dat vanuit de projectleiding doodleuk de volgende tekst op het scherm wordt geprojecteerd:

"Het mag niet slechter worden rondom de Marathonweg."

Nee, dank je de koekoek. Niet slechter? Het is toch de ambitie van de gemeente dat het juist beter
moet worden. Het is zeker de ambitie van de Vereniging, dus dat wordt in het verslag in elk geval
aangepast.
Langzamerhand wordt duidelijk dat er verschillende belangen zijn bij de deelnemers aan de
Denktank. De bewoners van het noordelijk deel van de Marathonweg willen minder fijnstof, geluid
en trillingen, de bewoners van het middeldeel minder fijnstof en geluid, de voetbalvereniging geen
stilstaande en stinkende vrachtwagens voor de deur en de ondernemers een snelle en veilige
doorgang over de Marathonweg zonder vertragingen. En de gemeente ???? Die wil een betaalbare
en acceptabele oplossing. U zult begrijpen dat nog niet duidelijk is welk compromis er zal komen,
maar dat het een compromis wordt dat is wel zeker.

Hoe nu verder?

Waar wij op willen inzetten is:
- minder hinder;
- fiets- en voetgangersvriendelijke oversteekmogelijkheden;
- minder vervuilende vrachtwagens.
Met hinder bedoelen we de combinatie van geluid, stof en trillingen. Het is een combinatie van deze
factoren die stress veroorzaken. In het gesprek met de gemeente lijkt het er steeds weer op dat men deze drie zaken los van elkaar wil zien, maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de hinder die wordt ervaren.

Een Brusselse milieurechter omschreef het als volgt:

Geluid, maar ook of het hinderlijk of niet is, ervaar je anders overdag dan 's nachts is
gebleken uit ervaringsonderzoek, maar ook omgevingsfactoren en het type geluid bepalen
het gevoel van hinder. Als je in een werkomgeving bent naast een autoweg waar veel
lawaai is van voorbijrazende auto's, dan ga je eenzelfde geluid niet als storend ervaren,
maar als je in een natuurgebied aan het wandelen of er tot rust probeert te komen, dan ga
je datzelfde geluid wel als hinderlijk ervaren.
Evenzeer: als ik wil slapen, kan ik een vrolijk kwetterend vogeltje als heel hinderlijk ervaren.

We weten ook allemaal dat de mens gewend kan raken aan regelmatig terugkerend geluid, het
zogenaamde conditioneren. Ik (Guus de Ruiter) woonde in de jaren 50 in de Vettenoordstraat. Door
die straat reden twee buslijnen van de RET en we konden precies horen in welke richting ze reden en
bij welke halte werd gestopt. Bij gunstig of moet ik zeggen ongunstig weer hoorde je zelfs de stop
bovenaan de Diepenbrockstraat bij de Chopinstraat/Parallelweg. Als de bus niet reed werden wij
vroeger wakker omdat het bekende geluid uitbleef. Eigenlijk te gek, maar wel waar. Velen van u
zullen een zelfde soort ervaring hebben.

Het verschil met de Marathonweg is dat het nooit hetzelfde geluid is, niet in sterkte, niet in omvang,
niet in hinder. Dat maakt dat het hinder is / als hinder wordt ervaren
Als de hinder door het geluid dan ook nog te pas en te onpas wordt gevolgd door trillingen die de
rust verstoren, dan vraag je je af waar het eindigt.
Wat ons betreft bij een beter ingepaste Marathonweg.

Het tweede hiervoor genoemde punt is de oversteek. Als u de pech hebt dat u regelmatig bij de
Marnixlaan moet oversteken weet u waarom wij hierop de nadruk leggen. Het moet echt beter. Ook
bij de Zuidbuurtseweg. Daarover later hopelijk meer.

Tot slot van deze Denktank-inkijk / vooruitblik de vrachtwagens.
Wat naar ons idee ook zou moeten kunnen is het terugdringen van vervuilend verkeer, te beginnen
bij de vrachtwagens.

Wij hebben heel eenvoudig een stukje tekst gekopieerd van de gemeente Rotterdam. Zij hebben een
goed beleid ten aanzien van vervuilende motorvoertuigen en wat we hier schrijven gaat
oorspronkelijk over de Tweede Maasvlakte. Wij doen de gemeente hierbij de volgende suggestie:

De Rivierzone staat voor een groeiende Vlaardingse economische activiteit. Dit betekent
ook een toename van het aantal vrachtauto’s naar de Rivierzone. Dat zorgt voor een
slechtere luchtkwaliteit.

Iedereen wil ook gezondere lucht en tegelijk dat de economie vooruit gaat. Om deze
twee belangrijke zaken ruimte te geven, zijn maatregelen getroffen. Deze maatregelen
betreffen onder andere het verkeer dat de Rivierzone in moet.

Voor de Vlaardingse Rivierzone gelden specifieke toegangseisen voor vrachtauto’s:

 • Verplichte registratie voor alle vrachtauto's die zich in de Rivierzone bevinden;
 • De Rivierzone is voor dieselvrachtauto's zwaarder dan 3,5 ton alleen nog toegankelijk
  wanneer:
  • deze een Euro VI motor hebben of wanneer deze niet ouder zijn dan 7 jaar én die
   op kenteken zijn gezet vóór 1 januari 2013 (datum eerste toelating tot de EU);
  • deze beschikt over een ontheffing;
  • deze geregistreerd staat als 'bijzonder voertuig' en niet ouder zijn dan 13 jaar.

Let op!
De ontheffing moet in het bezit van de chauffeur zijn voordat de wagen de Rivierzone inrijdt.

Hmmm, goed idee toch. Het is aan de Vlaardingse politiek om hier iets mee te doen.

Tot zover de Denktank. We houden u op de hoogte.

Geluids- en trillingsmetingen

In de maand maart zijn door Fugro gedurende 11 dagen geluids- en trillingsmetingen uitgevoerd. De
uitkomsten van die metingen hebben we ontvangen en kunnen u daarvan iets laten zien in deze
nieuwsbrief. Het gaat dan om een algemeen beeld, want ook wij hebben bij deze gegevens nog wat
tekst en uitleg nodig, dus verfijning van de uitkomsten houdt u van ons tegoed.

Daarnaast moeten de gegevens ook nog vergeleken worden met de cijfers van de gemeente, waarbij
vooral de toepassing van de gevolgde meetmethodiek belangrijk is.
Het ambitieniveau van de gemeente Vlaardingen ligt voor zover wij weten op 48 tot 50 dB met
eventuele ontheffingen naar 55 dB.

Verwarrend ook is dat er door de overheid normen worden gegeven in verschillende wetten. Zo is er
de Wet Milieubeheer die over geluidsnormen spreekt, maar ook de Wet Geluidhinder. Daarop
komen we een volgende keer terug.

Hieronder allereerst de samenvattingen en vervolgens enkele plaatjes.

SAMENVATTING – Geluidsmetingen
Geluidsbelastingen worden getoetst / beoordeeld aan de waarden zoals deze zijn opgenomen in het
Bouwbesluit (artikel 8.3, voor bouw en sloopwerkzaamheden).
De waarden zijn afhankelijk van de beoordelingsperiode (dag-, avond- of nachtperiode) en gelden
voor meetwaarden gemeten nabij de gevel (niet inpandig).
Geconcludeerd wordt dat in zo goed als alle gevallen de waarden overschreden worden (in meer of
mindere mate). Ook de geluidmeetresultaten laten in de weekenddagen (10 en 11 maart) een lagere
geluidbelasting zien dan op doordeweekse dagen.
Aannemelijk is om te concluderen dat de gemeten geluidsniveaus veroorzaakt zijn door passages van
verkeer.

SAMENVATTING - Trillingsmetingen
Voor risico op schade, worden trillingen getoetst aan de grenswaarden uit de Stichting Bouw
Research richtlijn A “Schade aan bouwwerken”.
Hinderbeleving wordt getoetst aan de streefwaarden uit SBR richtlijn B “Hinder voor personen”.

Richtlijn A verstrekt grenswaarden voor trillingen, afhankelijk van de gestelde gebouwcategorie, type
trillingsbron en uitgebreidheid van de meting. In dit geval is sprake van een categorie 2 bouwwerk
(metselwerk), een herhaald kortdurende trillingsbron (verkeer) en van een indicatieve meting (1
meetpunt per object).

Met uitzondering van Meetpunt 1 is bij alle meetpunten nagenoeg geen sprake van herhaaldelijke
overschrijdingen van de grenswaarde (wel sporadische overschrijdingen). Bij Meetpunt 1 treden
herhaaldelijke overschrijdingen op.
Geconcludeerd kan worden dat het risico op schade bij Meetpunt 1 niet aanvaardbaar klein is. Bij de
overige meetpunten is het risico op schade aanvaardbaar klein.
Er is niet gemeten op vloeren (uitgezonderd Meetpunt 2). Worden de meetresultaten aan de gevel
vertaald naar waarden op de vloer (voor beoordeling op hinder) dan kan geconcludeerd worden dat
op de vloeren de trillingen voelbaar zullen zijn. Het is zeer aannemelijk dat de waarden tot
hinderbeleving leiden.

De meetresultaten laten zien dat de trillingsintensiteit in de weekenddagen (10 en 11 maart) lager is.
Het is aannemelijk om te concluderen dat de gemeten trillingen veroorzaakt zijn door passages van
verkeer.

Meetpunten

Het onderstaande kaartje en de tabel met de berekening van de geluidsbelasting komen uit een
rapport van DCMR van september 2017. Dit om u een indruk te geven van de geluidsbelasting en als
overzicht van waar de meetpunten waren opgesteld.

Screenshot 2021-04-20 121453De tabel uit genoemd rapport:

3

Hieronder en op de volgende bladzijden de uitkomst van de metingen. Met 'Reeks 1' wordt
meetpunt 1 bedoeld enz..

4

5

6

Ook hier geldt dat we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Tot slot: De Politiek

U heeft gestemd en nu komt het erop aan: Komt de Marathonweg in een Raadsakkoord of in een
Coalitieakkoord te staan? Wij hopen dat er een Raadsakkoord komt waarin alle partijen zich op
hoofdlijnen uitspreken waar zij als raad in principe willen uitkomen.

Buiten de fysieke aanpassingen aan een weg / de omgeving waardoor geluid- en trillingshinder kan
worden teruggebracht, wordt er in de Denktank elke keer bij vernieuwing van uitgegaan dat er aan
de luchtvervuiling weinig te doen is omdat, naar gesteld wordt, het grootste gedeelte van de emissie
van fabrieken en bedrijven komt en maar een klein gedeelte (5%) van het wegverkeer.
Wij betwijfelen dat en onderzoeken of we hard kunnen maken dat zo'n 35 à 40% veroorzaakt wordt
door het verkeer op de Marathonweg.
Met dat in het achterhoofd hebben wij de projectleider verzocht door de GGD een onderzoek in te
laten stellen naar de gezondheid van de omwonenden rondom de Marathonweg t.o.v. de overige
bewoners van Vlaardingen.
Uiteindelijk zullen de gezondheidsaspecten een belangrijk onderdeel moeten vormen van de
besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders en in de gemeenteraad.

Wij hopen dat de Marathonweg een schonere en beter ingepaste weg zal worden waarbij geluid- en
trillingshinder sterk zijn teruggebracht waarbij de weg, naar wij wensen, ook een onderdeel zal zijn
van een milieuzone.

Wij blijven ons best doen om de raadsfracties en raadsleden zo goed mogelijk te informeren.

En wat kunt u doen?????? Elke keer dat u een raadslid spreekt toch even over de Marathonweg
beginnen. Zorg dat het bij een ieder op het netvlies gebrand blijft. Het is niet alleen de zaak van het
bestuur van de vereniging. Het is de zaak van ons allen.

Alvast veel dank voor wat u hierin gaat doen.

Nog een kleine tip voor de gemeente: Op de geluidskaart op blad vier van deze nieuwsbrief ziet u
veel rode gebieden in het Centrum. Misschien zijn elektrische RET-bussen die alleen hun rondje in
Vlaardingen rijden wel een goede bijdrage aan een schoner milieu. Maar dat is aan de nieuwe
gemeenteraad.

Echt als laatste een kleine oproep:

Denkt u alvast eens na of u in één van de komende maanden wilt helpen met tellen van voetgangers
en fietsers op de kruisingen van de Marathonweg. Het gaat dan om één of twee uurtjes om een goed
beeld te krijgen van wat zich op en om de weg beweegt.

Even een mailtje naar de secretaris. We houden u op de hoogte.

Het internetadres (de URL) van de vereniging is:

leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Contactgegevens
Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/
internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

‹ Terug