Nieuwsbrief nr. 5 - januari 2018

24-1-2018
Nieuwsbrief nr. 5 - januari 2018

Het doel van de Vereniging is wel duidelijk: het verbeteren van het leefklimaat rondom de
Marathonweg. Maar u zult begrijpen dat ook voor ons niet duidelijk was hoe wat dat konden /
kunnen bereiken.

Geachte dames en heren / beste leden,

Hierbij een update van uw vereniging.

Het doel van de Vereniging is wel duidelijk: het verbeteren van het leefklimaat rondom de
Marathonweg. Maar u zult begrijpen dat ook voor ons niet duidelijk was hoe wat dat konden /
kunnen bereiken.
Het overleg met de gemeente loopt nu goed. Er is een prettige en open vorm van communicatie
gevonden en vanuit het stadhuis worden we op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen.
Maar of dat genoeg is om ons doel te bereiken, dat blijft de vraag. We richten ons daarom niet alleen
op de ambtenaren en de politiek in Vlaardingen, maar kijken daarnaast of we ook externe partijen
mee kunnen krijgen in ons streven naar een schonere leefomgeving.

Informatieavond 17 januari

Op 17 januari jl. hielden wij onze eerste informatieavond in de aula van Het College Vos aan de
Claudius Civilislaan. Een verheugende opkomst van ruim 70 personen die door hun vraagstelling er
blijk van gaven betrokken te zijn bij de Marathonweg en de andere ontwikkelingen in de Westwijk.
In een presentatie van ruim een uur liet onze voorzitter de ontwikkelingen tot nu toe de revue
passeren. Het was een hele vracht informatie en niet allemaal te onthouden. De presentatie staat op
de bladzijde archief van onze website (www.leefbaarheidmarathonweg.nl).
Als u niet in de gelegenheid was de avond bij te wonen en naar aanleiding van het bekijken van de
presentatie vragen heeft, aarzel dan niet even een e-mailtje te sturen naar
info@leefbaarheidmarathonweg.nl 

Luchtwachter

Afgelopen zomer won Milieudefensie de rechtszaakimage--002
tegen de Nederlandse Staat voor gezonde lucht. De regering en gemeenten moesten snel aan de slag om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een hogere rechter heeft zich inmiddels uitgesproken over de snelheid waarmee dat moet gebeuren, maar dat er
iets moet gebeuren dat is wel duidelijk. Dus de vraag is: Doen de regering en gemeenten dat echt? Dat gaat Milieudefensie vanaf januari 2018 met een Luchtwacht van zoveel mogelijk mensen in de gaten houden. Wij hebben ons als vereniging ook
aangesloten bij de Luchtwacht om samen een 'Luchtmacht' te vormen. Op de website (www.leefbaarheidmarathonweg.nl) vindt u een artikel van Milieudefensie over het hoger beroep dat zij instellen tegen de uitspraak van de rechter. U kunt ook rechtstreeks de volgende link gebruiken:
https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/milieudefensie-in-hoger-beroep-voor-gezonde-lucht

Jansen Recycling Group B.V.

Wellicht heeft u er al iets over gelezen op de website van de gemeente of bij Vlaardingen24.
De aan de Koggehaven gevestigde Jansen Recycling Group B.V. heeft een vergunning aangevraagd
voor het verwerken en voorhanden hebben van licht radioactief afval, afkomstig van / uit machines /
installaties die gebruikt worden bij de winning van olie en gas.
Het was de vereniging opgevallen dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming een
ontwerpbeschikking voor Jansen Recycling Group B.V. op het internet had gepubliceerd zonder dat in
dat proces ergens de gemeente Vlaardingen werd genoemd.
De vereniging heeft vervolgens vragen gesteld aan de wethouder. De gemeente Vlaardingen heeft
daar zeer adequaat op gereageerd en heeft een bezwaarschrift / haar zienswijze neergelegd bij de
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming tegen de voorgenomen ontwerpbeschikking.
De gemeente Vlaardingen stelt zich op het standpunt dat zij in verband met de veiligheid van haar
bewoners en de bescherming van de leefomgeving geïnformeerd wil worden over dit soort
ontwikkelingen op haar grondgebied, ook al is daarvoor misschien geen wettelijke basis.

Aangezien:

 1. onduidelijk is in welke hoeveelheden te verwerken objecten, houdende Naturally Occuring
  Radioactive Material-afval (hierna NORM-afval), bij Jansen Recycling Group B.V. zullen worden
  aangeboden;
 2. onduidelijk is in hoeverre er sprake is van verval bij dit NORM-afval en in welke 'verval-categorie'
  (geschatte aantal jaren) dit afval wordt geclassificeerd;
 3. onduidelijk is in welke concentraties het NORM-afval uit te onderscheiden objecten zal worden
  gewonnen en samengevoegd, waardoor grotere concentraties afval en derhalve radioactiviteit
  ontstaan;
 4. onduidelijk is op welke wijze transporten van Jansen Recycling Group B.V. naar een definitieve
  opslagplaats gaan plaatsvinden;
 5. onduidelijk is welke voorwaarden gesteld gaan worden aan de hiervoor onder 3 bedoelde
  transporten;
 6. onduidelijk is via welke wegen (land- en/of waterwegen) deze transporten gaan plaatsvinden;
 7. onduidelijk is welke verkeerstechnische maatregelen vereist zullen zijn indien deze transporten
  door de bebouwde kom van Vlaardingen (dit is: de Marathonweg te Vlaardingen) gaan
  plaatsvinden;
 8. onduidelijk is in hoeverre de hiervoor bedoelde transporten gevaar opleveren voor de
  volksgezondheid / de gezondheid van de bewoners langs de Marathonweg te Vlaardingen;
 9. onduidelijk is of de hulpdiensten in de regio 'Waterweg-Noord' voldoende geëquipeerd zijn om
  eventuele ongevallen met transporten met NORM-afval te bestrijden / te behandelen,

zijn de secretaris Kitty van der Meer en de portefeuillehouder milieu Bob Kruit afgereisd naar Den
Haag om daar onder deskundige leiding kennis te nemen van het dossier om inzicht te krijgen of het
noodzakelijk / nuttig zou zijn als ook de vereniging haar zienswijze zou neerleggen bij de Autoriteit
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
De Autoriteit heeft de zaken goed voor elkaar en er is geen enkele reden voor ongerustheid, mede
omdat de gemeente Vlaardingen dit dossier ook kritisch volgt.

Wij blijven dit dossier echter wel volgen.

Fugro image--007


De gemeente heeft langlopende afspraken over verkeerstellingen en deze geven een goed beeld van
de druk en drukte op en rond de Marathonweg.
Toen wij tijdens een denktankbijeenkomst voorstelden dat wij ook graag geluid en trillingen gemeten
willen hebben stond de gemeente daar zeer welwillend tegenover en beloofde ons de uitslag van de
metingen te respecteren.

Wij zijn blij dat we met Fugro, een internationaal opererende organisatie van specialisten, afspraken
hebben kunnen maken over het meten van trillingen en geluid langs de Marathonweg.
Naar verwachting zullen de metingen begin maart worden uitgevoerd op een vijftal meetpunten
langs de Marathonweg. Deze meetpunten worden in overleg met de gemeente vastgesteld,
waardoor de resultaten door alle partijen eenduidig zullen worden uitgelegd.

We houden u op de hoogte.

Waterinnovatieprijs 2017.
Op 27 november jl. werd bekend dat Fugro samen met Waterschap Aa en Maas en Deltares met de
Innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen, de winnaar is van de
Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie Waterveiligheid.

Verkeersmodellen

In de denktankbijeenkomst van december heeft de gemeente drie varianten gepresenteerd die nu
door een extern bedrijf in computersimulaties worden gezet, waarvoor berekeningen kunnen
worden gemaakt van de verkeersbelasting van de weg en de voor de hand liggende milieubelasting.
De uitkomsten hiervan zullen in maart aan de denktank worden gepresenteerd.

Eén van de drie varianten is (gedeeltelijk) de door de onze vereniging voorgestelde variant.
Bij het voorstellen van deze variant was het bestuur van de vereniging er niet van op de hoogte dat
een overeenkomstig ingrijpend model al in 2007 door de heer Joormann, de projectleider van de
Marathonweg, aan de gemeente was gepresenteerd. U weet het, kort daarna kwam de crisis en
bleven geld kostende projecten op de plank liggen. Dus ere wie ere toekomt, deze studie bevestigt in
feite de reeds door de heer Joormann geopperde ideeën.

In deze studie wordt de kruising met de Westlandseweg rigoureus aangepakt en wordt een deel van
de Marathonweg verdiept aangelegd. Het zal niet de goedkoopste oplossing zijn, dus het is straks aan
de door ons te kiezen gemeenteraad om daar een knoop over door te hakken.
Wij doen nu al ons best om de aspirant gemeenteraadsleden te overtuigen van de noodzaak van een
veilige en schonere Marathonweg.

Website

Heeft u al op onze website gekeken?image--010

Onder Actueel vindt u de nieuwste
ontwikkelingen en op de bladzijde
Archief treft u de documenten aan die iets zeggen over het proces waarin we zitten.

Via de bladzijde 'Meedoen' kunnen uw familie, vrienden en kennissen zich heel gemakkelijk aanmelden als lid van onze vereniging.

Het adres (de URL) is niet moeilijk: leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief? Aarzel niet om een
berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon  010 - 434 5881

e-mail   info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail   leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post      Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/
internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

‹ Terug