Nieuwsbrief nr. 4 - december 2017

16-12-2017
Nieuwsbrief nr. 4 - december 2017

Het is fijn om in deze nieuwsbrief enkele succesjes en
nieuwe ontwikkelingen te kunnen melden.

Geachte dames en heren / beste leden,

Het is fijn om in deze nieuwsbrief enkele succesjes en
nieuwe ontwikkelingen te kunnen melden.

Eerst maar even de ontwikkelingen.

Op woensdag 17 januari a.s. houden wij een informatiebijeenkomst voor leden en belangstellenden
in de aula van het College Vos, Claudius Civilislaan 41, 3132 JA Vlaardingen, aanvang 19.30 uur.
U krijgt hier de meest actuele stand van zaken en er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het 'organiseren' van een vereniging vraagt heel wat tijd, maar daarnaast ook een financiële
investering. Voor de informatiebijeenkomst huren we de aula van een school en er zijn ook andere
directe kosten. Om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen hebben wij onlangs een
rekening geopend bij de Triodos bank. Wij hopen dat u de plannen van de vereniging wilt
ondersteunen en uw steentje bij wilt dragen.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL45 TRIO 0338 7644 53 ten name van
Vereniging Leefbaarheid Marathonweg, maar u kunt ook een vrijwillige donatie doen in de daarvoor
bestemde bus die u op de informatiebijeenkomst zult aantreffen.

Met dank voor de ontvangen ondersteuning van de gemeente Vlaardingen is de website van de
Vereniging gisteren 'live' gegaan. U kunt allerlei documenten vinden op de site van de vereniging.
Ook kunt u de link makkelijk doorsturen naar vrienden en familie met de vraag of zij zich willen
aansluiten bij de vereniging. De vereniging is er niet alleen voor bewoners rondom de Marathonweg.
Andere ondersteuners / supporters zijn van harte welkom.
U vindt de site op: leefbaarheidmarathonweg.nl

Samenvattend:
Informatiebijeenkomst                               woensdag 17 januari 2018, 19.30 uur
financiële ondersteuning                           NL45 TRIO 0338 7644 53 Vereniging Leefbaarheid Marathonweg
website                                                         leefbaarheidmarathonweg.nl

De succesjes.

Als eerste het Actieplan Mobiliteit.

De gemeente Vlaardingen heeft in 2005 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
vastgesteld. Speerpunten in dat plan zijn het creëren van een samenhangend
verkeersnetwerk voor alle vervoersmodaliteiten, het vergroten van de verkeersveiligheid,
het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van de
economische dynamiek. De tijdshorizon van dit plan lag in 2015. 

Op basis van artikel 8 van de Planwet Verkeer en Vervoer (1998) dient de gemeente zorg te
dragen voor het voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en
vervoersbeleid.

De gemeente schrijft:
"Het nieuwe Actieplan Mobiliteit is een plan dat de koers aangeeft voor de komende 13 jaar
(tot 2030). De gemeente wil voortborduren op de successen van het GVVP, maar ook
duidelijke keuzes maken. Keuzes die moeten leiden tot een slim netwerk van wegen en
routes, waarop verkeer moet kunnen doorstromen, maar waarlangs mensen ook prettig
kunnen wonen.

Het doel van het Actieplan Mobiliteit is: het bieden van een goede bereikbaarheid, waarbij
de focus ligt op het garanderen en verder uitbouwen van een prettige, leefbare en gezonde
stad om te wonen, te verblijven, te recreëren en te ondernemen."

Verbazingwekkend is het dan vast te moeten stellen dat de gemeente allerlei mooie plannen
heeft voor bewonersvriendelijke zones, voor verblijfsgebieden etc., waarbij er echter één
weg steeds zwaarder wordt belast: DE MARATHONWEG.
De vereniging is van mening dat de gemeente allerlei succesjes wil behalen waarvan
bewoners kunnen profiteren over de rug van de bewoners rondom de Marathonweg. Dit is
voor de vereniging onacceptabel.

De vereniging heeft enkele keren van het 'sprekersplein' gebruik gemaakt, de gelegenheid
om je hart uit te storten voor de gemeenteraad en de aanwezige collegeleden. Dit heeft er
gelukkig in geresulteerd dat de gemeenteraad het Actieplan Mobiliteit niet los wil zien van
de ontwikkelingen op en rondom de Marathonweg en dat zij daarom de wethouder
gevraagd heeft een voorlichtingsbijeenkomst voor de leden van de gemeenteraad te
organiseren waarin alle consequenties met betrekking tot de Marathonweg aan de orde
zullen moeten komen.

Een tweede succesje is het besluit van de gemeenteraad dat de plannenmakers de aanpak
van de kruising Marathonweg / Westlandseweg niet los mogen zien van de ontwikkelingen
rondom de Marathonweg in zijn geheel. De vereniging vreesde ervoor dat de gemeente de
kruising rigoureus zou aanpakken om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, maar
daarmee ook een voorschot zou nemen om de uiteindelijke verbeteringen van / aan de
Marathonweg. Naar de mening van de vereniging zou de aanpak van de gemeente leiden tot
een beperking van de mogelijke oplossingen voor de Marathonweg. Die kou is nu ook uit de
lucht.

Tot slot de knelpunten van de Marathonweg: lucht - geluid - trillingen.

De gemeente Vlaardingen beweert dat veel van de luchtvervuiling rondom de Marathonweg
veroorzaakt worden door de industrie die grootschalig aanwezig is in het Rijnmondgebied en
dus rondom Vlaardingen. 

Metingen van de DCMR (De Centrale MilieuDienst Rijnmond) laten ook zien dat er niet
alleen vervuilde lucht is rondom de Marathonweg, maar dat Vlaardingers onder een
'dekentje' van slechte lucht leven. Dat is op zich al heel erg, maar het is nog verschrikkelijker
als dit als excuus wordt gebruikt om de vervuiling rondom de Marathonweg als niet
onoverkomelijk slecht te beoordelen.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de metingen van het RIVM aantonen dat het
meetpunt aan de Floreslaan concentraties van allerlei stoffen meet en dat die concentraties
niet onacceptabel vaak de kritische grens overschrijden waardoor de Marathonweg direct
afgesloten zou moeten worden. Maar voor ons is elke overschrijding van de door de
overheid vastgestelde norm er één teveel.

Daarnaast hebben vooral de bewoners van het noordgedeelte van de Marathonweg last van
trillingen. De kopjes rammelen bijna van de tafel en sommige huizen vertonen ook al
scheuren, veroorzaakt door trillingen in de ondergrond door steeds maar langs denderende
zwaar beladen vrachtwagens.
Ook de herrie die al het verkeer veroorzaakt is zo nu en dan niet meer te harden.

In opdracht van de gemeente zijn in het verleden door DCMR geluidsmetingen verricht.
Trillingen zijn echter nog nooit gemeten.

Ook hier vonden wij een welwillend oor bij de gemeente Vlaardingen. In samenspraak
tussen de vereniging en de gemeente is besloten zo spoedig mogelijk geluidsmetingen en
trillingsmetingen te laten uitvoeren door een onafhankelijke gekwalificeerde derde partij.

De strijd is nog lang niet gestreden, maar samen zijn we sterk.

Rest ons nog u van harte gezellige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2018 te wensen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon    010 - 434 5881
e-mail        leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post           Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/
internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

image--007

‹ Terug