Nieuwsbrief nr. 3 - november 2017

3-11-2017
Nieuwsbrief nr. 3 - november 2017

De als bijlage bij de vorige nieuwsbrief gevoegde brief aan de gemeente is daar nogal stevig binnengekomen en heeft voor de nodige onrust gezorgd.

Geachte dames en heren / beste leden,

De als bijlage bij de vorige nieuwsbrief gevoegde brief aan de gemeente is daar nogal stevig binnengekomen
en heeft voor de nodige onrust gezorgd.
U zult begrijpen dat het nimmer de bedoeling van de vereniging is geweest om de ambtenaren, betrokken bij
de Marathonweg-problematiek, persoonlijk te raken en/of te beschadigen. De brief bleek echter zo'n impact
te hebben dat sommige betrokkenen het zich persoonlijk aangetrokken hebben. De vereniging heeft
daarvoor in diverse bijeenkomsten haar excuses aangeboden, maar ook nadrukkelijk aangegeven dat de
gemaakte excuses niets afdoen van de noodzaak om nu eens echt te komen tot een aanpak van de
Marathonweg.

Waar staan we nu?

Door de stevige opstelling van de vereniging is het proces in de denktank vertraagd en lukt het de gemeente
niet om de aangekondigde informatiebijeenkomst over de Marathonweg in november te houden. Wij hadden
onze plannen daarop afgestemd en u voorgesteld om een eerste ledenvergadering te houden na de door de
gemeente voor alle bewoners te organiseren informatiebijeenkomst, zodat we in die ledenvergadering de
voortgang van de plannen van de gemeente zouden kunnen bespreken.
Ondanks de vertraging houden we ons toch aan dit scenario.

Van enkelen van u kregen we vragen over de rol van de vereniging in de denktank.
Die rol is maar zeer beperkt. Wij zijn één van de partijen aan tafel. De deelnemers zijn:
- vertegenwoordigers van Vlaardingse ondernemers;
- andere belanghebbenden / bijv. DVO 32;
- vertegenwoordigers van de belangenvereniging bewoners Indische Buurt;
- het bestuur van de VvE Soenda;
- betrokken ambtenaren;
- onze vereniging.
Gelukkig zitten we in vele opzichten met alle betrokkenen op één lijn, namelijk 'het moet beter worden dan
het nu is'.

Tijdens de denktankbijeenkomst heeft de gemeente ingestemd met het voorstel van de vereniging om ook
trillingen te gaan meten. Het initiatief daartoe ligt nu wel bij de vereniging en wij zullen dat zo voortvarend
mogelijk aanpakken.
Ook is bij deze bijeenkomst afgesproken dat van de voorliggende verkeersmodellen zowel de financiële als
de milieueffecten doorgerekend zullen worden. Weer een stapje in de goede richting.

Er liggen nu diverse brainstorm verkeersmodellen voor:
Model 1:          verbetering van de doorstroming van het verkeer over de gehele Marathonweg door het
                         verbeteren van de kruisingen en het instellen van een groene golf;
Model 2:          de kruisingen van de Marathonweg met de Westlandseweg, de Billitonlaan / Floris de Vijfdelaan
                         en de Marnixlaan vervangen door rotondes en verbreding van het middengedeelte van de
                         Marathonweg;

 

Model 3:         verbreding van het middengedeelte van de Marathonweg met ongelijkvloerse kruisingen bij de
                        Billitonlaan / Floris de Vijfdelaan en de Marnixlaan;
Model 4:        verlegging van het noordgedeelte over het thans braakliggende terrein van de voetbalclub Sion
                       en verbreding van het middengedeelte van de Marathonweg;
Model 5:       geheel verdiepte aanleg;
Model 6:       een combinatie voor de hiervoor geschetste modellen.

Voor ons is er ook nog een model 7, namelijk de oortjes aan de Blankenburgverbinding. Die optie verliezen
we zeker niet uit het oog. De komende week gaat er een brief naar de Minister van Infrastructuur &
Waterstaat waarin we nogmaals aandacht vragen voor ons model 7.

Aan elk van de modellen kleven voor en nadelen. Daarover zijn we binnen de denktank nog lang niet
uitgesproken. Het is dan ook nog niet opportuun om een bijeenkomst voor leden te beleggen omdat we nog
geen idee hebben welke kant het opgaat. U kunt er van verzekerd zijn dat we ons best doen zoveel mogelijk
deskundige input te krijgen om een zo optimaal mogelijke Marathonweg te krijgen. Het ligt echter niet alleen
aan ons.

We houden u middels onze nieuwsbrieven en middels facebook zoveel mogelijk op de hoogte.

Oh ja, iedereen is welkom als (ondersteunend) lid van de vereniging. Dus roep uw in Vlaardingen wonende
familieleden, vrienden en buren op om zich bij ons aan te sluiten.

BELANGRIJK: Wilt u zelf al vragen stellen aan de gemeente? Ga dan a.s. dinsdagavond (21 nov.) naar de
                          bijeenkomst/presentatie over het gebiedsprogramma West in Wijkcentrum West, Professor
                          Teldersstraat 10. Het begint om 19.30 uur.

De strijd is nog lang niet gestreden, maar samen zijn we sterk.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon           010 - 434 5881
e-mail               leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post                  Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/

‹ Terug