Nieuwsbrief nr. 2 - oktober 2017

13-10-2017
Nieuwsbrief nr. 2 - oktober 2017

Wat sneller dan verwacht is hier onze 2e nieuwsbrief. De ontwikkelingen zijn er ook naar, daarom weer een uitgebreid epistel. Hopelijk bent u in de gelegenheid deze nieuwsbrief te
lezen.

Geachte dames en heren / beste leden,

Wat sneller dan verwacht is hier onze 2e
nieuwsbrief. De ontwikkelingen zijn er ook naar,
daarom weer een uitgebreid epistel. Hopelijk bent u in de gelegenheid deze nieuwsbrief te
lezen.

Aarzel ook niet ons te schrijven met uw mening en/of vragen.

In de vorige nieuwsbrief schreven wij:

Politieke ontwikkelingen

Na de uitspraak van de rechter in Den Haag dat de landelijke overheid meer moet doen aan
het terugdringen van de luchtvervuiling, hebben ook enkele plaatselijke partijen zich laten
horen. U heeft ongetwijfeld al gelezen dat GroenLinks voorstander is van het instellen van
milieuzones in Vlaardingen en dat ONS.Vlaardingen een directe stop wil voor alle
ontwikkelingen aan de Marathonweg.

We zijn zeer benieuwd hoe hierop zal worden gereageerd. Vanzelfsprekend houden wij de
vinger aan de pols.

Een eerste negatieve reactie kwam van het college van B&W / de gemeenteraad. Bij het inspreken over de ontwikkelingen van de Marathonweg is er door de vereniging gevraagd een startbudget voor 2018 beschikbaar te stellen waaruit eerste ontwikkelingskosten zouden kunnen worden betaald. Helaas bleek uit de voorgelegde begroting 2018 dat er voor dit onderwerp niets is gereserveerd. In de begrotingsstukken die rond 29 september op het internet verschenen staat onder andere het volgende:

Raadsbijdrage Marathonweg
In de raadsmemo van 22 juni 2016 is aangegeven welke maatregelen de komende jaren aan
de Marathonweg zijn voorzien. De gemeente heeft (bestuurlijk) een afspraak met de MRDH
in het kader van cofinanciering voor de overige maatregelen uit het Kwaliteitsprogramma.
Om aan de subsidievoorwaarden van de cofinanciering te voldoen moeten de
werkzaamheden voor 2022 uitgevoerd zijn.
In 2017 is een geregeld overleg met bewoners en bedrijven gestart in de vorm van een
denktank. Deze denktank werkt aan een visie op het traject van de Marathonweg, inclusief de omliggende terreinen. De visie vormt een kader met randvoorwaarden, wensen en
aanbevelingen voor toekomstige besluiten. Begin 2018 zal de visie gereed zijn voor
besluitvorming.
Een visie op de Marathonweg geeft een heldere koers om de Marathonwegzone gefaseerd
te gaan aanpakken. Via de Voorjaarsnota is voorgesteld middelen beschikbaar te stellen
voor een deel van deze gemeentelijke investering. Deze vindt volgens planning plaats in
2020/2021 voor de Marathonweg ter hoogte van de kruising met de Westlandseweg en
rijksweg A20. De gemeentelijke bijdrage voor dit project is € 2.000.000.
De reconstructie de kruising is weliswaar voorzien in 2020/2021, maar dit is mede
afhankelijk van het MIRT programma ‘aansluitingen HWN-OWN’ voor wat betreft de
aansluiting Vlaardingen-West A20 én de aanleg van de Blankenburgtunnel en de daarbij
behorende verbreding van de A20. De planning hiervan is nog niet bekend, vanwege de
lopende procedure bij de Raad van State over het tracébesluit.

Voorzichtige conclusie van de vereniging: de gemeente schuift de hele problematiek rondom de
Marathonweg voor zich uit. En als er al voor oplossingen gekozen zal worden, worden dat zeer
waarschijnlijk allemaal deeloplossingen die over een veelheid van jaren uitgesmeerd en uitgevoerd
gaan worden.
In de begroting 2018 dus nog geen cent voor de Marathonweg. Wel 2 miljoen voor de kruising met
de Westlandseweg, maar als dat niet integraal wordt aangepakt wordt de Marathonweg dus nooit
verlegd.
Voor de rotonde bij de Koggehaven wordt wel een half miljoen uitgetrokken ...... Hoezo scheve
verhoudingen.
Het bleef niet stil. Op de site van Vlaardingen24 staat een korte en bondige samenvatting
van een aantal op 12 oktober ingediende / besproken moties:

De VVD, GroenLinks en ONS.Vlaardingen willen om verschillende redenen dat de
werkzaamheden aan de Marathonweg per direct worden stilgelegd. De VVD wil dat het
college eerst met de minister van Infrastructuur & Milieu gaat overleggen over het alsnog
inpassen van op- en afritten (‘oortjes’) in het tracé van de Blankenburgtunnel. GroenLinks
en ONS.Vlaardingen willen dat er eerst wordt onderzocht hoe de luchtkwaliteit aan de
Marathonweg verbeterd kan worden conform internationale standaarden. Overigens liet
het college deze week, op vragen van GroenLinks al weten dat de normen voor
luchtkwaliteit in Vlaardingen nergens overschreden worden.

Omdat de door de gemeenteraad aangenomen motie van de VVD verstrekkende gevolgen
kan hebben, staat de integrale tekst van deze motie in bijlage 1 van deze nieuwsbrief.
Op 7 september werd een bijeenkomst van de Denktank gehouden. Tijdens die bijeenkomst
werden door de gemeente 4 varianten gepresenteerd voor de aanpak van de Marathonweg.
De door de vereniging voorgedragen varianten bleken geen onderdeel uit te maken van de
keuze van de gemeente. De vereniging heeft daarop laten weten dat zij mee wilde werken
aan het invullen van een scorematrix waarin met behulp van een kwalificatie ++ / + / 0 / - / --
wordt aangegeven wat de effecten van de voorgestelde maatregelen kunnen zijn, maar wel 
onder de voorwaarde dat de varianten van de vereniging daarin ook zouden worden
meegenomen.

Van de zijde van de gemeente werd hierna niets meer vernomen, tot de volgende Denktank
bijeenkomst die gehouden werd op 12 oktober jl. Tijdens die bijeenkomst bleek dat de
gemeente de op 7 september voorgestelde scorematrix zonder overleg aan de kant heeft
geschoven. De gemeente kwam met een nieuwe variant.
Dat is bij de vereniging echt verkeerd gevallen en heeft ertoe geleid dat wij jl. dinsdag een
uitgebreide brief aan de gemeente hebben gestuurd. Deze brief treft u als bijlage 2 aan hij
deze nieuwsbrief.

Wij wachten nu op een reactie van de gemeente en houden u op de hoogte.

Tot slot nog dit.

De gemeente heeft tot nu toe niet gereageerd op het verzoek van de vereniging om ook
onderzoek te doen naar trillingen, veroorzaakt door het verkeer op de Marathonweg. Wij
zijn nu aan het zoeken naar een professionele partij die de trillingen voor ons kan gaan
onderzoeken. Zodra we daar mee over weten, hoort u dat van ons.

Binnenkort ook meer nieuws over de website.

Oh ja, iedereen is welkom als (ondersteunend) lid van de vereniging. Dus roep uw in
Vlaardingen wonende familieleden, vrienden en buren op om zich bij ons aan te sluiten.

De strijd is nog niet gestreden, maar samen zijn we sterk.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon       010 - 434 5881
e-mail           leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post              Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/

 

MOTIE buiten de orde

AANPAK MARATHONWEG
één van de meest vervuilende binnenstedelijke wegen van ons land

Herbezinning op- en afritten bij aanleg Blankenburgtunnel

De raad bijeen op 12 oktober 2017,

Overwegende dat

 • de rechter heeft uitgesproken dat de overheid per direct concreet werk moet maken
  van schonere lucht;
 • de Marathonweg één van de meest vervuilende binnenstedelijke wegen van ons
  land is;
 • de noodzakelijke aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid van de bewoners rond
  de Marathonweg dan ook de hoogste prioriteit geniet;
 • een adekwate oplossing voor dit nijpende probleem voor handen is als de
  gezondheid van de omwonenden rond de Marathonweg tenminste serieus genomen
  wordt;

Constaterende dat

 • de gemeente met allerlei voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van
  de Marathonweg bezig is, die niet leiden tot een structurele oplossing van de
  voornoemde problemen;
 • het aantal vervoersbewegingen op de Marathonweg de komende jaren alleen maar
  verder gaat toenemen, met alle bijkomende problemen voor de omwonenden van
  dien;

Draagt het college op

 • om per direct alle huidige voorbereidingen en voorbereidende werkzaamheden voor
  de aanpassingen aan de Marathonweg stil te leggen;
 • om vervolgens en vooral direct in contact te treden met het Ministerie van I&M met
  verzoek de aanleg van de Blankenburgtunnel alsnog met op- en afritten uit te voeren,
  waarbij er door de gemeente Vlaardingen geen extra belemmerende voorwaarden
  worden gesteld rond de aanleg.

en gaat over tot de orde van de dag.

VVD-fractie
Vera Kalf-Müller          Nol Kloosterman

 

Bijlage 2

Bestemd voor:

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vlaardingen
t.a.v. de portefeuillehouder, de heer R. van Harten

Vlaardingen, 24 oktober 2017

Betreft: Kanttekeningen bij de brief van 22 augustus 2017 van het college van B&W aan de
gemeenteraad (kenmerk 1601734) en voortgang van de 'Denktank Marathonweg'.

Geacht college, geachte heer Van Harten,

Dit is een stevige brief, een brief waarin de Vereniging haar ongenoegen aan u bekend maakt met
betrekking tot de in uw brief aan de gemeenteraad geschetste situatie en de ontstane situatie met
betrekking tot de Denktank Marathonweg.

In ons eerste gesprek van 8 juni hebben wij, de heren Van Harten en De Ruiter, elkaar beloofd in
open communicatie te blijven zoeken naar een goed inpasbare oplossing voor de toenemende
verkeersdrukte op en om de Marathonweg. Daarbij is ook besproken dat er keuzes gemaakt moeten
worden en dat het niet mogelijk zal zijn om alle partijen tevreden te stellen. Door u werd echter
benadrukt dat het verheugend is dat bewoners zich verenigen met als doel een gesprekspartner van
de gemeente te zijn.

Tot op heden hebben wij, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen, getoond een betrouwbare
gesprekspartner te zijn. De communicatie was open en het idee was ontstaan dat er daadwerkelijk
naar de verenigde bewoners werd geluisterd.
Dat beeld is nu ernstig vertroebeld, vandaar deze brief.

Als eerste de brief van 22 augustus aan de gemeenteraad.

De brief ademt aan alle kanten een vooruitstrevendheid om de leefbaarheid rondom en het gebruik
van de Marathonweg te verbeteren in samenspraak en in samenwerking met bewoners, bedrijven en
gebruikers - hierna: de belanghebbenden. Een toe te juichen aanpak.

Deze kanttekeningen gaan over de in de brief geschetste werkwijze.

Nadrukkelijk wordt in de alinea 'werkwijze' aangegeven dat om tegemoet te komen aan de wensen
en belangen van de bewoners een denktank is opgericht met als doel te komen tot 'een integrale
visie'.
Wat er met integrale visie wordt bedoeld blijkt niet uit de brief. Is de integrale visie een combinatie
van gezichtspunten van de gemeente en van de belanghebbenden? Of is de denktank een klankbord
om de verschillende door de gemeente ontwikkelde gezichtspunten met betrekking tot de
Marathonweg aan de belanghebbenden voor te leggen om vervolgens een afgewogen keuze te
kunnen maken uit de voorliggende varianten?

In de volgende regel van de werkwijze staat dat de gemeente en de denktank samen hebben
nagedacht over wat de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en kansen zijn.

Hier wordt gesteld dat er samen is nagedacht. Feit is echter dat de gemeente in de denktankbijeenkomsten haar plannen heeft gedeeld en deskundigen aan het woord heeft gelaten over
gezondheidsbelastingen rondom de Marathonweg.
In een van de eerste denktankbijeenkomsten zijn vier verkeersoplossingen gepresenteerd, waarna
door een van de deelnemende partijen in de denktank een vijfde variant is voorgelegd en een zesde
variant slechts kort is besproken.
Door een luisterend oor te bieden heeft de gemeente inderdaad 'samen nagedacht', maar daar is het
dan ook bij gebleven. De voorgestelde vijfde variant is niet uitputtend geanalyseerd, in elk geval zijn
de uitkomsten daarvan niet met de deelnemers aan de denktank gedeeld.

Vervolgens wordt in de brief gesteld dat de denktank 'de spil' vormde in de opzet van de
modellenstudies. Dat is een weergave van de feiten die niet aansluit bij de beleving van vele
deelnemers.

De denktank is niet betrokken geweest bij de modellenstudies. De eerste denktankbijeenkomst werd
geleid / begeleid door een externe deskundige die de deelnemers geheel onvoorbereid liet
meewerken aan een mood board sessie. Het principe van een mood board sessie is dat deelnemers
hun emoties met betrekking tot een bepaald onderwerp vertalen in door hen zelf gekozen
afbeeldingen die de emoties van de deelnemer zo goed mogelijk weergeven. Dat was in deze sessie
niet mogelijk aangezien de leider van de avond zelf de plaatjes / afbeeldingen had gekozen, waarmee
hij de uitingen van de deelnemers 'gijzelde' binnen de door hem gestelde kaders.

De twee denktankbijeenkomst is gedeeltelijk niet doorgegaan vanwege een interpellatie-debat en de
afwezigheid van een geagendeerde deskundige.

Tijdens de derde denktankbijeenkomst werden door vertegenwoordigers van de GGD schokkende
cijfers getoond met betrekking tot de gezondheidssituatie rondom de Marathonweg. De in de brief
aangehaalde modellenstudie was op nog geen enkele wijze ter sprake gekomen.

In de vierde bijeenkomst, de bijeenkomst van 7 september jl., ook geen modellenstudie. Wel goede
presentaties door medewerkers van de DCMR en een presentatie van de eerder getoonde
verkeersmodellen met het verzoek aan de deelnemers om middels een scorematrix aan te geven
welk model het beste toepasbaar is om de leefbaarheid rondom de Marathonweg te verbeteren.

In de afsluitende zin van de werkwijze staat dat de denktank nauw betrokken is bij het opstellen van
de omgevingsvisie en ook actief betrokken is bij gemaakte afwegingen in eerdere ontwikkelingen.
Bij navraag is ons gebleken dat vele deelnemers aan de denktank zich van dat laatste in het geheel
niet bewust zijn en met betrekking tot het opstellen van een gezamenlijke omgevingsvisie moet de
eerste gezamenlijke letter nog aan het papier worden toevertrouwd.

Conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg eo, zijnde
de deelnemers aan de denktank, zich op geen enkele wijze herkent in de in de brief geschetste
werkwijze dat er sprake is van een vorm van samenwerking binnen de denktank die geleid heeft tot
een co-creatie van hetgeen inmiddels voorligt.

Van de denktankbijeenkomsten zijn geen verslagen gemaakt. Aan de hand van de verstrekte
agenda's en de gedeelde presentaties zal het hiervoor geschetste beeld indien gewenst kunnen
worden bevestigd. Er is door deelnemers aan de denktank wel om verslaglegging gevraagd.

De in het verdere van de brief geschetste opbouw van de visie, de termijn waarbinnen de realisatie
van de visie / planvorming zal plaatsvinden en de periode waarover de ontwikkelingen aan en
rondom de Marathonweg zich uitstrekt, worden hier niet verder uitgewerkt aangezien dit de
gehanteerde werkwijze zou legitimeren.

Opstellers van deze kanttekeningen zijn de in de brief genoemde belanghebbenden: het bestuur van
de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. en de vertegenwoordigers van het
Leefbaarheidsplatform Indische Buurt.

Voortgang van de Denktank Marathonweg

Zoals hiervoor al aangegeven is aan het einde van de bijeenkomst van 7 september door de
gemeente, vertegenwoordigd door de heren Joormann en Hommel, aan de leden van de denktank
gevraagd om middels een scorematrix aan te geven welk model het beste toepasbaar is om de
leefbaarheid rondom de Marathonweg te verbeteren, waarbij werd aangetekend dat de
aangeleverde modellen de input zouden zijn voor de volgende denktankbijeenkomst, gepland voor
12 oktober jl..

Op 27 september heeft de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. aan de heer Joormann laten
weten meer tijd nodig te hebben voor het voltooien van de scorematrix. Voor de volledigheid
hieronder de betreffende e-mail.

Van: Kitty van der Meer [mailto:kvdmeer56@gmail.com]
Verzonden: woensdag 27 september 2017 08:46
Aan: Joormann, Paul
CC: Guus de Ruiter; Roy de Voogt; bob kruit; fam. van noord;Daniëla.Kousbroek@vlaardingen.nl
Onderwerp: 5e Denktankbijeenkomst

Beste Paul,

Na de bestuursvergadering van gisterenavond hebben wij moeten concluderen, dat wij meer tijd
nodig hebben om de stukken -gepresenteerd tijdens de laatste denktankbijeenkomst - te
bestuderen. Begin november verwachten wij de visie van onze vereniging aan je te kunnen doen
toekomen.

Het bestuur en haar beide portefeuillehouders zullen om deze reden dan ook niet aanwezig zijn op
de 5e denktankbijeenkomst van 12 oktober 2017.

Met vriendelijke groet,
Kitty van der Meer
namens Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Van de zijde van de gemeente werd op deze e-mail geen reactie ontvangen, hetgeen, zoals uit het
vervolg van deze brief zal blijken, toch wel verbazingwekkend mag worden genoemd.

Op 10 oktober ontvingen de deelnemers aan de denktank een agenda voor de bijeenkomst van 12
oktober. Op de agenda stond geen agendapunt 'scorematrix', maar wel het agendapunt
'verkeersmodellen'.

De bijeenkomst van 12 oktober is doorgegaan en naast de ambtelijke vertegenwoordiging waren er
slechts drie deelnemers, te weten de voorzitter van de voetbalvereniging DVO, een bewoonster (lid
van onze vereniging) en een vertegenwoordiger van de VvE Soenda (eveneens lid van onze
vereniging).
Er waren geen vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Bewoners Indische Buurt en geen
vertegenwoordigers van Vlaardingse bedrijven. Opmerkelijk om deze bijeenkomst dan toch door te
laten gaan.

Van de heer Van der Ree, lid van het bestuur van de VvE Soenda, ontvingen wij ter informatie
onderstaande e-mail:

Van:                    Jan van der Ree [j.ree93@chello.nl]
Datum:               zondag 22 oktober 2017 14:57
Aan:                   Joormann, Paul
Onderwerp:       Denktank 12 oktober 2017

Geachte Hr. Joormann beste Paul,

Na het bijwonen van de denktank van 12 oktober jl. blijf ik een onprettig gevoel houden over de
gevolgde procedure.
Na het uitvoerig bestuderen van de toegestuurde 4 varianten met bijbehorende doelstellingen en
randvoorwaarden. Bleek op de vergadering van 12-10 dat deze ineens volledig gewijzigd/niet meer
van toepassing waren.

Ondanks protest van mijn zijde, zijn toch de 4 nieuwe varianten ter beoordeling behandeld.
Het geeft mij achteraf, het gevoel dat ik deze 4 nieuwe varianten niet goed heb kunnen bestuderen /
beoordelen op zijn positieve en negatieven effecten.
Tevens ben ik van mening dat de bezettingsgraad (namelijk drie personen) van de vergadering
onvoldoende is om een redelijk beeld te vormen en schiet je echt te kort als het gaat om
draagkracht.
Ironisch in deze is dat de leden van Vereniging Leefbaarheid Marathonweg niet aanwezig waren daar
zij vonden dat ze te weinig tijd kregen om de eerste vier varianten te beoordelen.

Het lijkt me zinvol om alle leden te laten beslissen of de 4 nieuwe varianten ter discussie gesteld
moeten worden c.q. beoordeeld moeten worden.
Mijn verzoek is om dit op de agenda van 15-11 op te nemen.

Namen V.V.E Soenda appartementen,
Jan van der Ree

U zult zich onze verbazing voor kunnen stellen. Heeft het bestuur van de Vereniging zich echt voor
niets ingespannen om tot een goed onderbouwde matrix te komen? Worden de resultaten van het
eerdere overleg dan zomaar aan de kant geschoven? Getuigt het niet van enig inzicht dan wel
inlevingsvermogen om de vereniging te informeren over deze drastische handelwijze?

De Vereniging deelde de heer Joormann middels de e-mail van 27 september mede dat uitstel
wenselijk is om een goed onderbouwde matrix neer te kunnen leggen. Op deze mededeling / vraag
werd:

a. door de heer Joormann niet gereageerd;
b. niet door de heer Joormann bekend gemaakt dat het voltooien van de matrix niet meer
nodig was, aangezien hij voornemens was om op 12 oktober nieuwe varianten voor te
leggen;
c. door of namens de heer Joormann niet gevraagd om de door de Vereniging in eerdere stadia
gepresenteerde alternatieven mee te mogen nemen in de nieuw te presenteren varianten.

Thans hebben wij begrepen / kunnen wij niet anders concluderen dat 'de stem van de vereniging',
dat is de stem van zich organiserende burgers, dus niet wordt gehoord.

De op 7 september voorgelegde scorematrix was, naar de mening van de vereniging, een te beperkte
matrix. In deze matrix waren slechts de 4 door de gemeente voorgestelde varianten opgenomen, te
weten:

1. VRI's;
2. VRI's gecoördineerd;
3. Rotondevariant;
4. Ongelijkvloerse kruisingen.

De vereniging is echter van mening dat hieraan nog tenminste twee, wellicht drie, varianten moeten
worden toegevoegd, namelijk:

1. de 'oortjes' aan de Blankenburgtunnel door alle partijen als eerst genoemde oplossing tijdens
de eerste denktankbijeenkomst (mood board sessie) en niet van de lijst geschrapt;
2. de gedeeltelijke verlegging van de Marathonweg; en nog niet uitgewerkt
3. een tunnelcorridor voor het bestemmingsverkeer Rivierzone.


Het is, mede in het licht van de door de VVD ingediende en door de gemeenteraad aangenomen
motie, onbegrijpelijk dat de in de door alle aanwezige partijen tijdens de eerste bijeenkomst primair
gewenste optie, de oortjes, door betrokken ambtenaren aan de kant geschoven is onder de
uitspraak: Gedane zaken nemen geen keer. De vereniging stelt hier graag een andere uitspraak
tegenover: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Op de door de gemeente gepresenteerde matrix valt nogal wat af te dingen. Hieronder in
willekeurige volgorde enkele opmerkingen:

Een belangrijke en door de GGD onderschreven doelstelling ontbreekt, namelijk het probleem van de
trillingen. Afwikkelen van het verkeer staat bovenaan en de luchtkwaliteit onderaan. Een deskundige
van de GGD heeft aangegeven tot de door de gemeente gepresenteerde varianten nagenoeg geen
effect hebben op de luchtkwaliteit. Toch wordt de luchtkwaliteit in de matrix meegenomen en in
twee van de vier varianten van een mooie groene + voorzien.

Een belangrijke randvoorwaarde, namelijk 'planschade', ontbreekt in zijn geheel.
In de beantwoording van de vragen n.a.v. het actieplan mobiliteit is bij de beantwoording van vraag
23d het volgende opgenomen:

Aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt voldaan. De ambitie die het
college heeft geformuleerd in het Ambitiedocument gebiedsgericht milieubeleid ligt
echter hoger dan de wettelijke grenswaarden.

Voor geluid kan met name op de eerstelijns bebouwing langs drukke wegen niet aan de
ambities worden voldaan. In het document wordt al onderkend dat dit bij bestaande
situaties vaak (te) grote financiële consequenties heeft. Vooralsnog wordt daarom ingezet
op de plaatsen waar ook niet aan de wettelijke eisen kan worden voldaan (en er dus
sprake is van saneringssituaties). Dit geldt ook voor het noordelijk deel van de
Marathonweg. Hiervoor ligt een saneringsopgave, waarvan de exacte uitwerking mede
een plaats krijgt in de Visie Marathonwegzone.

Er is dus wel degelijk rekening gehouden met mogelijke planschade. De vraag waarom deze niet in de
matrix is opgenomen hebben wij hebben wij op 7 september al gesteld, doch tot op heden is hierop
geen antwoord ontvangen.

In de scorematrix van de gemeente is als eerste randvoorwaarde 'Betaalbaar zijn' opgenomen.
Bekend is dat het om de verkeerstechnische betaalbaarheid gaat, doch deze randvoorwaarde wordt
in de documenten niet verder uitgewerkt.
Is 10 miljoen wel betaalbaar en 100 miljoen niet? Toch kent de gemeente in de op 7 september
gepresenteerde matrix hieraan al een waarde toe van ++ tot --.

Daarnaast is de situatie rondom de Marathonweg dermate complex dat wij van mening zijn dat een
scorematrix bestaande uit drie delen: Marathonweg Noord, Midden en Zuid tot een betere afweging
van de te nemen maatregelen zal leiden.

Tot slot een nog ontbrekend punt.

Het is onzer inziens onmogelijk een integrale visie Marathonweg neer te leggen zonder hierin de
reconstructie van de kruising Marathonweg / Westlandseweg integraal op te nemen.
De vereniging heeft daartoe een aantal aanzetten gegeven. Dit heeft echter niet tot resultaat gehad
dat beide zaken in elkaars verlengde worden aangepakt.

Wij vrezen nu dat de veranderingen aan de kruising Marathonweg / Westlandseweg los gezien
worden van de noodzakelijke ontwikkeling van de Marathonweg waarbij dan de uiteindelijke
conclusie is dat de aanbestede en uitgevoerde werkzaamheden aan genoemde kruising bepalend zijn
voor de inpassing van de Marathonweg. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Of toch wel? Wordt op
deze slinkse wijze een plan doorgevoerd om een toekomstig plan in feite nu al te verankeren. Wij
hopen van harte dat wij ons hierin vergissen.

Voorzichtige conclusie van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg eo, de gemeente:

 • gaat door met haar plannen;
 • is in feite niet geïnteresseerd in de mening van bewoners;
 • neemt de inbreng van de georganiseerde bewoners niet serieus;
 • kan aan het einde van de rit met droge ogen beweren dat belanghebbenden bij het proces
  betrokken zijn geweest.

Vraag aan u: is de gemeente een betrouwbare partner en wordt de gegeven hand tijdens ons eerste
overleg hierin bekrachtigd?

Op 24 oktober ontving de heer Van der Ree een antwoord van de heer Joormann. De heer Van der
Ree stelde deze reactie ter beschikking om deze ook in deze brief op te nemen. De reactie is als volgt:

Van: Joormann, Paul [mailto:paul.joormann@vlaardingen.nl]
Datum: dinsdag 24 oktober 2017 16:11
Aan: 'Jan van der Ree'
Kopie: Kousbroek, Daniëla
Onderwerp: RE: Denktank 12 oktober 2017

Hallo Jan,

Het was inderdaad jammer dat er maar zo weinig deelnemers waren op 12 oktober. Dat maakt het
draagvlak niet echt sterk. Ik ben het met je eens dat we dat op 15 november even goed moeten
bespreken, en eventueel de beoordeling van de varianten nog een keer door te nemen.
De doelstellingen en randvoorwaarden zijn niet anders geworden, alleen wat uitgebreider
opgeschreven. En er zijn er een paar toegevoegd, omdat er eerst vooral verkeerskundige zaken
stonden, terwijl er natuurlijk meer aspecten zijn waarop de varianten beoordeeld kunnen worden.
Overigens is er volgens mij niet veel verschil tussen de varianten die we in de eerdere denktank
hebben laten zien en die van afgelopen keer. Het blijft een beetje lastig omdat binnen de varianten
ook nog weer keuzes kunnen worden gemaakt voor wel of niet verdiept leggen van de weggedeelten
tussen de kruispunten, wel of niet maken van geluidschermen enz..
Uiteindelijk kunnen we uit de verschillende varianten samen kiezen welke delen we in de
uiteindelijke versies stoppen, die we aan de gemeenteraad gaan voorleggen. Bij elkaar sprokkelen
van de beste stukjes en daar twee voorstellen van maken. Dat wil ik komende keer gaan doen. Ik
hoop wel dat er dan meer mensen zijn.

Met vriendelijke groeten
Paul

Uit dit antwoord blijkt dat de door de vereniging ingebrachte varianten op geen enkele wijze meer
worden meegenomen in de overwegingen van de gemeente. Ook blijkt dat de heer Joormann
kennelijk nog niet op de hoogte is van de door de gemeenteraad aangenomen motie. Indien dat wel
het geval was geweest zou hij toch in zijn antwoord aan de heer van der Ree een voorbehoud
hebben gemaakt ten aanzien van de thans bij de gemeente voorliggende varianten. In de laatste
alinea van zijn e-mail blijft de heer Joormann op de door hem uitgezette koers waarin geen plaats is
voor de door de gemeenteraad aangenomen motie. Of, en dat is dan een prangende vraag, leg het
college de aangenomen motie gewoon naast zich neer en regeren de ambtenaren door?

De door de heer Joormann in zijn e-mail geplaatste opmerking:
" Het blijft een beetje lastig omdat binnen de varianten ook nog weer keuzes kunnen
worden gemaakt voor wel of niet verdiept leggen van de weggedeelten tussen de
kruispunten, wel of niet maken van geluidschermen enz.."
wekt eveneens zeer veel verbazing.

Dit is de kern waar het bij de belanghebbenden om gaat. Dat, indien de variant van de oortjes geen
doorgang kan vinden, per weggedeelte de zo optimaal mogelijke maatregelen worden genomen
waardoor een zo groot mogelijk effect wordt bereikt.

Dan rest de vraag of het voor bewoners, bedrijven en gebruikers nog wel zinvol is om aan de
denktank deel te nemen. Vanaf bijeenkomst één tot en met bijeenkomst vijf blijkt dat de gemeente
haar plan reeds getrokken heeft.
Zijn de belanghebbenden dan slechts randversiering om de feestvreugde te vergroten?

Hoe nu verder?

In uw brief aan de gemeenteraad van 22 augustus heeft u de ambitie neergelegd om voor het einde
van het jaar met een plan te komen. Het lijkt er nu op dat deze ambitie tot gevolg heeft dat de
denktank een zachte dood sterft, dat deelnemers ontgoocheld afhaken en 'de burger' zich opnieuw
niet gehoord weet door de gemeente.

Deze brief wordt ook toegezonden aan de gemeenteraad van Vlaardingen om deze in samenhang
met de brief van het college van 22 augustus jl. op haar merites te beoordelen.

Daarnaast zal de brief ook aan de andere deelnemers aan de denktank worden toegezonden waarbij
laatstgenoemden geheel vrij zijn deze kanttekeningen te onderschrijven dan wel een eigen zienswijze
op de werkwijze naar voren te brengen.

Vanzelfsprekend blijft de Vereniging bereid met de verantwoordelijken voor de denktank in gesprek
te gaan om tot een werkwijze te komen waarin de deelnemers aan de denktank zich wel kunnen
herkennen.

Deze brief zal drie dagen na verzending aan u aan de leden van de Vereniging Leefbaarheid
Marathonweg e.o. beschikbaar worden gesteld, waarmee wij u de gelegenheid geven een reactie op
eventuele vragen vanuit de media voor te bereiden.

Met vriendelijke groet,
namens de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Guus de Ruiter - voorzitter

‹ Terug