Nieuwsbrief nr. 15 - oktober 2019

14-10-2019
Nieuwsbrief nr. 15 - oktober 2019

Het is inmiddels weer een tijdje geleden, dat u van ons hebt vernomen. U vraagt zich misschien af of de Vereniging nog wel bestaat nu het college van B & W eind mei dit jaar heeft besloten, dat er geen extra geld voor de Marathonweg beschikbaar wordt gesteld.

Geachte dames en heren/ beste leden,

Het is inmiddels weer een tijdje geleden, dat u van ons hebt vernomen.
U vraagt zich misschien af of de Vereniging nog wel bestaat nu het college van B & W eind mei dit
jaar heeft besloten, dat er geen extra geld voor de Marathonweg beschikbaar wordt gesteld.
Jazeker, we zijn er nog en we zullen er alles aan blijven doen om te strijden voor de leefbaarheid aan
en rondom de Marathonweg.

Dat er momenteel weinig te melden valt komt omdat het nu wachten is op de plannen die Stedelijk
Beheer aan het maken is om te bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden met het
budget, dat in de gemeentebegroting (6 miljoen) staat. Volgens onze informatie zullen deze plannen
eind dit jaar gereed zijn.

Intussen zijn er enkele punten, die wij met u willen delen:

Augustus 2019 (onderwerp 1)
Regelmatig bekijken wij de site www.officiëlebekendmakingen.nl en troffen op 30 juli 2019 onder
Gemeenteblad de Kennisgeving ontwerpbeschikking Aanleg Industrieterrein Marathonweg Noord,
Vlaardingen aan. Hierin staat dat B & W van de gemeente Vlaardingen op 20 maart 2019 een
aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen hebben van
de gemeente Vlaardingen Sectie Voorbereiding en Realisatie voor de inrichting aan de Marathonweg.
Het zou gaan om een inrichting voor de tijdelijke opslag van schone en ten hoogste licht
verontreinigde grond (maximaal klasse industrie). B & W van de gemeente Vlaardingen maken
bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Misschien zien wij muizenissen, maar gaat het hier werkelijk om een verzoek tot tijdelijke opslag van
grond of is dit de aanzet tot de aanleg van een industrieterrein zoals de aanhef in het voornoemde
Gemeenteblad doet vermoeden?

De ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken, afgegeven door de DCMR, hebben ter
inzage gelegen van 25 juli t/m 4 september 2019 bij het stadskantoor Vlaardingen en de DCMR
Milieudienst Rijnmond te Schiedam, waarvan u een kopie aantreft.

Om te voorkomen dat er plannen in gang gezet worden, waarna wij als bewoners geen protest meer
kunnen aantekenen, hebben wij een eerste aanzet gedaan door een zienswijze in te dienen, die u
eveneens aantreft.

Een antwoord hierop mochten wij nog niet ontvangen, maar – zoals bekend – ambtelijke molens
malen langzaam. 

2

Augustus 2019 (onderwerp 2)
Zoals u heeft kunnen lezen in onze voorlaatste nieuwsbrief (nr. 14) hebben wij getracht contact te
zoeken met de projectmanager van Stedelijk Beheer van de Gemeente Vlaardingen. Na enkele
pogingen hebben wij uiteindelijke telefonisch gesproken met het interim hoofd van deze afdeling, die
niet begreep waarover wij dan wilden spreken. Tenslotte is er geen geld om de varianten 1 of 2 uit te
voeren en ons werd medegedeeld dat de financiële middelen hiervoor ook in de toekomst er nooit
zullen komen. Wij hebben duidelijk gemaakt, dat na 2 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij het
project Marathonweg wij het niet fatsoenlijk vinden om op deze wijze aan de kant te worden gezet
en dat wij ons zorgen maken omtrent de besteding van mogelijk beschikbare budget. Vervolgens
hebben wij gestaan op een afspraak met de verantwoordelijke wethouder.
Dit verzoek werd gehonoreerd.

September 2019 (onderwerp 1)
Op 2 september is er gesproken met de wethouder, die aangaf dat het niet mogelijk was om meer
financiële middelen te reserveren voor de Marathonweg. Op ons verzoek of men bij de bouw van de
mogelijk nieuwe woonwijk en bedrijventerrein op het noordelijk deel van de weg rekening gehouden
kan worden met de mogelijke inrichting van variant 2 in de toekomst, werd nogmaals duidelijk
gemaakt, dat de financiën hiervoor er nooit zullen komen. Zelfs niet met extra subsidies. Momenteel
is er dringend geld nodig voor jeugdzorg en de bouw van een nieuwe school.
Het totaalbedrag (6 miljoen), dat begroot is voor de jaren 2019-2020 en 2021, wil de wethouder
besteden aan doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in willekeurige volgorde. Bij deze laatste 2
woorden gingen er bij ons alarmbellen rinkelen en wij hebben de wethouder dan ook duidelijk
gemaakt, dat het niet zo mag zijn dat er uiteindelijk nauwelijks of niets aan de leefbaarheid voor de
bewoners rondom de Marathonweg wordt gedaan. Op onze opmerking en tevens vraag of er
daadwerkelijk 6 miljoen beschikbaar is, daar het bedrag grotendeels uit reserveringen bestaat, werd
gemompeld dat dit afhankelijk is van de subsidies.
Intussen heeft u allen kunnen lezen in Groot Vlaardingen van 2 oktober jl., dat onze Gemeente voor
2020 kampt met een tekort van 5,8 miljoen euro, aflopend naar een tekort van 3,8 miljoen in 2023,
waardoor de meerjarenbegroting 2020-2023 aangepast moet worden. Het houdt in dat er keuzes
gemaakt moeten worden om de uitgaven aan te passen op de nieuwe financiële situatie. Diverse
vergaderingen vanuit de gemeente gepland, die wij ook zoveel mogelijk zullen monitoren.

September 2019 (onderwerp 2)
In hetzelfde gesprek met de wethouder hebben wij gesproken over de ontwerpbeschikking
betreffende tijdelijke opslag van grond op het noordelijk deel van de Marathonweg (zie augustus
2019/onderwerp 1). Als reactie kwam dat er de komende jaren geen bedrijventerrein op deze
locatie zal komen. Kunnen wij hiervan op aan? Ook hier blijven wij de zaak volgen.

2-1

September 2019 (onderwerp 3)
Zoals bekend en bewezen door eerder gedane metingen van Fugro, worden de geluidsnormen aan
en rondom de Marathonweg ver overschreden. Daar wij een Verenging zijn, die mee wil denken met
onze gemeente om zo tot een goede oplossing te komen voor de betrokken burgers, hebben wij de
contactpersoon Team Voorbereiding en Realisatie Marathonweg gewezen op een innovatieve
uitvinding van 4Silence. Deze uitvinding schijnt hetzelfde geluiddempende resultaat te hebben als
het veel duurdere geluidsscherm en is het effect gelijk aan “stil asfalt”, maar wel de helft goedkoper.
Hierop is een reactie gekomen, dat er contact opgenomen zal worden met 4Silence.
Wordt vervolgd ………..

Mocht het e.e.a. niet duidelijk zijn of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan
contact op met onze secretaris, Kitty van der Meer.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is: leefbaarheidmarathonweg.nl


Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook
https://www.facebook.com/vlmeo/
internet
http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

 

‹ Terug