Nieuwsbrief nr. 14 - juli 2019

15-7-2019
Nieuwsbrief nr. 14 - juli 2019

Voordat u mogelijk op reis gaat of heerlijk gaat genieten van uw vakantie in uw eigen achtertuin, menen wij u nog even te moeten informeren omtrent de laatste stand van zaken rondom de Marathonweg.

Geachte dames en heren/ beste leden,

Voordat u mogelijk op reis gaat of heerlijk gaat genieten van uw vakantie in uw eigen achtertuin,
menen wij u nog even te moeten informeren omtrent de laatste stand van zaken rondom de
Marathonweg.

Zoals u allen bekend, zwemt onze Gemeente bepaald niet in het geld. De deelnemers aan de
denktankbijeenkomsten zijn in juni officieel door de projectleider per e-mail geïnformeerd, waarvan
u de inhoud onderstaand aantreft:

Juni 2019
Beste leden van de Denktank Visie Marathonwegzone,

Waarschijnlijk hebben jullie al in de krant gelezen dat de gemeenteraad op 28 mei het coalitieakkoord
heeft vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er geen extra geld voor de Marathonweg wordt
uitgetrokken. Ik begrijp dat dit voor jullie enorm teleurstellend en frustrerend is en het spijt mij dat de
uitkomst niet positiever is.

Er zijn grote financiële claims vanuit de jeugdzorg en de huisvesting voor onderwijs, waar alle
investeringsruimte voor nodig is. Dat betekent dat er alleen nog ca. 5 miljoen beschikbaar is voor
maatregelen aan de Marathonweg. En ook dat daar niks bijkomt, ook niet over een paar jaar.
Voor de varianten die we in de denktank hebben ontwikkeld betekent dat, dat ze geen van beide
uitvoerbaar zijn. Zelfs voor een eerste fase van een van de varianten is niet genoeg geld. Daarom wil
het gemeentebestuur ook geen keuze maken uit de varianten, want wat ze ook kiezen, het is toch niet
financieel uitvoerbaar. Dus de Visie Marathonwegzone wordt niet vastgesteld en de ingediende
reacties worden alleen met een kort formeel briefje beantwoord, zonder dat op de inhoud wordt
ingegaan. Die brief wordt aanstaande dinsdag door B & W vastgesteld en verstuurd.

Voor iedereen die meegewerkt heeft in de denktank vind ik dit een teleurstellende uitkomst van twee
jaar hard werken. We wisten natuurlijk vanaf het begin dat er maar weinig geld beschikbaar was ,
daar hebben we het ook wel over gehad. Maar de indruk was dat we daar met een goed voorstel wat
extra geld voor op tafel konden krijgen. Dat voorstel hebben we gemaakt, maar het gemeentebestuur
heeft iets anders besloten. Ook met extra subsidies zou de gemeente nog een bedrag zelf moeten
bijdragen en dat geld is er niet en dat komt er ook niet. 

2

Toch is al het werk niet helemaal voor niks gedaan. De informatie die we hebben verzameld met alle
onderzoeken, discussies en de zienswijzen zal worden gebruikt om een plan op te stellen met
maatregelen die binnen het beschikbare budget wel uitgevoerd kunnen worden. Een deel van het
budget is geoormerkt, omdat het uit subsidie komt. Voor de rest kunnen keuzes gemaakt worden. De
wethouder heeft aangegeven dat daarbij drie zaken belangrijk zijn: leefbaarheid, verkeersveiligheid
en doorstroming, in willekeurige volgorde. Het plan zal door de gemeente worden gemaakt en na de
zomervakantie worden gepresenteerd en besproken in de denktank.

Ik wil jullie ook namens de anderen in het projectteam, in ieder geval allemaal bedanken voor jullie
tijd, inbreng en denkwerk.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

En daar moet je het dan maar mee doen.

Begin juli heeft het bestuur een berichtje naar de projectleider verzonden waar de reactie op de
zienswijze, die velen van u hebben ingediend, dan toch blijft.

Hierop is een reactie gekomen, maar tegelijkertijd werd en passant medegedeeld, dat er geen
denktankbijeenkomst meer komt en dat de zaak Marathonweg overgeheveld is naar een andere
afdeling. Zie onderstaand het bericht:

juli 2019
Op 18 juni heeft B & W de brief aan alle inzenders van een zienswijze vastgesteld.
Tegelijk is toen besloten het hele project Marathonweg meteen over te hevelen van de afdeling
Stadsontwikkeling (waar ik werk) naar de afdeling Stedelijk Beheer. Ik ben vanaf dat moment ook
geen projectleider Marathonweg meer. Dat is nu                      , van het team Voorbereiding en
Realisatie. Hij gaat het versturen van de antwoordbrieven regelen. Hij heeft ook de opdracht om
binnen het budget dat er nu in de gemeentebegroting staat, 5 miljoen, een plan te maken met
maatregelen die we kunnen uitvoeren. Dat moet eind van dit jaar klaar zijn. Hoe de communicatie
daarover gaat zal                         verder uitdenken.

Er komt geen denktankbijeenkomst meer, want mijn werkzaamheden aan de Marathonweg zijn
helemaal gestopt. Helaas, want ik vind het een mooie opgave.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Hoezo aan de kant worden gezet? Mogen wij stellen dat hier minachting uit spreekt richting de
burgers en de deelnemers aan de denktank bijeenkomsten, inclusief het bestuur van de Vereniging
Leefbaarheid Marathonweg e.o.? Gaan wij hiermee akkoord? Laten wij ons zomaar buiten spel
zetten?

0

Voor ons is deze zaak hiermee niet afgesloten en wij hebben dan ook inmiddels een verzoek aan
Stedelijk Beheer gedaan om met elkaar in gesprek te komen, het liefst in bijzijn van de wethouder.

Uiteraard houden wij u op de hoogte middels de volgende nieuwsbrief.

Begin juli heeft u van ons een bericht ontvangen, dat Guus de Ruiter zijn functie gaat neerleggen als
voorzitter van de Vereniging. Tegelijkertijd hebben wij een oproep gedaan voor een nieuwe
voorzitter. Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld. Wie wil ons team komen versterken?

Rest ons u allen een prettige vakantie toe te wensen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is: leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail          info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail          leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post             Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook
https://www.facebook.com/vlmeo/
internet
http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

‹ Terug