Nieuwsbrief nr. 12 - EXTRA-editie

18-12-2018
Nieuwsbrief nr. 12 - EXTRA-editie

Vandaag, 18 december 2018, heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de ontwerp Visie Marathonweg ter inzage te leggen. In de mededeling van het College staat het als volgt:

Geachte dames en heren / beste leden,1

Vandaag, 18 december 2018, heeft het College van Burgemeester en
Wethouders besloten de ontwerp Visie Marathonweg ter inzage te
leggen. In de mededeling van het College staat het als volgt:

Ter inzage leggen Visie Marathonwegzone

Het college van B&W heeft:
1. kennisgenomen van de concept visie Marathonwegzone,
2. besloten de concept visie Marathonwegzone ter inzage te leggen,
3. de raadsmemo over concept visie Marathonwegzone vastgesteld.

Toelichting:
Sinds begin 2017 is vanuit een uitgebreide participatiegedachte in samenwerking met de denktank,
waarin bewoners en ondernemers zitten, gewerkt aan de conceptvisie voor de Marathonwegzone.
Het betreft een inhoudelijk integrale visie met een uitgebreid participatietraject. De visie kan daarom
gezien worden als een voorbeeld voor een Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet die in
2021 ingaat. De visie betreft de periode tot 2030.
Er is een analyse gemaakt van de huidige en toekomstige situatie, waaruit een aantal knelpunten
naar voren zijn gekomen. Vervolgens zijn doelen geformuleerd waaraan oplossingen worden
getoetst. Er zijn verschillende varianten onderzocht op de effecten voor verkeer en milieu,
landschappelijk en ruimtelijke inpassing en ontwikkelmogelijkheden zone rondom de weg. Uiteindelijk
zijn door de denktank twee varianten als de meest kansrijke aangewezen die een positieve bijdrage
leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid rondom de Marathonweg. Dit is uitgewerkt in de visie
Marathonwegzone.
In overeenstemming met het raadsprogramma wordt in 2019 een keuzenotitie aan de gemeenteraad
voorgelegd. Daarin wordt gevraagd een van de varianten aan te wijzen om verder uit te werken tot
een maakbaar ontwerp.

Tot zover de informatie op de site van de gemeente.

U kunt het document vinden op de site van de gemeente:
https://www.vlaardingen.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_B_W/B_W_besluiten/Openbare_besl
uiten_van_het_college_van_B_en_W_18_december_2018

Voor de vervolgstappen verwijzen wij u graag naar onze Nieuwsbrief 11.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

‹ Terug