Nieuwsbrief nr. 11 - december 2018

13-12-2018
Nieuwsbrief nr. 11 - december 2018

Hmmm, een wat vreemd begin voor de laatste nieuwsbrief van het jaar .........
Als we hier een raadsel van maken, zullen enkelen onder ons direct beweren dat het gaat om een voorbijrijdende toeterende auto op de Marathonweg. Fout.

3

Geachte dames en heren / beste leden,

Hmmm, een wat vreemd begin voor de laatste nieuwsbrief van het jaar .........

Als we hier een raadsel van maken, zullen enkelen onder ons direct beweren dat het gaat om een
voorbijrijdende toeterende auto op de Marathonweg. Fout.

Het gaat in deze nieuwsbrief, naast de wat algemene zaken, echt alleen om u. Het wordt tijd om in
actie te komen.

Inhoud van deze nieuwsbrief2

- Wat is er veranderd
- Actieplan Mobiliteit
- Luchtkwaliteit
- Hoe nu verder

Wat is er veranderd

De laatste weken hebben de projectleider en de ondersteunende organisatieadviseurs van Kuiper
Compagnons het basisdocument van de Denktank omgevormd tot een zeer leesbaar stuk voor het
college van burgemeester en wethouders.

Het hele pakket met alle bijlagen is naar B&W gestuurd met de vraag om de inspraak te starten.
B&W neemt op 18 december een besluit, dus tot die tijd is alles nog “vertrouwelijk”. Zodra B&W het
stuk vrijgeeft voor inspraak zullen we dat laten weten.

Op 20 december komt een aankondiging in de krant en op 9 januari een dubbele pagina met het hele
verhaal in Groot Vlaardingen bij gemeentenieuws. Daarin ook een link naar alle stukken op de site
van de gemeente. De inspraak loopt dan van 7 januari tot en met 15 februari.

Op woensdag 23 januari heeft de gemeente een inspraakavond gepland. Blokkeer die datum alvast in
uw agenda.

55-10

Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar ons uiterste best gedaan om
er uit te halen wat er in zit. Was dat veel? NEE! Is het genoeg? NEE!
Zijn we dan tevreden? NEE!
Maar we zullen het toch moeten doen met de feiten die er nu liggen.

Wij hebben ons nadrukkelijk uitgesproken tegen variant 1. Dit is de
variant waarin de Marathonweg blijft liggen op de plek waar die nu
ligt. In de door ons voorgestelde variant 2 wordt het noordelijke deel
van de weg verlegd. Van de nu voorliggende varianten is dit de minst
slechte.

In beide varianten wordt het middendeel van dubbele rijstroken
voorzien. Ideaal? NEE, maar zolang er buiten de Marathonweg geen
andere optie is om in de Rivierzone te komen, is dit een noodzakelijke
uitbreiding. Als dit niet gebeurt wordt de Marathonweg de grootste
'parkeerplaats' van Vlaardingen met alleen maar stilstaande en dus
stinkende auto's.

En nu hebben we ook u nodig.

Samen zijn we sterk. Nodig al uw vrienden, kennissen, mede-stadsbewoners uit om zich uit te
spreken voor variant 2 met onderzoeksmogelijkheden om tot de beste inpassing te komen.
Maak gebruik van uw democratisch recht om mee te praten en daardoor (hopelijk) ook mee te
beslissen. Maak een afspraak met de wethouder, schiet de gemeenteraadsleden aan, doe wat in uw
vermogen ligt. Dat hebben wij de afgelopen 20 maanden ook gedaan.

Nog even de tijdlijn:
18 december:       besluit college van B&W
januari 2019:        ter visie legging - uw reacties worden verwacht
23 januari 2019:  inspraakavond - laat uw stem horen
eind februari:       een advies aan het college van B&W met verwerkte reacties
maart - april:        BOB-procedure
14 mei 2019:       besluitvormende gemeenteraadsvergadering

Actieplan Mobiliteit

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat het Actieplan Mobiliteit op donderdag 29 november jl. door
de gemeenteraad is aangenomen. Daarbij heeft de gemeenteraad de kanttekening gemaakt dat er
geen onomkeerbare besluiten mogen worden genomen voordat de Visie Marathonwegzone is
vastgesteld.

Door ons als Vereniging heel nadrukkelijk in dit proces te manifesteren, zeer tot ongenoegen van
velen op het stadhuis, hebben we het in elk geval voor elkaar gekregen dat de aanpassing van de
kruising met de Westlandseweg niet meer wordt losgezien van de verdere ontwikkelingen van de
Marathonwegzone en dat er met de in het plan opgenomen verkeersgeleidende aanpassingen
rekening wordt gehouden met de bewoners langs de Marathonweg.

70-1

Het Actieplan Mobiliteit en alle daarbij behorende documenten zijn eenvoudig te vinden op de site
van de gemeente. Daarbij staan onder andere de Verkeersveiligheidsrapportage 2014 - 2017 en de
door de politieke partijen ingebrachte amendementen.

Om u te helpen: hierbij de link naar de documenten van de 29e:
https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/vergadering/537227/gemeenteraad%2029-11-2018

Luchtkwaliteit

In de naar B&W gestuurde visie Marathonwegzone zult u lezen dat de luchtvervuiling hoofdzakelijk
wordt toegeschreven aan de deken van vuiligheid die er over Nederland ligt. Op de ene plaats wat
dikker dan op de andere plaats, maar overal is het vies.

Als voorbeeld hieronder een plaatje van de bronnen van de luchtvervuiling in het Rijnmondgebied.

8

Op basis van deze gegevens stelt DCMR dat verkeer slechts een beperkte invloed heeft en dat is juist.
Al zou je alle vervuiling door verkeer met de helft kunnen verminderen, dan is het nog steeds een
heel klein beetje op het totaal.

Maar .......... DCMR zegt ook dat directe vervuiling een zeer grote negatieve invloed heeft op de
leefomgeving, dus op onze gezondheid. En dat is nu juist waarvan we langs de Marathonweg veel last
hebben: directe vervuiling. U ziet het op het plaatje op de volgende pagina. De door DCMR
getekende dikke rode pijl staat volgens ons wel voor zo'n 50% van de luchtvervuiling rondom de
Marathonweg en daarom moeten we actie blijven voeren voor een schoner milieu.

Alle mooie verhalen over elektrisch rijden, schonere auto's, betere technologie, schonere
brandstoffen en noem maar op, de directe vervuiling is 'killing'. Steeds meer wordt aangetoond dat
het zelfs al invloed heeft op ongeboren leven, laat staan op ons die elke dag de stofdeeltjes
weghappen zodra we de deur uitstappen.

99-19-20-2

10

In het kader van het jubileumjaar van de DCMR (50 jr.) zijn door diverse gemeentes enkele inwoners
gevraagd deel te nemen aan metingen naar NO2 (stikstofdioxyde) via Palmes buisjes.
Aangezien wij bekend zijn met deze meetmethode is één van ons ook uitgenodigd hieraan deel te
nemen. De metingen duren een jaar en zullen gestart worden op 9 januari. De analyses worden
uitgevoerd door Buro Blauw en het is de bedoeling, dat de resultaten maandelijks worden
gecommuniceerd. Wij houden u op de hoogte.

Hoe nu verder

Om dit traject succesvol af te sluiten is juist nu uw inzet gewenst.

Als u in januari naar de gemeente gaat reageren, wilt u ons dan even in cc van uw berichtje zetten.
Hebt u hulp nodig bij het reageren naar de gemeente, laat het ons even weten. We zullen u waar
mogelijk ondersteunen.

Het is voor ons nu ook even afwachten en wij hopen u te zien tijdens de inspraakavond op 23 januari.

Zoals u weet proberen wij ook een oogje in het zeil te houden bij de ontwikkelingen rondom
Rotterdam - The Hague Airport en de milieubelasting voor de inwoners van Vlaardingen. Zodra
daarover wat concreets te melden is, zullen wij u hierover via een nieuwsbrief informeren.

Hebt u ideeën of spreekt een onderwerp u bijzonder aan, neem dan even contact op met de secretaris.

Rest ons u hartelijk te danken door uw ondersteuning in 2018.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

7-10-3

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is: leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Contactgegevens12

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/

internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

1

 

‹ Terug