Nieuwsbrief nr. 10 - november 2018

10-11-2018
Nieuwsbrief nr. 10 - november 2018

Inhoud van deze nieuwsbrief
- Wat is er veranderd
- De Meerjarenbegroting
- Hoe nu verder

Geachte dames en heren / beste leden,

Inhoud van deze nieuwsbrief
- Wat is er veranderd
- De Meerjarenbegroting
- Hoe nu verder

Wat is er veranderd

Na onze nieuwsbrief van september is er feitelijk niet veel gebeurd. Ambtelijk is het derde concept
van de Omgevingsvisie Marathonweg opgeleverd. Daarop mochten de deelnemers aan de Denktank
inhoudelijk reageren hetgeen wij namens de vereniging vanzelfsprekend hebben gedaan.

Het gaat te ver om u hier over alle punten en komma's te informeren, maar een enkel puntje willen
we u niet onthouden.

In een kader op een van de pagina's staat:

"De conclusie is dat het verkeer op de Marathonweg circa 5g/m3 bijdraagt op een totaal van circa 35g/m3."

In het rapport Blauw (bijlage 4) staat echter: "Tevens laat de berekening evenals de
metingen zien dat de bijdrage van het verkeer langs de Marathonweg aan de
achtergrondconcentratie vrij groot is, namelijk tot circa 5 g/m3 ."


Blauw geeft hier aan dat de kwantitatieve bijdrage, in vergelijking met hetgeen gebruikelijk is, "vrij groot" is, waardoor het een kwalitatieve bijdrage wordt. Dit wordt in het visiedocument weggelaten.

Conclusie van de Vereniging is dat de uitkomsten van het onderzoek van Bureau Blauw niet aansluiten bij de door de vertegenwoordiger van DCMR in de vergadering gedane uitspraken dat "het verkeer op de Marathonweg beperkt bijdraagt aan de vervuiling".

Deze 'beperkte invloed' staat tekstueel hard vermeld op een andere pagina en is naar onze mening dus nog steeds feitelijk onjuist.

Op een andere pagina is een plaatje geplaatst. Daarover maken wij de volgende opmerking:

Afbeelding 13 op deze pagina geeft de snelle lezer een optisch prettige indruk. Het is
nog niet zo slecht gesteld met het 'groen' in Vlaardingen. De omschrijving 'groen' en
vooral de groene strepen geven een andere indruk dan als daar de vermelding
'bomenrij' zou hebben gestaan. Hier wordt de ter plaatse niet bekende lezer zand in de
ogen gestrooid door de vermelding 'groen'. Vooral als in variant 1 veel 'groen' moet
wijken voor geluidsschermen. Afbeelding 19 laat zien hoe groen groen is.

In het middeldeel wordt een deel door middel van een streep ook als groen aangegeven
terwijl het in dat deel om geplande woningbouw gaat (ABB).

Door het gebruik van dit soort plaatjes wordt de indruk gewekt dat de situatie mooier
wordt voorgedaan dan zij in werkelijkheid is. Wat zou anders de reden kunnen zijn dat
de afbeelding die op pagina 27 in het werkdocument van 26 juni 2018 (2e concept) is
opgenomen niet meer zou voldoen? Hieronder daarom de plaatjes maar even naast
elkaar gezet.

Advies: laat 'braak' gewoon 'braak' blijven en geen 'groen'

34

Dit geeft maar aan op welk niveau we2
moeten 'strijden' voor een feitelijk juiste
rapportage over de situatie op en
rondom de Marathonweg.
Wij kunnen u op dit vlak dus niet veel
meer melden dan we al deden in de
vorige nieuwsbrief.
Het is wel fijn dat de projectleider nu
een concrete tijdlijn heeft voorgesteld. 

 

 

 

 

Het in de tijdlijn opgenomen besluitvormingsproces is gestart op 19 september (de in de vorige
nieuwsbrief gemelde bijeenkomst met de gemeenteraad) en eindigt naar verwachting op 14 mei
2019. Dan moet er dus meer duidelijkheid zijn.

De 'grote stappen' in dit proces zijn:
eind november:  voorstel aan het college van burgemeester en wethouders
18 december:     besluit college van B&W
januari 2019:      ter visie legging - uw reacties worden verwacht
eind februari:      een advies aan het college van B&W met verwerkte reacties
maart - april:       BOB-procedure1
14 mei 2019:       besluitvormende gemeenteraadsvergadering

Voor zover wij weten is het nog nooit zo concreet geweest. Het wordt nu dus echt een periode van
afwachten en van nagels bijten ........ Rond 25 december wordt de Omgevingsvisie Marathonweg
gepubliceerd. Dan kan elke inwoner van deze stad zich buigen over de plannen en er in de periode
van 'ter visie legging' op reageren.

De Meerjarenbegroting

5

Ongetwijfeld heeft u als volger van de gemeentepolitiek de 'statements' van de gemeenteraadsfracties in Groot Vlaardingen gelezen. 6 van de 12 partijen refereren aan de Marathonweg in hun
bijdrage voor de krant. Dat hebben we niet eerder gezien en een jaar geleden hadden we dat alleen
maar durven hopen. Door uw steun aan de vereniging en de activiteiten van uw bestuur hebben we
dit in elk geval bereikt. Hopelijk gaat het nu ook echt concreet iets opleveren.

Nu verwachten wij niet van u dat u de hele begroting doorworstelt en daarin probeert alle
Marathonweg-krenten te vinden. Want zo'n begroting is en blijft best wel een lastig verhaal. Het is
uiteindelijk alleen maar een plan en in de praktijk werkt het toch altijd anders uit.

Maar wat er nu in staat is het volgende:

 Meerjarige investeringen  2019  2020
Begroting 2019-2022 € 900.000 € 2.000.000

 

Nieuwe investeringen     
 Marathonweg € 575.000 € 1.575.000
te ontvangen MRDH -€ 1.060.000 -€ 1.590.000
     
netto last gemeente € 415.000 € 1.985.000


1 Wie of wat is 'BOB'? De afkorting staat voor de stapsgewijze aanpak van besluitvorming: 'Beeldvorming -
Oordeelsvorming - Besluitvorming'. Het hanteren van deze logische volgorde draagt er aan bij dat: - De
besluiten of standpunten van de raad weloverwogen tot stand komen. - Iedereen weet op welk moment voor
welke bijdrage plaats is. BOB levert kwalitatief goede besluitvorming op én duidelijkheid en rust voor alle
deelnemers.

Omdat deze gelden 'veel' te beperkt zijn voor de door ons gewenste Variant 2 heeft Roy (onze
penningmeester) zich 11 oktober namens de vereniging op het Sprekersplein gericht tot de
gemeenteraad.

Geachte leden van de raad,

Zoals geschetst in een kort interview in het Algemeen Dagblad is de Vereniging Leefbaarheid
Marathonweg en omgeving blij met de aanzet in deze begroting voor de aanpak van de
Marathonweg. Na bestudering van de cijfers was ons echter niet duidelijk in hoeverre het
College een voorschot neemt op de uitkomst van het nog lopende gesprek over een juiste
invulling van de Marathonwegzone.

Om die duidelijkheid wel te krijgen namen wij het initiatief om een e-mail aan enkelen van u te
sturen. Concreet hadden wij twee vragen:

 1. wordt met het begroten van het bedrag voor de Marathonweg en het opnemen van de
  bedragen voor de volgende jaren al een principe keuze gemaakt voor een variant uit de
  Denktank?;
 2. en de tweede: In 2018 was een voorbereidingskrediet van € 100.000 opgenomen. Is het
  mogelijk dat het niet bestede gedeelte van dit bedrag wordt overgeheveld naar het fonds
  voor 2019? Ligt dit initiatief bij de gemeenteraad?

Op zich niet hele gekke vragen, maar voldoende voor een hoop discussie. Eén geadresseerde
had de vragen bestempeld als ´technische vragen´ en verzocht de anderen met klem om niet te
antwoorden: Hier moest het college antwoord op geven! Dus werd wethouder Bikkers op de
hoogte gesteld van onze mail die op zijn beurt wethouder Hoekstra zou proberen te benaderen
om een helder antwoord op te stellen. In Brussel, waar zij gezamenlijk een congres zouden
volgen, zouden Hoekstra en Bikkers ´tussendoor´ proberen om onze vragen te beantwoorden.
Uiteindelijk lijkt dat voornemen niet geslaagd te zijn want wij ontvingen niet van het college,
maar uit monde van mevrouw Versteeg een antwoord dat zij namens alle geadresseerden had
opgesteld. De e-mail begint met de opmerking dat er geen eensluidend antwoord te formuleren
is door de geadresseerden.

Geachte raad, bovengenoemd traject zou niet misstaan in een novelle van Franz Kafka. Wij
stellen een ogenschijnlijk eenvoudige vraag aan verschillende fracties en krijgen een
gezamenlijk antwoord dat men het niet eens is met elkaar over het antwoord.
Wij hadden behoefte aan wat verheldering en wilden uw tijd en dat van het sprekersplein niet
verdoen. Getuige mijn aanwezigheid vanavond zijn u en ik daar helaas niet in geslaagd.
Geachte raad, geen antwoord is in dit geval echter ook een antwoord. Klaarblijkelijk zou men
de voorliggende begroting dus kunnen lezen als het sturen naar 1 bepaalde variant. Die
gedachte baart ons zorgen.

De Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving werkt al bijna twee jaar nauw samen
met u, er zijn inmiddels 13 denktank bijeenkomsten geweest en er liggen nu twee uitgewerkte
varianten op tafel. Het proces rondom besluitvorming over de Marathonwegzone nadert de
laatste fase en wij zouden het jammer vinden als in dit stadium varianten sneuvelen doordat de
meerjarenbegroting niet expliciet genoeg is of misschien wel juist te expliciet. Daarom
verzoeken wij u om de begroting dusdanig op te stellen dat geen enkele Denktank variant voor
de Marathonwegzone bij voorbaat financieel onhaalbaar is.
Dank voor uw aandacht en naar wij hopen: op naar een schonere en beter ingepaste
Marathonweg.

Hoe nu verder

Hoe nu verder is dus echt afwachten. Wij volgen met grote belangstelling alle ontwikkelingen in de
gemeenteraad.

Ook de ontwikkelingen in de media hebben onze aandacht en wij proberen daar op gemeentelijk
niveau ook elke keer opnieuw de aandacht op te vestigen.

In de afgelopen maand lazen we onder andere:

 • "Hard geluid is nog geen herrie" (maar kan wel veel hinder opleveren)
 • "Met theoretische geluidshinder komt de overheid niet langer weg" (Lelystad)
 • "Kleinste en dodelijkste fijnstofdeeltjes worden niet gemeten"
 • "Onderzoek onder Chinese kinderen suggereert dat vieze lucht de kans op het autisme spectrum
  syndroom (ASS) vergroot."
 • " Van Veldhoven trekt 10 miljoen extra uit voor luchtkwaliteit binnensteden"
 • "Jaarlijks sterven acht miljoen mensen wereldwijd door luchtverontreiniging."
 • "Uitlaatgassen zorgen op korte termijn al voor gezondheidsrisico's."

Nog twee linkjes naar wetenswaardige artikelen:
https://www.scientias.nl/verband-gevonden-tussen-luchtvervuiling-en-autisme/https://www.youtube.com/watch?v=zU5GPUALjgg

Hebt u ideeën of spreekt een onderwerp u bijzonder aan, neem dan even contact op met de secretaris.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is: leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/

internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

‹ Terug