Nieuwsbrief nr. 1 - september 2017

21-9-2017
Nieuwsbrief nr. 1 - september 2017

Op de eerste plaats zeggen wij u hartelijk dank voor uw besluit om lid te worden van onze
vereniging. Een geheel nieuwe vereniging, zonder track record, en dan toch maar instappen.

Geachte dames en heren / beste leden,

Op de eerste plaats zeggen wij u hartelijk dank voor uw besluit om lid te worden van onze
vereniging. Een geheel nieuwe vereniging, zonder track record, en dan toch maar instappen.
Heel fijn dat u dat hebt gedaan. Dit wordt een wat langere nieuwsbrief omdat we u wel wat
uitleg verschuldigd zijn.

Waarom de vereniging

Zoals u hebt gemerkt wordt het alsmaar drukker op de Marathonweg.
Uit tellingen van vorig jaar april en oktober blijkt dat er 25.000 tot 26.000 voertuigen per
etmaal van de Marathonweg gebruik maken.
Zoals u in onze flyer hebt kunnen lezen heeft de gemeente nog veel meer plannen en al deze
plannen resulteren in een nog drukkere Marathonweg.

In de afgelopen 10 jaar is er niet veel gebeurd. Er zijn vele bewoners die vragen aan de
gemeente hebben gesteld, maar de reactie van de gemeente bleef meestal beperkt tot een
keurig afgekaderd antwoord op de vraag zonder dat de bredere doelen / bedoelingen van de
gemeente met de Marathonweg bekend werden gemaakt. Dit leidde tot frustratie en
onbegrip. Daarom hebben we de handen ineen geslagen en hebben we in mei van dit jaar de
vereniging opgericht.

Doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel: de verhoging van de leefbaarheid rondom de Marathonweg te
Vlaardingen door de realisering van een veelheid aan weloverwogen acties en initiatieven
van bewoners, doch is niet beperkt tot de Marathonweg en direct aangrenzende gebieden.
Zij strekt zich onder andere ook uit alle leefbaarheidsvraagstukken veroorzaakt door elke
vorm van vervoer, vervoer door de lucht daaronder begrepen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. (kleine) groepen bewoners actuele leefbaarheidsvraagstukken te laten onderzoeken en
haalbare oplossingen in kaart te brengen;
2. het plegen van overleg met 'de overheid' in welke vorm dan ook;
3. het gebruik maken van inspraakprocedures, bezwaarschriften en al wat dies meer zij;
4. het samenwerken met verenigingen die een gelijk doel nastreven;
5. alle wettige middelen welke haar daartoe ten dienste staan.

De initiatiefnemers tot oprichting van de vereniging vormen ook het eerste bestuur. We
moesten nu eenmaal ergens beginnen en officiële registratie van een vereniging vraagt ook
om een bestuur.

Bestuur

voorzitter Guus de Ruiter
vice-voorzitter Berrie Langendoen
secretaris Kitty van der Meer
penningmeester Roy de Voogt

image--004 image--002 image--003image--005

Guus de Ruiter                                     Berrie Langendoen                        Kitty van der Meer                     Roy de Voogt

 

portefeuillehouder milieu      Bob Kruit
portefeuillehouder verkeer    Corina van Noordt

Waar staan we nu

Op 29 maart ontvingen enkele bewoners, die in het verleden contact hadden gehad met de
gemeente inzake de Marathonweg, onderstaande e-mail (verkorte versie).

Van: Marathonweg [mailto:marathonweg@vlaardingen.nl]
Verzonden: woensdag 29 maart 2017 13:59
Aan: Marathonweg
Onderwerp: uitnodiging denktankbijeenkomsten op 12 april en 23 mei 2017 - gebiedsvisie
Marathonweg

Geachte mevrouw/meneer,

Graag willen we u uitnodigen voor een ‘denktankbijeenkomst’ ter voorbereiding op twee
bijeenkomsten over de gebiedsvisie Marathonweg. Voor de denktank vragen we enkele
vertegenwoordigers van groepen belanghebbenden en/of organisaties in de buurt van de
Marathonweg, waaronder u.

Het doel van de ‘denktankbijeenkomst’ is om van u input te krijgen over hoe we zo goed mogelijk
omwonenden en gebruikers van de weg kunnen betrekken bij de totstandkoming van de
gebiedsvisie Marathonweg.

Waarom een gebiedsvisie?
Er staan allerlei ontwikkelingen op de rol langs en rondom de Marathonweg. Al deze projecten
hebben invloed op elkaar en op het gebied. Om hierover goede samenhangende beslissingen te
nemen, is het nodig om de totaalvisie voor de toekomst van het gebied helder te krijgen. Moet het
vooral een fijn gebied zijn om in te wonen? Is het belangrijk als het verkeer er goed door kan
stromen? Wat zijn de ambities? Het zijn vragen die we willen beantwoorden in de gebiedsvisie
Marathonweg. De visie zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling.

Denktank
We willen die gebiedsvisie opstellen met de gebruikers van het gebied: bewoners, ondernemers
en andere belanghebbenden zoals weggebruikers, verenigingen en organisaties. We organiseren
daarom twee brede bijeenkomsten voor alle belanghebbenden. We worden daarbij geholpen
door het bureau Kuiper Compagnons. Om er voor te zorgen dat we die bijeenkomsten
organiseren op een manier die goed aansluit bij wat leeft, vragen we u om deel te nemen in een
voorbereidingsgroep, de denktank.

Graag horen wij of u bij de denktankbijeenkomsten van 12 april en 23 mei 2017 aanwezig kunt
zijn. U kunt dat laten weten in een berichtje aan Marathonweg@vlaardingen.nl. Mocht u naar
aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u deze ook via de mail stellen.

Wij hopen u te zien op de eerste denktankbijeenkomst!

Namens de gemeente Vlaardingen,

Paul Joormann
Projectleider Stedelijke Ontwikkeling

Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 april bleek dat de gemeente vergaande plannen heeft
om het overgrote deel van het bestemmingsverkeer voor de Rivierzone, inclusief het
industriegebied Vettenoord, af te wikkelen via de Marathonweg. Alarmfase 1 dus.
Kort hierna hebben we besloten de vereniging op te richten.

De bijeenkomst van 23 mei liep in de soep doordat er een interpellatiedebat van de
gemeenteraad was met betrekking tot de vestiging van Coolport Westland aan de
Zevenmanshaven. De ontwikkeling van deze 'mainport' naar het Westland zou tot gevolg
hebben dat tenminste 30.000 vrachtauto's per jaar meer over de Marathonweg gaan. Een
extra bijeenkomst van de Denktank werd gepland en wel op 21 juni jl..

Inmiddels was onze Vereniging opgericht en een eerste gesprek met de verantwoordelijk
wethouder over de samenwerking van de gemeente met de Vereniging had plaatsgevonden.
Bij een terloopse ontmoeting met de burgemeester gaf zij ook aan het belang van een goede
samenwerking met de Vereniging te onderschrijven. Die stap was in elk geval gezet.

Direct na de bijeenkomst van 21 juni werd ons door de projectleider gevraagd of wij onze
visie op de Marathonweg wilden delen met de gemeente. Het bestuur heeft vervolgens de
contouren van een Marathonweg met minder geluid, minder stof en minder trillingen aan
het papier toevertrouwd en besproken met de gemeente.

Waar komt het op neer

In het kort komt het erop neer dat wij (in een Powerpoint-presentatie) het volgende hebben
neergelegd:

- de kruising met de Westlandseweg wordt een dubbele rotonde zonder verkeerslichten.
Een zogenaamde Largas-rotonde = langzaam rijden gaat sneller;
- de afrit van de A20 vanuit Maassluis wordt verlegd waardoor het verkeer eerder op de
rotonde komt en achter het BP-station langs de Marathonweg oprijdt;
- door verlegging van deze rijbaan op het noordelijk gedeelte van de Marathonweg kan
de rijbaan richting A 20 verder van de woningen af komen te liggen;
- de doorgaande rijbaan, vanaf de rotonde Westlandseweg tot aan de spoortunnel bij de
Ary Koplaan (bestemmingsverkeer Rivierzone) wordt verdiept aangelegd;
- het verkeer op deze verplichte rijstroken kan ongehinderd (zonder verkeerslichten) in
één keer de gehele route afleggen;
- de kruisingen met de Floris de Vijfdelaan / Billitonlaan en de Marnixlaan worden
daardoor ongelijkvloerse kruisingen;
- het fietsverkeer wordt zoveel mogelijk met 'oversteken' (fiets- en voetgangersbruggen)
over de verdiepte weg gefaciliteerd, waardoor er een beter 'fietsklimaat' ontstaat;
- de Floreslaan wordt over de gehele lengte als fietsstraat ingericht;
- de Soendalaan kan meer als fietsroute naar de stad gebruikt worden;
- de verdiepte weg wordt gedeeltelijk overkapt waardoor er minder geluids- en
stofoverlast zal zijn.

Dit plan is gepresenteerd aan:

- vertegenwoordigers van de gemeente;
- gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een informatieavond;
- de leden van de Denktank Marathonweg;
- het bestuur van de Belangenvereniging Bewoners Indische Buurt;
- de leden van het Mobiliteitsplatform Vlaardingen.


Alternatieven zijn ook nog:

- de noordelijke rijbaan van de Marathonweg vanaf de kruising met de Billitonlaan / Floris
de Vijfdelaan geheel verleggen over het voormalige Fortuna / Cion terrein;
- een rondweg rondom Vlaardingen in de vorm van 'oortjes' aan het tracé van de
Blankenburgtunnel en de daarmee gepaard gaande verzwaring / verbreding van de
Maassluissedijk.


Politieke ontwikkelingen

Het bestuur heeft naast de hiervoor genoemde presentaties ook niet stilgezeten. We zijn bij
verschillende politieke partijen te gast geweest en hebben naar aanleiding van recente
ontwikkelingen ook contacten met enkele partijen.

Na de uitspraak van de rechter in Den Haag dat de landelijke overheid meer moet doen aan
het terugdringen van de luchtvervuiling, hebben ook enkele plaatselijke partijen zich laten horen. U heeft ongetwijfeld al gelezen dat GroenLinks voorstander is van het instellen van
milieuzones in Vlaardingen en dat ONS.Vlaardingen een directe stop wil voor alle
ontwikkelingen aan de Marathonweg.

We zijn zeer benieuwd hoe hierop zal worden gereageerd. Vanzelfsprekend houden wij de
vinger aan de pols.

Hoe nu verder

De gemeente heeft het voornemen alle geïnteresseerde Vlaardingen uit te nodigen voor een
bespreking van de uitkomsten van de Denktank Marathonweg. Het college van
Burgemeester en Wethouders heeft hierover een brief gestuurd naar de gemeenteraad.1
In deze brief staat onder andere dat verwacht wordt dat de laatste Denktankbijeenkomst eind
oktober zal worden gehouden en kort daarna een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden.

Wij stellen u voor om onze eerste ledenvergadering te houden na de bijeenkomst met de
gemeente. Naar onze mening heeft het weinig zin om voor die gemeentelijke bijeenkomst al
bij elkaar te komen. In zo'n bijeenkomst kunnen we u alleen maar over de zaken informeren
die al in deze brief staan.
In een vergadering na de bijeenkomst met de gemeente kunnen we spijkers met koppen
slaan over hoe we staan tegenover het door de gemeente gepresenteerde plan en welke
actie we daarop moeten ondernemen.

Vanzelfsprekend zullen we u in de tussenliggende tijd van nieuwe ontwikkelingen op de
hoogte houden middels een (kortere) nieuwsbrief.

Tot slot

Bij het oprichten van de Vereniging hebben wij ook statuten en een huishoudelijk reglement
opgesteld. Wij hebben dit gedaan aan de hand van op het internet beschikbare voorbeelden
van andere verenigingen. Omdat we nog niet wisten hoe een en ander zich zou ontwikkelen
hebben we in de statuten ook opgenomen dat we van de leden contributie gaan vragen. Dit
is echter niet de bedoeling. Daarom zullen we in onze eerste ledenvergadering u voorstellen
de statuten te wijzigen, zodat hierover geen misverstanden zullen ontstaan.

Ook zal tijdens de eerste officiële vergadering een bestuur moeten worden gekozen.
Indien u overweegt om in het bestuur zitting te nemen, kunt u dat kenbaar maken aan de
secretaris.

Wij zijn voornemens een eenvoudige website op te zetten waarop relevante documenten
worden geplaatst. Voor de leden die geen gebruik maken van facebook zal dat een
eenvoudige weg zijn naar de digitale informatie.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet een mailtje te sturen naar de secretaris of een briefje in de
brievenbus.

Vindt u het ook belangrijk dat onze stem wordt gehoord?
Vraag dan zoveel mogelijk mensen om u heen, uw buren, uw vrienden, uw familieleden, lid
te worden van onze vereniging. Lid worden is niet beperkt tot bewoners van de omgeving
van de Marathonweg.

Meer mensen = meer stemmen = meer invloed.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

 

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon     010 - 434 5881
e-mail         leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post            Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/

‹ Terug