Huishoudelijk Reglement "Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.”

15-5-2017
Huishoudelijk Reglement "Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.”

Huishoudelijk Reglement "Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.”

Huishoudelijk Reglement "Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.”

Art. 1
Het bestuur verstrekt bij toetreding als lid een exemplaar van:
1. de statuten van de vereniging;
2. het huishoudelijk reglement.

Art. 2
Leden hebben recht op het lenen van boeken en studiemateriaal welke in bezit zijn van de vereniging.

Art. 3
Als de geleende goederen, als genoemd in art. 2, niet in de originele staat worden geretourneerd, stelt
het bestuur de hoogte vast van een vergoeding.

Art. 4
Leden die in strijd handelen met de statuten of het huishoudelijk reglement, kunnen door het bestuur
worden geschorst.

Art. 5
Het bestuur: de voorzitter, leidt de vergadering. Hij heeft het recht om discussies te sluiten, indien hij
meent dat de vergadering over een onderwerp voldoende is ingelicht.

Art. 6
De secretaris is verantwoordelijk voor de verzorging van de correspondentie en de administratie van de
vereniging alsmede de ledenlijst. Tevens verzorgt hij/zij het notuleren van de vergadering.

Art. 7
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen der vereniging. Voorts
verzorgt hij de financiële verslaggeving en de begroting.

Art. 8
Aftredende bestuursleden dragen de in hun bezit zijnde bescheiden binnen 14 dagen af aan de voorzitter
of diens vervanger.

Art. 9
Bij benoeming(en) van (een) commissie(s) is er altijd een lid van het bestuur in de commissie aanwezig.
Dit met uitzondering van de kascommissie.

Art. 10
Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, t.w. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze
drie leden brengen hun besluiten of voorstellen in de voltallige bestuursvergadering ter tafel en na
eensgezindheid op de eerstvolgende ledenvergadering.

Art. 11
Algemene jaarvergadering.
De ledenvergadering van februari is de "Algemene jaarvergadering".
Op de algemene jaarvergadering wordt:
1. door de secretaris verslag uitgebracht over het wel en wee van de vereniging in het afgelopen jaar;
2. door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd over dat afgelopen jaar;
3. door de kascommissieverslag uitgebracht omtrent haar controle van de geldmiddelen van de vereniging;
4. door de penningmeester een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring voorgelegd;
5. een bestuursverkiezing gehouden;
6. een nieuw lid voor de kascommissie gekozen.

Art. 12
De bestuursleden die, door de penningmeester gemachtigd, bepaalde uitgaven plegen te doen, dienen
voor het komende jaar voor hun uitgaven een begroting in te leveren. Deze begroting moet vóór 1 januari
in het bezit zijn van de penningmeester.

Art. 13
Verkiezing van leden voor het bestuur.
Behoudens in het geval het aantal kandidaten voor bestuursfuncties gelijk is aan het aantal vacatures,
geschied de stemming met gesloten briefjes. Zijn de vacatures gelijk aan de te kiezen functies, dan zijn de
kandidaten gekozen. Ieder stemgerechtigd lid vermeldt op zijn door het stembureau verstrekte briefje
evenveel verschillende namen van kandidaten als het aantal vacatures voor de functies groot is.

Ongeldige stemmen zijn:
1. getekende briefjes;
2. blanco briefjes;
3. briefjes waarop meer of minder namen voorkomen van kandidaten dan er functies zijn;
4. briefjes waarop aantekeningen zijn gemaakt of waarop namen voorkomen van andere personen dan
die van de kandidaten voor de desbetreffende functies.

Art. 14
Kascontrolecommissie
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit
drie personen, waarvan één reserve, die geen functies in het bestuur van de vereniging mogen bekleden.
Niet leden kunnen lid van de kascontrolecommissie zijn.
1. zij mogen niet langer dan 2 jaar zitting hebben, treden vervolgens bij rooster af en zijn gedurende de
eerst volgende twee jaar niet herkiesbaar;
2. de leden van de kascontrolecommissie kiezen uit hun midden een voorzitter;
3. de kascontrolecommissie oefent controle uit op de verantwoording van de geldmiddelen en de
bezittingen van de vereniging;
4. zij maken hiervan een verklaring op en ondertekenen deze;
5. op de jaarlijkse algemene ledenvergadering leest de voorzitter van de kascontrolecommissie de
verklaring voor en levert het daarna in bij de secretaris.

Opgemaakt 15 mei 2017

‹ Terug