Brief aan wethouder Van Harten

16-5-2017
Brief aan wethouder Van Harten

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 3 mei jl.
inzake de verkeersplannen van de gemeente Vlaardingen.

Geachte heer Van Harten,

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 3 mei jl.
inzake de verkeersplannen van de gemeente Vlaardingen.

In de bijeenkomst van 12 april jl. hebben wij, bewoners van de omgeving van de Marathonweg, onze
waardering naar de heer Joormann uitgesproken dat de gemeente Vlaardingen haar bewoners
serieus gaat nemen en wij betrokken werden bij het nadenken over de mogelijk aanstaande
veranderingen met betrekking tot de Marathonweg en direct aangrenzende gebieden.
In dat gesprek kregen de aanwezigen de gelegenheid om aan te geven welke ideeën er leven t.a.v. de
huidige verkeerssituatie op de Marathonweg en de mogelijk in te passen verbeteringen voor de
bewoners van de percelen direct grenzend aan de Marathonweg.

Aan het einde van de avond is door een van de deelnemers ingebracht dat het inbrengen van ideeën
de verwachting wekt dat de gemeente serieus aan de slag zal gaan met de input van zo'n avond,
maar dat het hem echter was opgevallen dat van de zijde van de gemeente geen openheid van zaken
was gegeven met betrekking tot de uitbreiding van het industriegebied Vergulde Hand en de
volledige uitgifte van de grond bij de Koggehaven.
Alleen deze twee plannen zullen zeer waarschijnlijk al leiden tot een verdubbeling van het verkeer op
de Marathonweg, zowel vrachtverkeer als het woon-werkverkeer van de medewerkers van de daar
te vestigen bedrijven.

Zeer verbazingwekkend is het dan om vervolgens 3 weken later uw uitspraken te lezen in het
Algemeen Dagblad. In het artikel staat (geen citaat): "Het gaat ondermeer om het Liesveldviaduct en
de Schiedamseweg." Wij gaan ervan uit dat de journalist dit niet zelf heeft bedacht en dat 'de bron'
van deze gedachte toch de gemeente Vlaardingen is.

Wij zijn zo vrij om de genoemde straten aan te vullen met eerder al dan niet in de wandelgangen
gedane uitspraken over het autoluw maken van het / de:
Liesveldviaduct;
Schiedamseweg;
Burgemeester Pruissingel;

Van Beethovensingel;
Deltaweg;
Sluisplein.

Een verontrustend rijtje straten waaruit de conclusie kan worden getrokken dat er, bij het gebrek aan
een buitenring rondom Vlaardingen, een binnenring wordt gecreëerd waarvan de Marathonweg niet
één van de aders is maar de slagader.

U zult begrijpen dat er vanuit onze kant behoefte is om hierover opnieuw met de gemeente in
gesprek te gaan. In dit gesprek zullen dan zeker ook de al eerder gemaakte afspraken met dan wel
intentieverklaringen van de gemeente over 'saldo 0', over niet verslechterende
(leef)omstandigheden op het gebied van geluid, fijnstof en trillingen ter sprake moeten komen.
Kortheidshalve verwijzen wij hier naar het gesprek dat de heer Joormann met direct betrokkenen
had op 2 november 2016 waarin o.a. het volgende ter sprake kwam (zoals opgenomen in de e-mail
van mevrouw Van der Meer aan de heer Joormann d.d. 3 februari 2017):

"Ook werd het verkeerslawaai besproken. Door jou werd verzocht aan Frank van der
Lans van DCMR om hiernaar onderzoek te doen. Inmiddels heb ik persoonlijk met een
decibelmeter op diverse dagen/tijden gemeten. Bij de huidige verkeersintensiteit van ca.
25.000 auto's/vrachtwagens per etmaal, wordt reeds de maximale waarde van 53 DB
fors overschreden. Als de grenswaarde nu al wordt gepasseerd, waarvan bekend is dat
deze tot gezondheidsproblemen van omwonenden kan leiden, wat zal de geluidshinder
dan niet zijn als de ondertunneling t.b.v. de Hoekse Lijn is voltooid? Meer verkeer, meer
lawaai!! Stil asfalt en mogelijk geluidsschermen zullen niet afdoende zijn. Door het vele
verkeer zijn duidelijk trillingen binnen- en buitenshuis waarneembaar. Frank van der
Lans zou bij zijn collega's binnen DCMR te rade gaan hoe om te gaan met een mogelijk
onderzoek hiernaar."

Metingen van de huidige situatie zouden hierbij de nullijn zijn. Dit is onzer inziens een zeer redelijke
en gematigde stelling en toch het minste wat we van onze gemeente kunnen verwachten. Een
gemeente met ambitie op het gebied van milieu en duurzaamheid zou de lat veel hoger kunnen
leggen, zeker gezien de uitspraken en beloftes die eerder zijn gedaan met betrekking tot de
milieubelasting van en rondom de Marathonweg.

Tot onze grote verbazing, of zegt gerust verbijstering, namen wij op 9 mei 2017 via een 'alert' op de
website van GroenLinks kennis van het radio interview van Wouter Schutte met de projectleider van
de provincie Zuid Holland inzake ver gevorderde plannen betreffende de vestiging van een Coolport
Westland in de Zevenmanshaven gelegen aan de Deltaweg in Vlaardingen. Een voor ons en naar wij
begrepen niet alleen voor ons verrassende ontwikkeling waarin de Marathonweg en haar
omwonenden opnieuw het lijdend voorwerp dreigen te worden.

Door deze ontwikkeling(en) is een gesprek met u en de direct betrokken projectleiders zeer gewenst.
Laat daarbij vooral helder zijn dat wij niet tegen ontwikkelingen in de gemeente Vlaardingen zijn. Het
siert de gemeente en haar bestuurders dat zij zoeken naar wegen om de gemeente aantrekkelijk(er)
te maken voor vestiging van bedrijven en personen. Daarbij tekenen wij wel aan dat deze
ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van een kleine groep bewoners in de directe omgeving
van de Marathonweg.

Om voor alle partijen duidelijkheid te hebben over 'wie met wie' overlegt, zijn wij op 15 mei 2017
overgegaan tot het oprichten van een 'Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.'. 

Voor het 'e.o.' = 'en omgeving' is nadrukkelijk gekozen omdat de effecten van dit alles, daarbij ook de
nieuwbouwplannen in de Westwijk niet uit het oog verliezend, veel breder zijn dan slechts de directe
bebouwing langs de Marathonweg.

Wij achten het van groot belang dat de gemeente Vlaardingen serieus met haar bewoners blijft
omgaan en gaan er op grond van eerder gedane uitspraken van uit dat de gemeente Vlaardingen dat
belang ook blijft onderschrijven. Een artikel / interview als het aangehaalde en de verrassende
ontwikkelingen rondom de Zevenmanshaven veroorzaken onrust en het is bijna ondoenlijk om die
onrust nog te beteugelen. Wij achten het daarom raadzaam om direct betrokkenen vooraf te
informeren over aanstaande publicaties om (over)emotionele reacties achteraf te voorkomen.

Wij verzoeken u om op korte termijn een afspraak met ons te (laten) maken, zodat besproken kan
worden hoe de informatievoorziening in de toekomst zal gaan plaatsvinden en wie door wie wordt
geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.
Guus de Ruiter
voorzitter

cc. de heer Paul Joormann - projectleider Stedelijke Ontwikkeling
de heer Rob de Jonge - gebiedsmanager Indische Buurt / Westwijk
fracties politieke partijen Vlaardingen

‹ Terug