Brief aan Ministerie van I & W 21 november 2017

21-11-2017
Brief aan Ministerie van I & W 21 november 2017

U ontvangt deze brief van en namens een aantal verontruste Vlaardingse bewoners en bedrijven, onder andere georganiseerd in de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving en graag vragen wij, zonder al te veel op details in te gaan, uw aandacht voor het volgende:

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

U ontvangt deze brief van en namens een aantal verontruste Vlaardingse bewoners en bedrijven,
onder andere georganiseerd in de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving en graag
vragen wij, zonder al te veel op details in te gaan, uw aandacht voor het volgende:

Bij de aanleg van de Beneluxtunnel (een toltunnel) in de jaren 60 van de vorige eeuw hebben de
toenmalige beleidsmakers besloten een tunnel en wegenplan aan te leggen zonder een voorziening
om de wegeninfrastructuur rondom Vlaardingen-Oost te gebruiken.
Later is de overheid tot het inzicht gekomen dat de aanleg van op- en afritten, de zogenaamde
‘oortjes’, aan de noordzijde van de Beneluxtunnel noodzakelijk was om de verkeersdruk en -drukte
op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom van zowel Vlaardingen als Schiedam te beperken.
Dus hier was het bekende adagium ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ geheel van
toepassing.

Vlaardingen heeft langs de Nieuwe Waterweg een aantal belangrijke industriegebieden die een
bijdrage leveren aan de mainportfunctie van Rotterdam en belangrijk zijn voor de ontsluiting van het
Westland. Deze industriegebieden zijn voor aan- en afvoer van personen en goederen geheel
afhankelijk van één doorgaande weg in Vlaardingen, de Marathonweg.

Met betrekking tot de mainportfunctie zei de Minister-President bij het in ontvangst nemen van het
investeringsprogramma van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag op 6 juli 2016 het volgende:
"De Metropoolregio Rotterdam - Den Haag is in Nederland een belangrijk gebied, met potentie voor
meer. Denk aan de haven van Rotterdam en de hele sector transport en logistiek die daar omheen
hangt, het Westland als unieke greenport, de bestuurskracht en de internationale dimensie van Den
Haag en drie topuniversiteiten. Het zijn stuk voor stuk troefkaarten. Het investeringsprogramma
betekent een versterking van de regio Rotterdam - Den Haag en is daarmee goed voor geheel
Nederland." - MinPres (bron: https://twitter.com/minpres/status/750671389259104256)

De Marathonweg is onderdeel van die mainportfunctie, echter deze weg kan de huidige verkeersdruk
en -drukte niet aan en het gemeentebestuur van Vlaardingen doet wat in haar vermogen ligt om de
toenemende verkeersstromen zo goed mogelijk in te passen. Deze toenemende verkeersstromen
hebben invloed op het leefklimaat langs deze weg. De deskundigen van de GGD en van DCMR zijn
echter van mening dat een verdere verslechtering van het leefklimaat onacceptabel is.

Het gemeentebestuur van Vlaardingen is met de deskundigen en de bewoners en gebruikers van en
langs de Marathonweg van mening dat het leefmilieu langs deze weg een nijpend probleem is,
waarbij de huidige en toekomstige situatie niet passen in de ‘groene’ doelstellingen van zowel de
plaatselijke overheid als de rijksoverheid.

De economische ontwikkelingen in Vlaardingen en de functies van de Vlaardingse havens en in het
verlengde daarvan de verdere ontwikkelingen van het Westland kunnen ernstig worden geremd door
noodzakelijke verkeersbeperkende maatregelen binnen de bebouwde kom van de gemeente
Vlaardingen.

Een oplossing kan zijn gelegen in beperking van de verkeersstromen over de Marathonweg en een
aanpassing van de voorliggende plannen voor de Blankenburgtunnel. De aanpassing kan worden
gevonden in het maken van oortjes aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de
Maassluisedijk. Wij realiseren ons dat deze aanpassingen zullen leiden tot aanpassing van het
contract met het consortium aan wie de aanleg van de tunnel en infrastructuur is gegund, maar
verwachten dat deze aanpassing niet tot vertraging in de uitvoering zal leiden.

Indien u van mening bent dat het aanleggen van ‘oortjes’ op dit moment geen haalbare zaak is, maar
in de toekomst mogelijk aanvullend moet kunnen worden gerealiseerd, zeg maar het Beneluxtunnelscenario, teneinde de verdere economische ontwikkelingen niet in de weg te staan, dan verzoeken
wij u de thans voorliggende plannen zodanig aan te laten passen dat dit scenario in de toekomst
daadwerkelijk uitvoerbaar is. Concreet houdt dit in dat, voor zover wij goed zijn geïnformeerd, het
open gedeelte tussen de uitgang van de ‘watertunnel’ en de ingang van de ‘landtunnel’ (bezien
vanuit zuid naar noord) zich over een iets grotere lengte moet uitstrekken dan thans in de plannen is
voorzien, waardoor uitvoering van de oortjes binnen de vigerende regelgeving mogelijk zal zijn.

Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de andere betrokken partijen:

  • college van burgemeester en wethouders te Vlaardingen en Maassluis;
  • gemeenteraden van Vlaardingen en Maassluis;
  • WMO Adviesraad Vlaardingen;
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);
  • Hoogheemraadschap van Delfland;
  • Regionale GGD;
  • Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).

 

Met belangstelling wachten wij u bericht af.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
namens de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Guus de Ruiter - voorzitter

‹ Terug