Brief aan de Minister - Westelijke ontsluiting

24-11-2017
Brief aan de Minister - Westelijke ontsluiting

Sedert enkel jaren wordt er gesproken over een nieuwe oeververbinding van Rozenburg naar
Vlaardingen. In deze discussies is er reeds vaker gesproken om een westelijke ontsluiting voor Vlaardingen, een toegang tot de nieuwe A24, te realiseren aan de Maassluissedijk.

Namens de ondernemers in Vlaardingen en met name die zich bevinden langs de Nieuwe Waterweg
zouden wij graag uw aandacht willen vragen voor het volgende:

 Sedert enkel jaren wordt er gesproken over een nieuwe oeververbinding van Rozenburg naar
Vlaardingen. In deze discussies is er reeds vaker gesproken om een westelijke ontsluiting voor
Vlaardingen, een toegang tot de nieuwe A24, te realiseren aan de Maassluissedijk.

In eerdere gevallen is telkenmale geoordeeld dat de aanleg van op- en afritten, om verschillende
redenen, uiteindelijk niet op te nemen in de plannen. Plannen die inmiddels de definitieve status
benaderen. Vanaf de eerste gesprekken hebben vele belanghebbenden zich sterk gemaakt om deze
‘oortjes’ wel te overwegen, echter waren er ook kosten en effecten op het milieu in acht te nemen.

Inmiddels zijn er echter nog meer omstandigheden aan te wijzen die leiden tot een grotere noodzaak
van een dergelijke ontsluiting. De wegen in de metropool regio lopen voller en voller en Vlaardingen
bevindt zich hier middenin. En niet alleen omringd door wegen, maar ook in de nabijheid van velerlei
industrie, waar zoals wij onlangs nog hebben kunnen merken ook wel eens iets onverhoopt mis kan
lopen. In geval van calamiteiten zijn meerdere mogelijke uitvalswegen een must. Ook economische
schade door een zogeheten verkeersinfarct kan drastisch worden verminderd, dat ligt ongetwijfeld
mede ten grondslag aan het besluit de tunnel te plaatsen.

Op kleinere schaal gebeurt er in de bebouwde kom van Vlaardingen hetzelfde. De transitie van de
Hoekse spoorlijn naar een metroverbinding zorgt ervoor dat de wegen die het spoor kruisen 60%
minder vrij zullen zijn. Daartoe is er één onderdoorgang gemaakt richting de Marathonweg. Daar ook
de Deltaweg/Vulcaanweg route naar de A4 autoluw wordt gemaakt (in verband met geplande
woningbouw), is de Marathonweg de enige uitweg vanuit vrijwel alle industriegebieden van
Vlaardingen naar de snelweg. De Marathonweg is de weg waarvan de DCMR onlangs heeft becijferd
dat het één van de hoogste concentraties fijnstof aan de omgeving bijdraagt. 

Nu al, laat staan wanneer de toestroom van (vracht)verkeer nog groter wordt, hetgeen zeer te
verwachten is in verband met de twee nieuw geplande industriegebieden aan de Zevenmanshaven
en de Vergulde Hand-West.

Dit terwijl er voor al deze industrieterreinen, die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid en een
aanmerkelijke bijdrage leveren aan de mainportfunctie van Rotterdam en haar omgeving, een
kortere ontsluiting naar de snelweg mogelijk is. Namelijk via een aansluiting op de A24 van de
Maassluissedijk. Een verbinding die voorkomt dat al het (vracht)verkeer door een dichtbebouwde
woonwijk moet rijden en die bovendien een deel aan uitstoot opwekkende kilometers zal besparen.

Bij de aanleg van de Beneluxtunnel (een toltunnel) in de jaren ‘60 van de vorige eeuw hebben de
toenmalige beleidsmakers besloten een tunnel en wegenplan aan te leggen zonder een voorziening
om de wegeninfrastructuur rondom Vlaardingen-Oost te gebruiken.
Later is de overheid tot het inzicht gekomen dat de aanleg van op- en afritten, de zogenaamde
‘oortjes’, aan de noordzijde van de Beneluxtunnel noodzakelijk was om de verkeersdruk en -drukte
op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom van zowel Vlaardingen als Schiedam te beperken.
Hier was het bekende adagium ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ dus geheel van
toepassing.

De economische ontwikkelingen in Vlaardingen, de functies van de Vlaardingse havens en in het
verlengde daarvan de verdere ontwikkelingen van het Westland kunnen ernstig worden geremd door
noodzakelijke verkeer beperkende maatregelen binnen de bebouwde kom van de gemeente
Vlaardingen. Zeker gezien de noodzakelijke uitbreiding van het woonaanbod in en rond Vlaardingen
voorzien van nu tot 2030, waar ook een belendend deel van de Vergulde Hand kandidaat voor is. De
sterk toegenomen behoefte aan huisvesting door de verbeterde economische situatie is een
voorbeeld van nieuwe ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot nieuwe inzichten.

Er zijn momenten dat er beslissingen worden genomen die in een ander licht of een toekomstige
situatie toch als ongewenst worden gezien. Onlangs heb ik een presentatie van dhr. Quaedvlieg van
VNO/NCW bijgewoond over de Brexit, hetgeen hier ook een voorbeeld van is. Soms is onverstoord
doorgaan op de ingeslagen weg niet juist en zou men een heroverweging moeten maken.
Gezien de fase waarin de plannen zich op dit moment bevinden is een directe aanpassing wellicht
onmogelijk. Echter willen wij u ten zeerste vragen te overwegen om rekening te houden met het
scenario dat er een vorm van op- en afritten wordt gerealiseerd, misschien niet nu, maar mogelijk in
de toekomst. Bijvoorbeeld door de Aalkeettunnel iets in te korten zodat er voldoende ruimte blijft
om te zijner tijd aansluitingen te bewerkstelligen, zonder dat deze aanpassing tot vertraging in de
uitvoering zal leiden. Mochten de hoogteverschillen tussen de tunnel(s) en de dijk een obstakel
vormen dan is het een overweging om de ontsluiting via de ‘polder’ te laten lopen waar de Vergulde
Hand-West is gepland.
Wij zijn van harte bereid onze ideeën en beweegredenen nader toe te lichten.

Met belangstelling wachten wij uw bericht af.

Met vriendelijke groet, 

Caspar van Leeuwen, MSc
Namens het bestuur van IKV
Het Scheur en Koggehaven 
Rob van Duijnen
Namens het bestuur van IKV 
De Vergulde Hand
Daco Bokx
Namens het 
Hoofdbestuur IKV 
Screenshot 2021-04-22 142615 Screenshot 2021-04-22 142707 0

i: www.ondernemendvlaardingen.nl
e: hetscheur@ondernemendvlaardingen.n

i: http://www.ikv.nu/sectoren-dochters/vergulde-hand
e: robvanduijnen@motexion.nl 
i: www.ikv.nu
e: daco@ikv.nu
‹ Terug