Bestedingen begroting 2018

2-11-2017
Bestedingen begroting 2018

Ik sta hier namens de Vereniging leefbaarheid Marathonweg en omgeving om enkele wensen te uiten met betrekking tot de begroting 2018.

Geachte dames en heren,

Ik sta hier namens de Vereniging leefbaarheid
Marathonweg en omgeving om enkele wensen te uiten
met betrekking tot de begroting 2018.

Voor ik hieraan begin wil ik echter kort stilstaan bij het
volgende:

Onlangs heeft onze vereniging een brief naar de raad
gestuurd die hier en daar wat stof heeft doen opwaaien.
Ik kan u meedelen dat vanmiddag met de wethouder en
betrokken ambtenaren een constructief overleg heeft
plaatsgevonden waarin is gebleken dat onduidelijkheden
in het proces zijn ontstaan door miscommunicatie. Er
zijn vanmiddag goede afspraken gemaakt en wij gaan
ervan uit dat hiermee de lucht is geklaard om op korte
termijn in gezamenlijkheid een voorkeursscenario voor
de Marathonweg te presenteren. 

Nu we het toch over geklaarde lucht hebben: De lucht op
de Marathonweg zelf is helaas nog niet geklaard.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is er
namens onze vereniging gevraagd om in de begroting
2018 geld te reserveren voor de eerste onderzoeken die
moeten plaatsvonden met betrekking tot een betere
inpassing van de Marathonweg in het leefmilieu rondom
deze weg.

Nu de contouren van de Denktank op korte termijn
duidelijkheid lijken te gaan geven zullen er in 2018
uitkomsten beschikbaar moeten zijn om een goede en
verantwoorde keuze door de gemeenteraad mogelijk te
maken.

Uitkomsten waaraan de Vereniging denkt zijn:

 • recente en betrouwbare metingen van de
  geluidsbelasting per sector van de weg;
 • recente en betrouwbare verkeerstellingen per sector
  van de weg;
 • recente en betrouwbare metingen van trillingen per
  sector van de weg;
 • doorberekening van de verkeersmodellen per sector
  van de weg;
 • berekening van de planschade per verkeersmodel
  per sector van de weg.

Om aan de subsidievoorwaarden van de cofinanciering
met de MRDH te voldoen moeten alle werkzaamheden
aan de Marathonweg voor 2022 zijn uitgevoerd. 

In de voorliggende begroting is voor de kruising van de
Marathonweg met de Westlandseweg voor zowel 2019
als 2020 een bedrag opgenomen.

De aanpassingen van de kruising Marathonweg /
Westlandseweg kunnen echter niet los gezien worden
van aanpassingen aan de Marathonweg. Immers,
wanneer de werkzaamheden aan de A20 in verband met
de aanleg van de Blankenburgtunnel conform plan
worden uitgevoerd, heeft dit direct gevolgen voor
voornoemde kruising en derhalve ook voor de
afwikkeling van het verkeer op de Marathonweg.

Concreet vragen wij u dan ook het volgende:

 • zie de aanpassing van de kruising Marathonweg /
  Westlandseweg niet meer los van een betere
  inpassing van de Marathonweg in de gehele
  Marathonwegzone;
 • geef aan het college de opdracht om de kruising
  Marathonweg / Westlandseweg onderdeel te laten
  zijn van de integrale visie Marathonwegzone;
 • begroot voor het jaar 2018 een bedrag van €
  300.000 aanloopkosten om de hiervoor genoemde
  metingen en berekeningen mogelijk te maken.

Schone lucht en leefbare omgeving is geen privilege van slechts een deel van Vlaardingen. Schone lucht en een leefbare omgeving zijn grondrechten van alle Vlaardingers! 

Wij hopen dat u bereid bent investeringen voor eenschonere Marathonweg naar voren te halen.
Hartelijk dank voor uw aandacht. 

‹ Terug